Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Chứng thư cho phép tạm thu thuế của nhân viên
Tờ khai thuế liên bang theo quý của chủ thuê lao động
Chủ thuê lao động hoạt động thương mại hay kinh doanh mà trả tiền thù lao
Yêu cầu hợp đồng trả góp

Phổ biến đối với Pros thuế

Điều chỉnh/sửa hồ sơ khai thuế
Yêu cầu quyền được đại diện cho người khác
Xin cấp một số ITIN
Quy tắc về thực hành trước IRS

Tín dụng thương mại tổng quát cho cả năm gồm có phần tương ứng từ các năm trước chuyển sang, cộng với tổng tín dụng thương mại trong năm hiện tại. Ngoài ra, tín dụng thương mại tổng quát trong năm hiện tại cũng có thể gia tăng về sau này nếu có tín khoản từ những năm tương lai chuyển lùi. Quý vị trực tiếp trừ tín dụng này ra khỏi tiền thuế.

Tất cả các tín khoản sau đây đều là một phần của tín dụng thương mại tổng quát, ngoại trừ đối với xe cộ điện. Biểu mẫu dùng để chiết tính mỗi loại tín dụng (chỉ có bản Anh ngữ) được trình bày dưới đây.

Cách Xin Tín Dụng

Muốn xin tín dụng thương mại tổng quát thì trước hết quý vị phải lấy các biểu mẫu cần thiết để khai tín khoản tương ứng trong năm hiện tại.

Trong đa số trường hợp, ngoài biểu mẫu xin tín dụng, quý vị cũng cần đệ nộp Mẫu Đơn 3800.

Nếu quý vị nộp Mẫu Đơn 1040 (Bản Khai C), thì có thể hội đủ tiêu chuẩn được EITC (Earned Income Tax Credit, hay Tín Thuế Lợi Tức Lao Động). Để tìm hiểu thêm về EITC, hãy tham khảo mục Xem mình có hội đủ tiêu chuẩn được EITC hay không là điều dễ dàng hơn bao giờ hết!, hoặc sử dụng Trợ Tá EITC (EITC Assistant) để biết quý vị có hợp chuẩn hay không.