Nếu bạn cần thêm thời gian để nộp tờ khai thuế, bạn có thể yêu cầu gia hạn đến ngày 15 tháng 10. Bạn phải nộp yêu cầu của bạn trước ngày đến hạn khai thuế tháng 4 để được gia hạn. Đảm bảo rằng bạn trả bất kỳ khoản thuế nào bạn nợ vào ngày khai thuế tháng 4. Gia hạn chỉ để nộp tờ khai thuế của bạn.

Tự động gia hạn

Bạn có thể đủ điều kiện để được tự động gia hạn nộp tờ khai thuế nếu bạn:

Xin gia hạn

Có 3 cách để có được cho đến khi ngày 15 tháng 10 để nộp tờ khai thuế của bạn.

Thanh toán trực tuyến và đánh dấu vào ô

Trả những gì bạn nợ bằng cách sử dụng tùy chọn thanh toán trực tuyến và chọn ô bạn đang thanh toán như một phần của việc nộp đơn xin gia hạn. Bạn không phải nộp một mẫu xin gia hạn riêng biệt và bạn sẽ nhận được một số xác nhận về việc gia hạn của mình cho hồ sơ của bạn.

Sử dụng Free File (không giới hạn thu nhập cho gia hạn)

Sử dụng IRS Free File để yêu cầu tự động gia hạn nộp tờ khai thuế.

Yêu cầu gia hạn bằng thư

1. Nộp Mẫu 4868, Đơn xin tự động gia hạn thời gian nộp Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân (tiếng Anh). Bạn có thể nộp qua đường bưu điện, trực tuyến với một đối tác e-file của IRS (tiếng Anh) hoặc thông qua một chuyên gia thuế.
2. Ước tính số thuế bạn nợ cho năm trên mẫu gia hạn: Trừ các khoản thuế bạn đã trả cho năm khai thuế.

Liên quan

Thêm thông tin gia hạn cho:

Doanh nghiệp hoặc công ty cổ phần
Mẫu 7004, Đơn xin tự động gia hạn thời gian nộp một số Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tin, và các Tờ khai khác (tiếng Anh)
Mẫu 1138, Gia hạn thời gian trả tiền thuế của công ty dự tính chuyển lùi tiền lỗ hoạt động ròng (tiếng Anh)

Công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú sống bên ngoài Hoa Kỳ
Mẫu 2350, Đơn xin gia hạn thời gian nộp Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ (dành cho Công dân Hoa Kỳ và Thường trú nhân người nước ngoài dự kiến đủ tiêu chuẩn được xử lý thuế đặc biệt (tiếng Anh)

Tổ chức miễn trừ
Mẫu 8868, Đơn xin gia hạn nộp tờ khai cho Tổ chức miễn thuế (tiếng Anh) 

Kế hoạch nghỉ hưu
Mẫu 5558, Đơnxin gia hạn khai tờ khai chương trình nhân viên nhất định (tiếng Anh)

Di sản
Mẫu 4768, Đơn xin gia hạn nộp tờ khai thuế và/hoặc trả thuế di sản Hoa Kỳ (và chuyển tiếp bỏ qua thế hệ) (tiếng Anh)
Mẫu 8892, Đơn xin tự động gia hạn nộp Mẫu 709 và/hoặc trả tiền thuế quà tặng/chuyển tiếp bỏ qua thế hệ (tiếng Anh)

Người nộp tờ khai thông tin
Mẫu 8809, Đơn xin gia hạn thời gian nộp Tờ khai thông tin (tiếng Anh)