Bạn có thể kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của thuế thu nhập năm 2023 của mình 24 giờ sau khi e-file. Vui lòng đợi 3 hoặc 4 ngày sau khi e-file tờ khai thuế cho năm thuế 2021 và 2022 của bạn. Nếu bạn đã gửi tờ khai bằng bưu điện, vui lòng chờ 4 tuần trước khi kiểm tra tình trạng của bạn.

 

Kiểm tra tiền hoàn thuế của bạn

Thông tin được cập nhật mỗi ngày một lần, qua đêm.

 Bạn cần gì

  • Số An sinh Xã hội hoặc mã số thuế cá nhân (ITIN) của bạn
  • Tư cách khai thuế của bạn
  • Số tiền hoàn thuế chính xác trên tờ khai thuế của bạn

Kiểm tra tiền hoàn thuế của bạn (tiếng Anh)


Sử dụng thiết bị di động?

Kiểm tra tiền hoàn thuế của bạn trên ứng dụng IRS2Go

Trước khi bạn nộp tờ khai thuế lần thứ hai

Nộp lại cùng một tờ khai thuế thường sẽ không tăng tốc độ hoàn thuế của bạn và thậm chí có thể dẫn đến sự trì hoãn.

Tuy nhiên, bạn nên gửi lại tờ khai thuế của mình, bằng phương thức điện tử nếu có thể, nếu tất cả những điều sau áp dụng:

  • Bạn được hưởng tiền hoàn thuế,
  • Bạn đã nộp bằng giấy hơn 6 tháng trước, và
  • Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu không hiển thị rằng chúng tôi đã nhận được tờ khai thuế của bạn.

Chỉ gửi lại tờ khai thuế của bạn nếu tất cả các mục trên áp dụng cho bạn.

Khi nào gọi cho chúng tôi

Chỉ gọi cho chúng tôi về tình trạng tiền hoàn thuế của bạn nếu Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu gợi ý bạn liên lạc với chúng tôi.

Số điện thoại và các tùy chọn trợ giúp về thuế của IRS

Nếu tiền hoàn thuế của bạn bị trì hoãn

Tiền hoàn thuế của bạn có thể bị trì hoãn nếu tờ khai của bạn cần được chỉnh sửa hoặc duyệt xét thêm. Nếu chúng tôi cần thêm thông tin để xử lý tờ khai của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

Lý do tại sao tiền hoàn thuế của bạn có thể lâu hơn (tiếng Anh).


Liên quan

Giới thiệu về Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu (tiếng Anh)
FAQ về tiền hoàn thuế vào mùa thuế
Ký gửi trực tiếp
Thời gian bạn có thể yêu cầu tín thuế hoặc hoàn thuế