Tín thuế kinh doanh tổng quát của quý vị cho cả năm gồm có phần tín thuế từ các năm trước chuyển sang cộng với tổng tín thuế kinh doanh trong năm hiện tại. Ngoài ra, tín thuế kinh doanh tổng quát trong năm hiện tại cũng có thể gia tăng về sau này nếu có khoản tín thuế từ những năm tương lai chuyển lùi. Quý vị trực tiếp trừ tín thuế này ra khỏi tiền thuế.

Hầu hết các tín thuế sau đây đều là một phần của tín thuế kinh doanh tổng quát. Mẫu đơn dùng để tính mỗi loại tín thuế được trình bày dưới đây.

Cách Yêu Cầu Tín Thuế

Để yêu cầu tín thuế kinh doanh tổng quát thì trước hết quý vị phải lấy các biểu mẫu cần thiết để yêu cầu tín thuế trong năm hiện tại.

Trong đa số trường hợp, ngoài mẫu đơn xin tín thuế, quý vị cũng cần nộp Mẫu 3800.

Nếu quý vị nộp Mẫu 1040 hay 1040-SR và (Bản Khai C), thì có thể hội đủ tiêu chuẩn được EITC (Earned Income Tax Credit, hay Tín Thuế Lợi Tức Lao Động). Để tìm hiểu thêm về EITC, hãy tham khảo mục Xem mình có hội đủ tiêu chuẩn được hay không là điều dễ dàng hơn bao giờ hết!, hoặc sử dụng Trợ Lý EITC để biết quý vị có đủ điều kiện hay không.