Bạn có thể nộp tờ khai thuế của mình bằng điện tử hoặc qua đường bưu điện. Trước khi bạn nộp, hãy xác định tư cách nộp tờ khai của bạn.

Xác định tư cách nộp Tờ khai của bạn

Tư cách nộp tờ khai của bạn ảnh hưởng đến các yêu cầu nộp tờ khai, khấu trừ tiêu chuẩn, tính đủ điều kiện để nhận các khoản tín thuế nhất định và mức thuế chính xác. Có thể có nhiều hơn một tư cách nộp tờ khai áp dụng cho bạn. Để chọn tư cách nộp tờ khai phù hợp với trường hợp của bạn, hãy xử dụng Trợ lý thuế Tương tác (tiếng Anh) này.

E-file để được hoàn thuế nhanh hơn

Nếu bạn nộp tờ khai bằng điện tử, bạn sẽ nhận được tiền hoàn thuế trong vòng 3 tuần sau khi IRS nhận được tờ khai thuế của bạn. Bạn có thể nhận được tiền hoàn thuế sớm hơn nếu bạn chọn ký gửi trực tiếp vào tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiết kiệm của mình.

Tìm Tùy chọn E-file, bao gồm Free File.

Nộp qua đường bưu điện

Để nộp qua đường bưu điện, theo dõi hướng dẫn trong Mẫu 1040, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân.

Có thể mất đến 6 tháng để xử lý tờ khai bằng giấy của bạn.

Tìm nơi nộp tờ khai qua đường bưu điện.