Tiền Phạt Do Không Khai Thuế

Tiền Phạt Do Không Khai Thuế được áp dụng nếu quý vị không khai thuế trước ngày đến hạn.

Tiền phạt quý vị phải trả là một tỉ lệ phần trăm số thuế quý vị không nộp đúng hạn.

Làm Thế Nào Để Biết Quý Vị Có Nợ Tiền Phạt

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo hoặc thư nếu quý vị nợ Tiền Phạt Do Không Khai Thuế. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hiểu Về Thông Báo Hoặc Thư Tín Của Sở Thuế Vụ Gửi Cho Quý Vị.

Cách Chúng Tôi Tính Toán Tiền Phạt

Chúng tôi tính toán khoản Tiền Phạt Do Không Khai Thuế dựa trên việc quý vị nộp tờ khai thuế trễ như thế nào và số thuế chưa nộp tính đến ngày đến hạn chi trả ban đầu (không phải ngày đến hạn gia hạn). Số thuế chưa chi trả là tổng số thuế bắt buộc phải thể hiện trên tờ khai của quý vị trừ đi số tiền đã chi trả thông qua khấu lưu, các khoản chi trả thuế ước tính và các khoản tín thuế khả bồi hoàn được phép.

Chúng tôi tính toán khoản Tiền Phạt Do Không Khai Thuế theo cách này:

  • Khoản Tiền Phạt Do Không Khai Thuế là 5% số thuế chưa nộp cho mỗi tháng hoặc một phần của tháng mà tờ khai thuế bị nộp trễ. Khoản tiền phạt sẽ không vượt quá 25% số thuế chưa chi trả của quý vị.
  • Nếu cả hai khoản Tiền Phạt Do Không Khai Thuế và Tiền Phạt Do Không Trả Thuế  được áp dụng trong cùng một tháng, thì khoản Tiền Phạt Do Không Khai Thuế được giảm xuống một khoản bằng khoản Tiền Phạt Do Không Trả Thuế cho tháng đó, với mức phạt tổng hợp là 5% cho mỗi tháng hoặc một phần của tháng mà tờ khai thuế bị nộp trễ.
  • Nếu sau 5 tháng mà quý vị vẫn chưa chi trả, Tiền Phạt Do Không Khai Thuế sẽ hết hiệu lực, nhưng Tiền Phạt Do Không Trả Thuế vẫn tiếp tục cho đến khi số thuế được chi trả, tối đa là 25% số thuế chưa nộp tính đến ngày đến hạn.
  • Nếu tờ khai của quý vị trễ hơn 60 ngày, khoản Tiền Phạt Do Không Khai Thuế tối thiểu là $435 (đối với các tờ khai thuế bắt buộc phải nộp vào năm 2020, 2021 và 2022) hoặc 100% số thuế yêu cầu được thể hiện trên tờ khai, tùy theo mức nào thấp hơn.

Lãi Suất Trên Một Khoản Tiền Phạt

Chúng tôi tính lãi cho các khoản tiền phạt.

Ngày mà chúng tôi bắt đầu tính lãi là khác nhau tùy theo loại tiền phạt. Lãi suất làm tăng số tiền quý vị nợ cho đến khi quý vị trả hết số dư nợ của mình. Để biết thêm thông tin về lãi suất chúng tôi tính theo các khoản tiền phạt, hãy xem Lãi Suất Đối Với Các Khoản Trả Thiếu Và Trả Thừa.

Trả Tiền Phạt

Trả một phần hoặc trả toàn bộ khoản thuế của quý vị để tránh các khoản tiền phạt và tiền lãi tăng lên trong tương lai.

Xóa hoặc Giảm Tiền Phạt

Chúng tôi có thể xóa hoặc giảm một số tiền phạt nếu quý vị hành động có thiện chí và có thể chỉ ra lý do hợp lý cho việc tại sao quý vị không thể đáp ứng nghĩa vụ thuế của mình. Theo luật, chúng tôi không thể xóa hoặc giảm tiền lãi trừ khi khoản tiền phạt được xóa hoặc giảm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần giảm nhẹ tiền phạt.

Khiếu Nại Về Một Khoản Tiền Phạt

Nếu quý vị không đồng ý với số tiền quý vị nợ, quý vị có thể khiếu nại về khoản tiền phạt.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư được gửi cho quý vị hoặc viết cho chúng tôi một lá thư nêu rõ lý do tại sao chúng tôi nên xem xét lại khoản tiền phạt. Ký tên và gửi thư cùng với bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào đến địa chỉ trên thông báo hoặc thư gửi cho quý vị.

Hãy chuẩn bị sẵn thông tin này khi quý vị gọi hoặc gửi thư:

  • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho quý vị
  • Khoản tiền phạt quý vị muốn chúng tôi xem xét lại
  • Đối với mỗi khoản tiền phạt, giải thích lý do tại sao quý vị cho rằng chúng tôi nên xóa khoản tiền phạt đó

Nếu quý vị không nhận được thông báo, vui lòng nhận hỗ trợ qua điện thoại.

Hãy Tránh Để Bị Phạt

Quý vị có thể tránh bị phạt bằng cách khai và nộp thuế trước ngày đến hạn. Nếu không thể làm như vậy, quý vị có thể xin gia hạn thời gian khai thuế hoặc kế hoạch chi trả.

Xin Gia Hạn Thời Gian Khai Thuế

Nếu quý vị cần thêm thời gian để chuẩn bị tờ khai thuế, hãy xin gia hạn thời gian khai thuế. Điều này không giúp quý vị gia hạn thời gian chi trả. Kế hoạch chi trả có thể giúp quý vị chi trả theo thời gian.

Nộp Đơn Xin Có Một Kế Hoạch Chi Trả

Nếu quý vị không thể trả đủ số tiền thuế hoặc tiền phạt của mình đúng hạn, hãy chi trả số tiền quý vị có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin có một kế hoạch chi trả. Quý vị có thể giảm các khoản tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch chi trả.

Nhận Trợ Giúp

Để được trợ giúp về vấn đề tiền phạt, hãy gọi số điện thoại trên thông báo của quý vị. Nếu quý vị không nhận được thông báo, vui lòng sử dụng hỗ trợ qua điện thoại.

Luật và Các Quy Định

Cần Trợ Giúp?