Có một số cách để giải quyết các điều chỉnh đối với thuế việc làm mà bạn đã báo cáo trên tờ khai của mình.

Các quy định đã được ban hành liên quan đến việc IRS phát triển các mẫu khai được sửa đổi "X", có hiệu lực đối với các lỗi được phát hiện vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2009. Các mẫu "X" dùng để khai báo những điều chỉnh ở thuế việc làm và yêu cầu hoàn tiền đã trả dư. Các mẫu này tương ứng và liên quan đúng từng hàng với tờ khai thuế việc làm cần chỉnh sửa.

Chủ lao động phải sử dụng những mẫu "X" tương ứng liệt kê dưới đây để chỉnh sửa sai sót về thuế việc làm ngay sau khi phát hiện. Ví dụ: dùng Mẫu 941-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Liên Bang HÀNG QUÝ của Chủ Lao Động Được Điều Chỉnh hoặc Yêu Cầu Hoàn Tiền, để chỉnh sửa lỗi trên Mẫu 941 đã nộp.

Người đóng thuế sẽ tiếp tục dùng Mẫu 843 để yêu cầu giảm bớt tiền phạt và tiền lời đã được định mức. Không có mẫu "X" cho Mẫu 940 và người đóng thuế sẽ tiếp tục sử dụng Mẫu 940 cho các tờ khai đã sửa đổi bằng cách đánh dấu vào ô hoàn trả đã sửa đổi ở góc trên cùng bên phải của Mẫu 940.

Đối với tiền trả dư: Chủ lao động nào muốn chỉnh sửa tiền trả dư thì phải dùng mẫu "X" tương ứng. Chủ lao động có thể chọn một trong hai giải pháp: điều chỉnh hoặc yêu cầu hoàn tiền ghi trên mẫu.

Đối với tiền trả thiếu: Chủ lao động nào muốn chỉnh sửa tiền trả thiếu thì phải dùng mẫu "X" tương ứng. Phải trang trải tiền nợ trước thời điểm nhận được tờ khai. Có thể trả tiền qua EFTPS, gởi chi phiếu, hoặc dùng thẻ tín dụng (credit card (tiếng Anh)) (đối với đa số mẫu "X").

Loạt Mẫu Thuế 94X Đã Điều Chỉnh
Tờ khai đã nộp Loạt mẫu 94X tương ứng
Mẫu 941, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Liên Bang Hàng Quý của Chủ Lao Động (tiếng Anh)PDF Mẫu 941-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Liên Bang Hàng Quý của Chủ Lao Động Được Điều Chỉnh hoặc Yêu Cầu Hoàn Tiền (tiếng Anh)PDF, Hướng Dẫn (tiếng Anh)PDF
Mẫu 943, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Liên Bang Hàng Năm của Chủ Lao Động cho Nhân Viên Nông Nghiệp (tiếng Anh)PDF Mẫu 943-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Liên Bang Hàng Năm của Chủ Lao Động cho Nhân Viên Nông Nghiệp Được Điều Chỉnh hoặc Yêu Cầu Hoàn Tiền (tiếng Anh)PDF, Hướng Dẫn (tiếng Anh)PDF
Mẫu 944, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Liên Bang Hàng Năm của Chủ Lao Động (tiếng Anh)PDF Mẫu 944-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Liên Bang Hàng Năm Được Điều Chỉnh của Chủ Lao Động hoặc Yêu Cầu Hoàn Tiền (tiếng Anh)PDF, Hướng Dẫn (tiếng Anh)PDF
Mẫu 945, Tờ Khai Khấu Lưu Thuế Thu Nhập Liên Bang Hàng Năm (tiếng Anh)PDF Mẫu 945-X, Tờ Khai Khấu Lưu Thuế Thu Nhập Liên Bang Hàng Năm Được Điều Chỉnh hoặc Yêu Cầu Hoàn Tiền (tiếng Anh)PDF, Hướng Dẫn (tiếng Anh)PDF
Mẫu CT-1, Tờ Khai Thuế Nghỉ Hưu Nghành Đường Sắt Hàng Năm của Chủ Lao Động (tiếng Anh)PDF Mẫu Đơn CT-1X, Tờ Khai Thuế Nghỉ Hưu Nghành Đường Sắt Hàng Năm của Chủ Lao Động Được Điều Chỉnh hoặc Yêu Cầu Hoàn Tiền (tiếng Anh)PDF, Hướng Dẫn (tiếng Anh)PDF

Điều Chỉnh Không Thu Lãi và Yêu Cầu Hoàn Tiền

Điều Luật Thu Thuế 2009-39 (tiếng Anh)PDF minh họa việc áp dụng quá trình điều chỉnh không thu lời lãi và yêu cầu hoàn tiền theo các quy định cuối cùng được ban hành từ Quyết Định 9405 của Bộ Tài Chính (TD 9405). TD 9405 sửa đổi quá trình điều chỉnh thuế việc làm không thu lãi theo các đoạn 6205 và 6413. TD 9405 sửa đổi thêm quá trình yêu cầu hoàn tiền thuế việc làm theo các đoạn 6402 và 6414.

Quy Trình Thu Thuế 2017-28 (tiếng Anh)PDF cung cấp hướng dẫn về các yêu cầu đối với chủ lao động để có được sự đồng ý của nhân viên để hỗ trợ yêu cầu hoàn lại các khoản thuế trả dư của Đạo Luật Đóng Góp Bảo Hiểm Liên Bang (Federal Insurance Contributions Act, FICA) và Đạo Luật Thuế Hưu Trí Nghành Đường Sắt (Railroad Retirement Tax Act, RRTA). Nó làm rõ các yêu cầu cơ bản đối với cả yêu cầu về sự đồng ý của nhân viên và đối với chính sự đồng ý của nhân viên. Quy trình thu thuế cho phép yêu cầu, cung cấp và lưu giữ sự đồng ý bằng điện tử. Nó cũng bao gồm hướng dẫn liên quan đến những gì cấu thành "nỗ lực hợp lý" nếu sự đồng ý của nhân viên không đạt được để cho phép chủ lao động yêu cầu hoàn lại phần thuế FICA hoặc RRTA mà chủ lao động đã trả dư.

Quy Trình Thỏa Thuận Kết Thúc Tự Nguyện - Các Vấn Đề Về Thuế Việc Làm (Voluntary Closing Agreement Process – Employment Tax Issues, VCAP–ET)

IRS đã thiết lập một quy trình hành chính tự nguyện để cho phép một số vấn đề về thuế việc làm không liên quan đến phân loại lao động được giải quyết cố định và dứt điểm thông qua một chương trình thỏa thuận kết thúc. Mục tiêu của quá trình tự nguyện này là giảm gánh nặng hành chính bằng cách tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho cả IRS và người đóng thuế và tăng cường sự tuân thủ tự nguyện trong các tình huống hạn chế cụ thể. Theo quy trình hành chính này, cùng với các yêu cầu cụ thể khác, người đóng thuế phải chứng minh rằng Mẫu 94X-X và các thủ tục sửa chữa khác sẽ không cho phép giải quyết (các) vấn đề một cách nhanh chóng, cố định và dứt điểm. Mặc dù các quy trình này quy định việc gửi các yêu cầu cho một thỏa thuận kết thúc, nhưng liệu một thỏa thuận có được ký kết hay không là một vấn đề nằm trong toàn quyền quyết định của Ủy Viên. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quy Trình Thỏa Thuận Kết Thúc Tự Nguyện - Các Vấn Đề Về Thuế Việc Làm (VCAP–ET).