IRS đã phát triển các mẫu 94X-X để sửa lỗi trên tờ khai thuế việc làm đã nộp trước đây. Các mẫu này tương ứng và liên quan theo từng dòng với tờ khai thuế việc làm mà họ đang chỉnh sửa. Tuy nhiên, không có mẫu "X" cho Mẫu 940. Người đóng thuế sử dụng Mẫu 940 để sửa tờ khai thuế đã nộp trước đó bằng cách đánh dấu vào ô tờ khai được điều chỉnh ở góc trên cùng bên phải của Mẫu 940.

Chủ lao động phải sử dụng những mẫu "X" tương ứng liệt kê dưới đây để chỉnh sửa sai sót về thuế việc làm ngay sau khi phát hiện. Ví dụ: dùng Mẫu 941-X, Tờ khai thuế Liên bang HÀNG QUÝ của Chủ lao động được điều chỉnh hoặc yêu cầu hoàn thuế, để chỉnh sửa lỗi trên Mẫu 941 đã nộp trước đó.

Người đóng thuế sẽ tiếp tục dùng Mẫu 843 để yêu cầu giảm bớt tiền phạt và tiền lời đã được định mức.

Thông thường, bạn chỉ có thể sửa lỗi khấu lưu thuế thu nhập liên bang nếu bạn phát hiện ra lỗi trong cùng niên lịch mà bạn đã trả lương. Ngoài ra, đối với trường hợp truy thâu thuế quá mức, bạn chỉ có thể sửa khoản khấu lưu thuế thu nhập liên bang nếu bạn cũng đã trả lại hoặc hoàn trả cho nhân viên trong cùng một năm.

Đối với những năm trước, bạn chỉ có thể sửa các lỗi hành chính đối với khoản khấu lưu thuế thu nhập liên bang (nghĩa là các lỗi trong đó số tiền được khai báo trên Mẫu 941, dòng 3, không phải là số tiền bạn thực sự đã khấu lưu từ tiền lương của nhân viên) và các lỗi áp dụng tỷ lệ theo đoạn 3509. Tham khảo đoạn 13 của Ấn phẩm 15, Hướng dẫn thuế cho Chủ lao động (tiếng Anh), để biết thêm thông tin về các sửa đổi trong niên lịch và về các lỗi hành chính. Tham khảo đoạn 2 của Ấn phẩm 15 để biết thêm thông tin về đoạn 3509.

Thông thường, các quy tắc được thảo luận về các mục điều chỉnh khấu lưu thuế thu nhập áp dụng cho các điều chỉnh khấu lưu Thuế Medicare bổ sung.

Đối với tiền trả dư: Chủ lao động nào muốn chỉnh sửa tiền trả dư thì phải dùng mẫu "X" tương ứng. Chủ lao động có thể chọn điều chỉnh hoặc yêu cầu hoàn thuế trên mẫu.

Quy trình "điều chỉnh" được sử dụng khi chủ lao động muốn áp dụng khoản trả thừa dưới dạng tín thuế cho thời hạn chịu thuế trong quý mà Mẫu 94X-X được nộp.

Quy trình "yêu cầu" được sử dụng để yêu cầu tiền hoàn thuế hoặc giảm khoản trả thừa.

Nếu bạn nộp Mẫu 94X-X để điều chỉnh số tiền thuế bị khai báo thừa trong 90 ngày cuối của thời hạn, thì bạn phải sử dụng quy trình yêu cầu. Bạn không thể sử dụng quy trình điều chỉnh.

Đối với tiền trả thiếu: Chủ lao động nào muốn chỉnh sửa tiền trả thiếu thì phải dùng mẫu "X" tương ứng, sử dụng quy trình điều chỉnh. Phải trang trải tiền nợ trước thời điểm nhận được mẫu "X". Có thể trả tiền qua EFTPS (tiếng Anh), gởi chi phiếu, hoặc dùng thẻ ghi nợ hoặc tín dụng hoặc ví điện tử (tiếng Anh) (đối với đa số mẫu "X").

Nếu bạn đang sử dụng cả quy trình điều chỉnh và quy trình yêu cầu, thì bạn phải nộp hai mẫu riêng biệt. Đối với quy trình điều chỉnh, hãy nộp một Mẫu 94X-X để điều chỉnh số tiền thuế chưa được báo cáo và trả bất kỳ khoản thuế nào đến hạn. Đối với quy trình yêu cầu, hãy nộp Mẫu 94X-X thứ hai để điều chỉnh số tiền bị báo cáo thừa

