Information For...

For you and your family
Individuals abroad and more
EINs and other information

Filing For Individuals

Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Single and Joint Filers With No Dependents
Employee's Withholding Allowance Certificate

 

Request for Transcript of Tax Returns
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Installment Agreement Request
Wage and Tax Statement

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Tín Thuế Kinh Doanh

Tín dụng thương mại tổng quát cho cả năm gồm có phần tương ứng từ các năm trước chuyển sang, cộng với tổng tín dụng thương mại trong năm hiện tại. Ngoài ra, tín dụng thương mại tổng quát trong năm hiện tại cũng có thể gia tăng về sau này nếu có tín khoản từ những năm tương lai chuyển lùi. Quý vị trực tiếp trừ tín dụng này ra khỏi tiền thuế.

Tất cả các tín khoản sau đây đều là một phần của tín dụng thương mại tổng quát, ngoại trừ đối với xe cộ điện. Biểu mẫu dùng để chiết tính mỗi loại tín dụng (chỉ có bản Anh ngữ) được trình bày dưới đây.

Cách Xin Tín Dụng

Muốn xin tín dụng thương mại tổng quát thì trước hết quý vị phải lấy các biểu mẫu cần thiết để khai tín khoản tương ứng trong năm hiện tại.

Trong đa số trường hợp, ngoài biểu mẫu xin tín dụng, quý vị cũng cần đệ nộp Mẫu Đơn 3800.

Nếu quý vị nộp Mẫu Đơn 1040 (Bản Khai C), thì có thể hội đủ tiêu chuẩn được EITC (Earned Income Tax Credit, hay Tín Thuế Lợi Tức Lao Động). Để tìm hiểu thêm về EITC, hãy tham khảo mục Xem mình có hội đủ tiêu chuẩn được EITC hay không là điều dễ dàng hơn bao giờ hết!, hoặc sử dụng Trợ Tá EITC (EITC Assistant) để biết quý vị có hợp chuẩn hay không.