Điều Hành Một Doanh Nghiệp

Số Nhận Diện Doanh Nghiệp (EIN)

Số Nhận Diện Doanh Nghiệp (EIN) còn được gọi là số nhận diện thuế liên bang và được sử dụng để xác định một thực thể doanh nghiệp. Tìm hiểu xem quý vị có cần số EIN hay không và cách đăng ký.

Lưu trữ hồ sơ

Trừ khi quý vị là một người giữ sổ sách kế toán chuyên nghiệp, nếu không, quý vị có thể không thích dành thời gian làm việc quý báu của mình cho việc lưu trữ hồ sơ. Nhưng việc lưu giữ hồ sơ tốt thực sự có thể giúp quý vị tiết kiệm tiền.

Thay Đổi Tên Doanh Nghiệp (Tiếng Anh)

Hướng dẫn cho các doanh nghiệp về cách thay đổi tên.

Doanh Nghiệp Có Nhân Viên (Tiếng Anh)

Nếu quý vị điều hành một doanh nghiệp và có nhân viên, thì phần này có thông tin mà quý vị cần. Quý vị sẽ tìm thấy các nguồn trợ giúp về tuyển dụng, lưu trữ hồ sơ và các chủ đề khác như thuế việc làm và các yêu cầu báo cáo tiền lương.

Giáo Dục Nhân Viên Của Quý Vị Về Việc Tuân Thủ Quy Định Thuế (Tiếng Anh)

Sử dụng các sản phẩm truyền thông này để giúp nhân viên của quý vị hiểu được trách nhiệm tuân thủ quy định về thuế của họ và tìm các nguồn trợ giúp của Sở Thuế Vụ để giúp họ khai và chi trả thuế đúng hạn.

Chi Trả Cho Các Nhà Thầu Độc Lập

Nếu quý vị chi trả cho các nhà thầu độc lập, thì quý vị có thể phải khai Mẫu Đơn 1099-NEC, Tiền Thù Lao Cho Người Không Phải Là Nhân Viên, để báo cáo các khoản chi trả cho các dịch vụ được thực hiện nhằm phục vụ cho hoạt động thương mại hoặc kinh doanh của quý vị.

Lợi Tức Chịu Thuế Và Không Chịu Thuế Là Gì?

Quý vị có thể nhận lợi tức dưới dạng tiền, bất động sản hoặc dịch vụ. Phần này liệt kê nhiều loại lợi tức chịu thuế hoặc không chịu thuế.

Khai Và Nộp Thuế Doanh Nghiệp Của Quý Vị (Tiếng Anh)

Phần này thảo luận về các khoản thuế doanh nghiệp mà quý vị có thể phải trả và các mẫu đơn quý vị có thể phải khai nộp. Phần này cũng thảo luận về số nhận diện người đóng thuế.

Mẫu Khai Thuế Điện Tử 940, 941 Hoặc 944 Cho Tiểu Thương Nghiệp (Tiếng Anh)

Tìm hiểu các lựa chọn của quý vị cho mẫu đơn khai thuế điện tử 940, 941 hoặc 944.

Thuế Ước Tính

Thuế lợi tức liên bang là loại thuế được khấu trừ mỗi lần nhận lợi tức. Quý vị phải trả thuế này khi quý vị kiếm được hoặc nhận được lợi tức trong năm. Có hai cách để khấu trừ thuế mỗi lần nhận lợi tức: khấu lưu và thuế ước tính.

Tín Thuế Doanh Nghiệp

Danh sách các mẫu đơn yêu cầu tín thuế doanh nghiệp và giải thích ngắn gọn về thời điểm dừng chuyển thuế sang năm sau và tín thuế.

Tài Sản Vô Hình

Tài Sản Vô Hình là tài sản có giá trị nhưng không thể nhìn thấy hoặc chạm vào. Nói chung, quý vị có thể trả dần hoặc khấu hao tài sản vô hình.

Đóng Cửa Một Doanh Nghiệp

Việc đóng cửa doanh nghiệp của quý vị liên quan đến nhiều thứ phải làm ngoài việc đóng cánh cửa lại. Phần này cung cấp các thủ tục để kết thúc việc kinh doanh, bao gồm các mẫu đơn cần khai và cách xử lý doanh thu bổ sung được nhận hoặc chi phí quý vị có thể phải chịu.

Lịch Thuế Của Sở Thuế Vụ Dành Cho Tiểu Thương Nghiệp Và Tự Kinh Doanh (Tiếng Anh)

Xem lịch thuế trực tuyến hoặc đăng ký hoặc nhập vào chương trình lịch của quý vị.

Chương Trình Hưu Trí (Tiếng Anh)

Có rất nhiều ưu điểm của chương trình hưu trí. Có những lợi thế về mặt kinh tế, kinh doanh và thuế cho doanh nghiệp của quý vị, cho nhân viên của quý vị và cho quý vị. Chương trình hưu trí có thể mang lại cho quý vị lợi thế cạnh tranh quan trọng trong việc thu hút và giữ chân những nhân viên giỏi nhất – và giúp quý vị lập kế hoạch cho những năm hưu trí của chính mình. Truy cập Cổng Video Của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh) và tìm kiếm từ khóa “hưu trí” để biết thêm thông tin về việc lựa chọn, thực hiện và duy trì kế hoạch hưu trí của quý vị.