Hình Phạt Do Không Khai Thuế

Hình Phạt Do Không Khai Thuế được áp dụng nếu quý vị không khai thuế trước ngày đến hạn.

Tiền phạt quý vị phải trả là một tỉ lệ phần trăm số tiền thuế quý vị không trả đúng hạn.

Làm Thế Nào Để Biết Quý Vị Có Nợ Tiền Phạt

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo hoặc thư nếu quý vị nợ tiền Hình Phạt Do Không Khai Thuế. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Am Hiểu Thông Báo Hoặc Thư của IRS Gửi Cho Quý Vị.

Cách Chúng Tôi Tính Tiền Phạt

Chúng tôi tính Hình Phạt Do Không Khai Thuế dựa trên việc quý vị nộp tờ khai thuế trễ như thế nào và số thuế chưa nộp tính đến ngày đến hạn thanh toán ban đầu (không phải ngày đến hạn gia hạn). Tiền thuế chưa trả là tổng số thuế bắt buộc phải thể hiện trên tờ khai của quý vị trừ đi số tiền đã trả thông qua khấu lưu, các khoản thanh toán thuế ước tính và các khoản tín thuế có thể hoàn lại được phép.

Chúng tôi tính Hình Phạt Do Không Khai Thuế theo cách này:

  • Hình Phạt Do Không Khai Thuế là 5% số thuế chưa nộp cho mỗi tháng hoặc một phần của tháng mà tờ khai thuế bị nộp trễ. Khoản tiền phạt sẽ không vượt quá 25% số thuế chưa trả của quý vị.
  • Nếu cả hai Hình Phạt Do Không Khai Thuế và Hình Phạt Do Không Trả Thuế  được áp dụng trong cùng một tháng, thì Hình Phạt Do Không Khai Thuế được giảm xuống một khoản bằng Hình Phạt Do Không Trả Thuế cho tháng đó, với mức phạt tổng hợp là 5% cho mỗi tháng hoặc một phần của tháng mà tờ khai thuế bị nộp trễ.
  • Nếu sau 5 tháng mà quý vị vẫn chưa trả, Hình Phạt Do Không Khai Thuế sẽ đạt tối đa, nhưng Hình Phạt Do Không Trả Thuế vẫn tiếp tục cho đến khi số thuế được trả, lên đến tối đa là 25% số thuế chưa trả tính đến ngày đến hạn.
  • Nếu tờ khai của quý vị trễ hơn 60 ngày, Hình Phạt Do Không Khai Thuế tối thiểu là $435 (đối với các tờ khai thuế bắt buộc phải nộp vào năm 2020, 2021 và 2022) hoặc 100% số thuế yêu cầu được thể hiện trên tờ khai, tùy theo mức nào thấp hơn.

Tiền Lãi trên Tiền Phạt 

Chúng tôi tính lãi cho các hình phạt.

Ngày mà chúng tôi bắt đầu tính lãi là khác nhau tùy theo loại hình phạt. Tiền lãi làm tăng số tiền quý vị nợ cho đến khi quý vị trả hết số nợ của mình. Để biết thêm thông tin về tiền lãi chúng tôi tính trên tiền phạt, xem Tiền Lãi.

Trả Tiền Phạt

Gửi cho chúng tôi khoản thanh toán hoặc trả toàn bộ tiền thuế của quý vị để tránh tiền phạt và tiền lãi cộng dồn trong tương lai.

Xóa hoặc Giảm Hình Phạt

Chúng tôi có thể xóa hoặc giảm một số hình phạt nếu quý vị hành động có thiện chí và có thể chỉ ra lý do hợp lý cho việc tại sao quý vị không thể đáp ứng nghĩa vụ thuế của mình. Theo luật, chúng tôi không thể xóa hoặc giảm tiền lãi trừ khi hình phạt được xóa hoặc giảm.

Để biết thêm thông tin, xem giảm nhẹ hình phạt.

Khiếu Nại Hình Phạt

Nếu quý vị không đồng ý với số tiền quý vị nợ, quý vị có thể tranh chấp hình phạt.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư được gửi cho quý vị hoặc viết cho chúng tôi một lá thư nêu rõ lý do tại sao chúng tôi nên cân nhắc lại khoản tiền phạt. Ký tên và gửi thư cùng với bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào đến địa chỉ trên thông báo hoặc thư của quý vị.

Hãy chuẩn bị sẵn thông tin này khi quý vị gọi hoặc gửi thư:

  • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho quý vị
  • Khoản tiền phạt mà quý vị muốn chúng tôi cân nhắc lại
  • Đối với mỗi khoản tiền phạt, giải thích lý do tại sao quý vị cho rằng chúng tôi nên xóa khoản tiền phạt đó

Nếu quý vị không nhận được thông báo, vui lòng nhận hỗ trợ qua điện thoại.

Tránh Bị Phạt

Quý vị có thể tránh bị phạt bằng cách khai và trả thuế trước ngày đến hạn. Nếu quý vị không thể làm như vậy, quý vị có thể nộp đơn xin gia hạn thời gian khai thuế hoặc kế hoạch thanh toán.

Nộp Đơn Xin Gia Hạn Thời Gian Khai Thuế

Nếu quý vị cần thêm thời gian để chuẩn bị tờ khai thuế, hãy xin gia hạn thời gian khai thuế. Điều này không giúp quý vị gia hạn thời gian thanh toán. Kế hoạch thanh toán có thể giúp quý vị trả theo thời gian.

Nộp Đơn Xin một Kế Hoạch Thanh Toán

Nếu quý vị không thể trả đủ số tiền thuế hoặc tiền phạt của mình đúng hạn, hãy trả số tiền có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin một kế hoạch thanh toán. Quý vị có thể giảm tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch thanh toán.

Nhận Trợ Giúp

Để được trợ giúp về hình phạt, hãy gọi số điện thoại trên thông báo của quý vị. Nếu quý vị không nhận được thông báo, vui lòng sử dụng hỗ trợ qua điện thoại.

Luật và Các Quy Định

Cần trợ giúp?