Loạt Mẫu Thuế 94X Đã Điều Chỉnh
Tờ khai đã nộp Loạt mẫu 94X tương ứng
Mẫu 941, Tờ khai thuế Liên bang hàng quý của Chủ lao động (tiếng Anh)PDF Mẫu 941-X, Tờ khai thuế Liên bang hàng quý của Chủ lao động được điều chỉnh hoặc yêu cầu hoàn thuế (tiếng Anh)PDFHướng dẫn (tiếng Anh)PDF
Mẫu 943, Tờ khai thuế Liên bang hàng năm của Chủ lao động dành cho Nhân viên nông nghiệp (tiếng AnhPDF Mẫu 943-X, Tờ khai thuế Liên bang hàng năm của Chủ lao động dành cho Nhân viên nông nghiệp được điều chỉnh hoặc yêu cầu hoàn thuế (tiếng Anh)PDFHướng dẫn (tiếng Anh)PDF
Mẫu 944, Tờ khai thuế Liên bang hàng năm của Chủ lao động (tiếng Anh)PDF Mẫu 944-X, Tờ khai thuế Liên bang hàng năm của Chủ lao động được điều chỉnh hoặc yêu cầu hoàn thuế (tiếng Anh)PDFHướng dẫn (tiếng Anh)PDF
Mẫu 945, Tờ khai khấu lưu thuế thu nhập Liên bang hàng năm (tiếng Anh)PDF Mẫu 945-X, Tờ khai khấu lưu thuế thu nhập Liên bang hàng năm được điều chỉnh hoặc yêu cầu hoàn thuế (tiếng Anh)PDFHướng dẫn (tiếng Anh)PDF
Mẫu CT-1, Tờ khai thuế hưu trí ngành đường sắt hàng năm của Chủ lao động (tiếng Anh)PDF Mẫu CT-1X, Tờ  khai thuế hưu trí ngành đường sắt hàng năm của Chủ lao động được điều chỉnh hoặc yêu cầu hoàn thuế (tiếng Anh)PDFHướng dẫn (tiếng Anh)PDF

Điều chỉnh không lãi và yêu cầu hoàn thuế

Mặc dù chủ lao động có thời hạn cho đến ngày đến hạn của tờ khai thuế đối với thời hạn chịu thuế mà phát hiện lỗi để nộp Mẫu 94X-X thích hợp, trong đó báo cáo điều chỉnh khoản trả thiếu, nhưng các quy định yêu cầu chủ lao động phải trả bất kỳ khoản trả thiếu thuế nào vào thời điểm tờ khai thuế điều chỉnh được nộp để đủ điều kiện được điều chỉnh không thu lãi theo IRC 6205 và 6413 và yêu cầu hoàn thuế và giảm thuế theo IRC 6402, 6414 và 6404. Nếu không, việc sửa đổi sẽ không đủ điều kiện cho trường hợp điều chỉnh thuế hoàn toàn miễn lãi. Phán quyết Thuế vụ 2009-39 (tiếng Anh)PDF minh họa việc áp dụng điều chỉnh không thu lời lãi và quy trình yêu cầu hoàn thuế. Không có điều chỉnh không thu lời lãi cho các khoản thuế FUTA trả thiếu.

Đồng thuận của nhân viên để hỗ trợ yêu cầu hoàn thuế

Quy trình Thuế vụ 2017-28 (tiếng Anh)PDF cung cấp hướng dẫn về các yêu cầu đối với chủ lao động để có được sự đồng ý của nhân viên để hỗ trợ yêu cầu hoàn lại các khoản thuế trả dư của Đạo luật Đóng góp bảo hiểm Liên bang (FICA) và Đạo luật Thuế hưu trí ngành đường sắt (RRTA). Nó làm rõ các yêu cầu cơ bản đối với cả yêu cầu về sự đồng ý của nhân viên và đối với chính sự đồng ý của nhân viên. Quy trình thu thuế cho phép yêu cầu, cung cấp và lưu giữ sự đồng ý bằng điện tử. Nó cũng bao gồm hướng dẫn liên quan đến những gì cấu thành "nỗ lực hợp lý" nếu sự đồng ý của nhân viên không đạt được để cho phép chủ lao động yêu cầu hoàn lại phần thuế FICA hoặc RRTA mà chủ lao động đã trả dư.

Quy trình Thỏa thuận kết thúc tự nguyện - Các vấn đề về thuế việc làm

IRS đã thiết lập một quy trình hành chính tự nguyện để cho phép một số vấn đề về thuế việc làm không liên quan đến phân loại người lao động được giải quyết triệt để và dứt điểm thông qua một chương trình thỏa thuận kết thúc. Mục tiêu của quá trình tự nguyện này là giảm gánh nặng hành chính bằng cách tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho cả IRS và người đóng thuế và tăng cường sự tuân thủ tự nguyện trong các tình huống hạn chế cụ thể. Theo quy trình hành chính này, cùng với các yêu cầu cụ thể khác, người đóng thuế phải chứng minh rằng Mẫu 94X-X và các thủ tục sửa chữa khác sẽ không cho phép giải quyết (các) vấn đề một cách nhanh chóng, triệt để và dứt điểm. Mặc dù các quy trình này quy định việc gửi các yêu cầu cho một thỏa thuận kết thúc, nhưng liệu một thỏa thuận có được ký kết hay không là một vấn đề nằm trong toàn quyền quyết định của Ủy viên. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quy trình Thỏa thuận kết thúc tự nguyện - Các vấn đề về thuế việc làm (VCAP–ET).