Thời gian bạn có thể yêu cầu tín thuế hoặc hoàn thuế

Theo luật định, ngày trể nhất, bạn có thể yêu tín thuế hoặc hoàn thuế thu nhập liên bang cho một năm thuế cụ thể thường là ngày trể hơn của 2 ngày này:

  • 3 năm kể từ ngày bạn nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang, hoặc
  • 2 năm kể từ ngày bạn trả tiền thuế.

Khoảng thời gian này được gọi là Ngày hết hạn quy chế để được hoàn thuế (RSED).

Nếu bạn nộp tờ khai trước ngày đến hạn, IRS sẽ coi tờ khai đó được nộp vào ngày đến hạn. Nếu bạn có thuế thu nhập bị khấu lưu hoặc trả tiền thuế ước tính trong năm, chúng tôi cho rằng các khoản thanh toán đó đã được thực hiện vào ngày tờ khai đến hạn.

Bạn có thể nhận được bao nhiêu tín thuế hoặc hoàn thuế

Số tiền tín thuế hoặc hoàn thuế mà bạn có thể nhận phụ thuộc vào khi nào bạn nộp đơn yêu cầu của mình.

Bạn nộp đơn yêu cầu trong vòng 3 năm kể từ khi bạn nộp tờ khai

Khoản tín thuế hoặc hoàn thuế của bạn được giới hạn ở số tiền bạn đã trả trong vòng 3 năm trước khi bạn nộp yêu cầu, cộng với số thời gian gia hạn bạn có được để nộp tờ khai.

Bạn nộp đơn yêu cầu sau 2 năm kể từ khi bạn trả tiền thuế

Khoản tín thuế hoặc hoàn thuế của bạn được giới hạn ở số tiền bạn đã trả trong vòng 2 năm ngay trước khi bạn nộp đơn yêu cầu.

Bạn đã không nộp đơn yêu cầu trong thời hạn hết hạn 3 năm hoặc 2 năm

Bạn không thể được tín thuế hoặc hoàn thuế nếu bạn không nộp đơn yêu cầu trong vòng 3 năm của ngày nộp tờ khai gốc, hoặc 2 năm sau khi trả tiền thuế, tùy theo thời điểm nào đến sau, trừ khi bạn được một ngoại lệ cho phép bạn có thêm thời gian nộp đơn yêu cầu.

Ngoại lệ cho thời hạn hết hạn 3 năm/2 năm 

Bạn có thể có nhiều thời gian hơn quy tắc 3 năm/2 năm để nộp đơn yêu cầu tín thuế hoặc hoàn thuế nếu bạn:

  • Đồng ý với IRS bằng văn bản để kéo dài thời hạn định mức thuế: Giới hạn thời gian được quy định trong thỏa thuận của bạn, cộng thêm 6 tháng, để yêu cầu tín thuế hoặc hoàn thuế. Có thể có các giới hạn bổ sung về số tiền tín thuế hoặc hoàn thuế mà bạn có thể yêu cầu dựa trên bất kỳ hạn chế nào về khả năng định mức thuế của IRS, như thể hiện trong các điều khoản đã ký của bạn.
  • Bị ảnh hưởng bởi thiên tai được tuyên bố Tổng thống: Bạn có thể được thêm 1 năm nữa để yêu cầu tín thuế hoặc hoàn thuế.
  • Phục hục vụ trong khu vực chiến đấu được chỉ định hoặc hoạt động dự phòng: Bạn có thể có thêm thời gian để nộp đơn yêu cầu tín thuế hoặc hoàn thuế, nhưng bạn phải đáp ứng một số yêu cầu để có đủ điều kiện. Xem Hướng dẫn Hướng dẫn về thuế cho Lực lượng Vũ trang, Ấn phẩm 3 (tiếng Anh)các khu tác chiến (tiếng Anh).
  • Nộp đơn vì khấu trừ nợ xấu hoặc chứng khoán vô giá trị: Bạn có 7 năm kể từ ngày đến hạn của tờ khai cho năm đó để nộp đơn yêu cầu. Xem Chủ đề thuế 452 Khấu trừ nợ xấu

Cách nộp đơn yêu cầu tín thuế hoặc hoàn thuế

Yêu cầu tín thuế hoặc hoàn thuế thu nhập trên:

Nếu nộp tờ khai được điều chỉnh, gửi nó đến Trung tâm phục vụ của IRS nơi bạn đã nộp tờ khai gốc. Bạn có thể nộp Mẫu 1040-X bằng điện tử với phần mềm nộp thuế để điều chỉnh Mẫu 1040 hoặc 1040-SR cho các năm thuế 2019 và sau này. Hãy xem liệu nhà cung cấp phần mềm thuế ưa chuộn của bạn có phải là Nhà cung cấp Free File của IRS.

Yêu cầu tín thuế hoặc hoàn thuế cho các loại thuế khác (không phải thuế thu nhập) và tiền phạt trên Mẫu 843, Yêu cầu hoàn thuế và Yêu cầu giảm (tiếng Anh).

Luật pháp và quy định

Tài nguyên