Đã ban hành nhiều quy định có mối liên hệ với việc IRS soạn thảo các mẫu khai trình đã tu chính (có đuôi "X") để giải quyết những sai sót đã phát hiện vào ngày hoặc sau ngày 1 tháng Giêng năm 2009. Các mẫu "X" dùng để tường trình những điều chỉnh ở thuế việc làm và yêu cầu hoàn tiền đã trả lố. Các mẫu này tương ứng và liên quan đúng từng hàng với tờ khai thuế việc làm cần chỉnh sửa.

Hãng sở phải sử dụng những mẫu "X" tương ứng liệt kê dưới đây để chỉnh sửa sai sót về thuế việc làm ngay sau khi phát hiện. Lấy thí dụ: dùng Mẫu Đơn 941-X, Yêu Cầu Hoàn Tiền hoặc Tờ Khai Thuế Liên Bang MỖI TAM CÁ NGUYỆT (Đã Điều Chỉnh) của Hãng Sở, để chỉnh sửa lỗi trên Mẫu Đơn 941 đã nộp.

Người đóng thuế sẽ tiếp tục dùng Mẫu Đơn 843 để yêu cầu giảm bớt tiền phạt và tiền lời đã gán định. Ngoài ra, Mẫu Đơn 940 vẫn không có bản "X", và người đóng thuế sẽ tiếp tục dùng Mẫu Đơn 940 cho tờ khai đã tu chính.

Đối với tiền trả lố: Hãng sở nào muốn chỉnh sửa tiền trả lố thì phải dùng mẫu “X” tương ứng. Hãng sở có thể chọn một trong hai giải pháp: điều chỉnh hoặc yêu cầu hoàn tiền ghi trên mẫu.

Đối với tiền chưa trả đủ: Hãng sở nào muốn chỉnh sửa tiền chưa trả đủ thì phải dùng mẫu “X” tương ứng. Phải trang trải tiền nợ trước thời điểm nhận được tờ khai. Có thể trả tiền qua EFTPS, gởi chi phiếu, hoặc dùng thẻ tín dụng (credit card) (đối với đa số mẫu “X”).

Loạt Mẫu Thuế 94X Đã Điều Chỉnh
Tờ khai đã nộp Loạt mẫu 94X tương ứng
Mẫu Đơn 941, Tờ Khai Thuế Liên Bang Mỗi Tam Cá Nguyệt của Hãng Sở (Form 941, Employer’s Quarterly Federal Tax Return) (PDF) Mẫu Đơn 941-X, Yêu Cầu Hoàn Tiền hoặc Tờ Khai Thuế Liên Bang Mỗi Tam Cá Nguyệt (Đã Điều Chỉnh) của Hãng Sở  (Form 941-X, Adjusted Employer’s Quarterly Federal Tax Return or Claim for Refund) (PDF), có Hướng Dẫn (Instructions) (PDF)
Mẫu Đơn 943, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Hãng Sở cho Nhân Viên Canh Nông (Form 943, Employer’s Annual Federal Tax Return for Agricultural Employees) (PDF) Mẫu Đơn 943-X, Yêu Cầu Hoàn Tiền hoặc Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm (Đã Điều Chỉnh) của Hãng Sở cho Nhân Viên Canh Nông (Form 943-X, Adjusted Employer’s Annual Federal Tax Return for Agricultural Employees or Claim for Refund) (PDF), có Hướng Dẫn (Instructions) (PDF)
Mẫu Đơn 944, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Hãng Sở  (Form 944, Employer’s Annual Federal Tax Return) (PDF) Mẫu Đơn 944-X, Yêu Cầu Hoàn Tiền hoặc Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm (Đã Điều Chỉnh) của Hãng Sở (Form 944-X, Adjusted Employer’s Annual Federal Tax Return or Claim for Refund) (PDF), có Hướng Dẫn (Instructions) (PDF)
Mẫu Đơn 945, Tờ Khai Hàng Năm về Thuế Lợi Tức Liên Bang Đã Khấu Lưu (Form 945, Annual Return of Withheld Federal Income Tax) (PDF) Mẫu Đơn 945-X, Yêu Cầu Hoàn Tiền hoặc Tờ Khai Hàng Năm (Đã Điều Chỉnh) về Thuế Lợi Tức Liên Bang Đã Khấu Lưu (Form 945-X, Adjusted Annual Return of Withheld Federal Income Tax or Claim for Refund) (PDF), có Hướng Dẫn (Instructions) (PDF)
Mẫu Đơn CT-1, Tờ Khai Thuế Hồi Hưu Hỏa Xa Hàng Năm của Hãng Sở  (Form CT-1, Employer’s Annual Railroad Retirement Tax Return) (PDF) Mẫu Đơn CT-1X, Yêu Cầu Hoàn Tiền hoặc Tờ Khai Thuế Hồi Hưu Hỏa Xa Hàng Năm (Đã Điều Chỉnh) của Hãng Sở (Form CT-1X, Adjusted Employer’s Annual Railroad Retirement Tax Return or Claim for Refund) (PDF), có Hướng Dẫn (Instructions) (PDF)

Điều Chỉnh Không Thu Lời Lãi và Yêu Cầu Hoàn Tiền (Interest-Free Adjustments and Claims for Refund)

Phán Quyết Thuế Vụ 2009-39 (Revenue Ruling 2009-39)  minh họa việc áp dụng tiến trình điều chỉnh không thu lời lãi và yêu cầu hoàn tiền theo các quy định cuối cùng được ban hành từ Quyết Định 9405 của Bộ Ngân Khố (TD 9405). TD 9405 tu chính tiến trình điều chỉnh thuế việc làm không thu lời lãi theo các đoạn 6205 và 6413, và tiến trình yêu cầu hoàn tiền thuế theo các đoạn 6402 và 6414.