Các vấn dề về quy trình thỏa thuận cuối cùng tự nguyện - Thuế lao dộng (Voluntary closing agreement process - Employment tax hay VCAP-ET)

IRS đã thiết lập một quy trình quản lý tự nguyện để cho phép một số vấn đề về thuế lao động không liên quan đến phân loại người lao động được giải quyết vĩnh viễn và thuyết phục thông qua một chương trình thỏa thuận cuối cùng (closing agreement). Mục tiêu của quy trình tự nguyện này là để giảm gánh nặng quản lý bằng cách tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho cả IRS và người đóng thuế và nâng cao sự tuân thủ tự nguyện trong những tình huống hạn chế quy định. Theo quy trình quản lý này, cùng với các yêu cầu cụ thể khác, người đóng thuế phải chứng tỏ rằng mẫu đơn 94X-X và các thủ tục chỉnh sửa khác sẽ không giúp cho việc giải quyết (các) vấn đề một cách nhanh chóng, vĩnh viễn và thuyết phục. Mặc dù các thủ tục này cung cấp cho việc gửi yêu cầu cho một thỏa thuận cuối cùng thì việc liệu một thỏa thuận sẽ có hay không là vấn đề thuộc toàn quyền quyết định của Ủy Viên.

Tôi có thể tìm thông tin chung thêm về thỏa thuận cuối cùng VCAP–ET ở đâu?

Hãy xem Sổ Tay Thuế Vụ phần 4.23.25.2 Giới Thiệu về Các Yêu Cầu cho Thỏa Thuận Cuối Cùng Tự Nguyện để Giải Quyết Các Vấn Đề về Thuế Lao Động (VCAP–ET) (tiếng Anh).

Các vấn dề VCAP–ET nào có thể hay không thể dược xem xét theo chương trình VCAP – ET?

  1. Nhìn chung, các yêu cầu đối với thỏa thuận kết thúc tự nguyện phát sinh từ các vấn đề VCAP-ET sẽ được xem xét khi: sẽ là có ích khi vấn đề về thuế lao động được giải quyết vĩnh viễn và thuyết phục;
  2. người đóng thuế có thể chứng minh rằng Mẫu Đơn 94X-X hoặc các thủ tục nộp tờ khai thuế khác sẽ không cho phép việc giải quyết nhanh chóng, vĩnh viễn và thuyết phục vấn đề thuế lao động cụ thể; và 
  3. đã xác định được rằng việc tham gia vào một thỏa thuận cuối cùng sẽ không làm phương hại đến lợi ích của chính phủ.

Hãy xem Sổ Tay Thuế Vụ phần 4.23.25.3, Ví Dụ về Các Vấn Đề VCAP–ET (tiếng Anh) để biết ví dụ chi tiết về các loại yêu cầu đối với thỏa thuận cuối cùng mà thường sẽ hoặc sẽ không được Sở Thuế Vụ xem xét hoặc chấp nhận.

Quy trình nộp yêu cầu theo chương trình VCAP – ET là gì và thông tin nào là cần dược dưa vào yêu cầu?

Không có một mẫu đơn riêng để yêu cầu việc xem xét một VCAP–ET; tuy nhiên, tất cả các yêu cầu phải cung cấp một số thông tin bắt buộc và phải được nộp bằng văn bản đến địa chỉ sau:

            Employment Tax/Voluntary Request Coordinator
            Internal Revenue Service

            201 W. Rivercenter Boulevard Stop 5702A
            Covington, KY 41011

Để biết thêm thông tin về những gì buộc phải đưa vào một yêu cầu về việc xem xét VCAP – ET, hãy xem Sổ Tay Thuế Vụ phần 4.23.25.4, Quy Trình Nộp Yêu Cầu cho Thỏa Thuận Cuối Cùng để Giải Quyết Các Vấn Đề về Thuế Lao Động (tiếng Anh).

Các lựa chọn bổ sung hiện có để chỉnh sửa thuế lao động là gì? Để biết các lựa chọn bổ sung, hãy xem Sửa Thuế Lao Động.