Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Chứng thư cho phép tạm thu thuế của nhân viên
Tờ khai thuế liên bang theo quý của chủ thuê lao động
Chủ thuê lao động hoạt động thương mại hay kinh doanh mà trả tiền thù lao
Yêu cầu hợp đồng trả góp

Phổ biến đối với Pros thuế

Điều chỉnh/sửa hồ sơ khai thuế
Yêu cầu quyền được đại diện cho người khác
Xin cấp một số ITIN
Quy tắc về thực hành trước IRS

Số Đăng Ký của Công Ty
Employer ID Numbers  

Lưu Giữ Hồ Sơ
Recordkeeping  

Khai Trình Tiền Trả cho Thầu Khoán Độc Lập
Reporting Payments to Independence Contractors  

Lợi Tức Chịu Thuế và Không Chịu Thuế là gì? 
What is Taxable and Nontaxable Income?  

e-file: Mẫu Đơn 940, 941,943, 944 hoặc 945 dành cho Tiểu Thương
E-file Forms 940, 941, 943, 944 or 945 for Small Businesses  

Thuế Ước Tính
Estimated Taxes  

Tín Thuế Kinh Doanh
Business Tax Credits  

Tài Sản Vô Hình
Intangibles  

Đóng Cửa Doanh Nghiệp
Closing a Business  

Tránh Rắc Rối
Avoiding Problems