Tiền Lãi Đối Với Các Khoản Trả Thiếu Và Trả Thừa

Nếu quý vị trả nhiều hơn số thuế quý vị nợ, chúng tôi sẽ trả lãi cho số tiền trả thừa.

Lãi suất đối với các khoản trả thiếu và trả thừa là khác nhau và có thể thay đổi hàng quý. Các thay đổi không ảnh hưởng đến lãi suất được tính cho các quý hoặc năm trước. Hãy xem Lãi Suất theo Quý (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Tiền Lãi Đối Với Các Khoản Trả Thiếu

Hiểu khi nào chúng tôi bắt đầu và ngừng việc trả lãi đối với các khoản trả thiếu và cách quý vị có thể thanh toán số dư của mình, đăng ký gói chi trả và giảm hoặc khiếu nại khoản lãi mà quý vị nợ.

Ngày Dừng và Bắt Đầu đối với Tiền Lãi Cho Các Khoản Trả Thiếu

Nói chung, chúng tôi tính lãi đối với các khoản trả thiếu bắt đầu vào ngày đến hạn của số tiền quý vị nợ:

  • Tiền thuế sẽ đến hạn vào ngày đến hạn nộp tờ khai thuế, ngay cả khi quý vị nộp đơn gia hạn.
     
  • Ngày đến hạn đối với tiền phạt và các khoản bổ sung tiền thuế sẽ khác nhau tùy theo loại hình phạt:
  • Tiền lãi sẽ đến hạn trả tính cho khoản lãi tích lũy.

Nếu quý vị nhận được thông báo, quý vị sẽ không bị tính lãi đối với số tiền được hiển thị nếu quý vị thanh toán đầy đủ số tiền quý vị nợ vào hoặc trước ngày "đến hạn".

Thanh toán số dư của quý vị

Thanh toán đầy đủ số dư của quý vị để tránh tiền lãi đối với khoản trả thiếu bị tích lũy hàng ngày.

Nộp Đơn Xin Có Một Kế Hoạch Chi Trả

Nếu quý vị không thể trả đủ số tiền thuế của mình đúng hạn, hãy chi trả số tiền quý vị có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin có một kế hoạch chi trả.

Giảm tiền lãi mà quý vị nợ

Nếu quý vị có thể giảm số tiền thuế hoặc tiền phạt mà quý vị phải trả bằng cách nộp tờ khai sửa đổi hoặc đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt (tiếng Anh), chúng tôi sẽ tự động giảm các khoản tiền lãi liên quan. Chúng tôi không loại bỏ hoặc giảm tiền lãi vì lý do hợp lý hoặc như là hình thức giảm nhẹ cho lần đầu vi phạm.

Khiếu Nại Về Khoản Tiền Lãi Quý Vị Nợ

Chúng tôi chỉ có thể giảm số tiền lãi mà quý vị nợ nếu tiền lãi được áp dụng do nhân viên Sở Thuế Vụ gây ra lỗi hoặc chậm trễ không hợp lý.

Để khiếu nại khoản tiền lãi do lỗi không hợp lý hoặc sự chậm trễ của Sở Thuế Vụ, hãy gửi Mẫu 843: Yêu Cầu Hoàn Tiền và Yêu Cầu Hủy Bỏ (tiếng Anh)PDF hoặc gửi cho chúng tôi một lá thư có chữ ký yêu cầu chúng tôi giảm bớt hoặc điều chỉnh tiền lãi bị tính quá cao. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng Dẫn cho Mẫu 843 (tiếng Anh)PDF.

Tiền Lãi đối với Khoản Trả Thừa

Hiểu khi nào chúng tôi bắt đầu và ngừng trả lãi cho các khoản trả thừa và cách quý vị có thể khiếu nại khoản tiền lãi không trả đủ.

Ngày Dừng và Bắt Đầu đối với Tiền Lãi Cho Các Khoản Trả Thừa

Nói chung, chúng tôi trả lãi cho số tiền quý vị trả thừa bắt đầu từ ngày nào sau đây mà đến sau:

  • Ngày đến hạn nộp tờ khai thuế
  • Ngày nhận tờ khai thuế nộp muộn
  • Ngày chúng tôi nhận được tờ khai thuế của quý vị theo định dạng mà chúng tôi có thể xử lý hoặc
  • Ngày mà khoản chi trả được thực hiện

Chúng tôi ngừng trả lãi cho các khoản trả thừa vào ngày chúng tôi hoàn trả khoản trả thừa (và tiền lãi) của quý vị hoặc bù trừ khoản đó cho một khoản nợ chưa thanh toán.

Ngoại lệ: Chúng tôi có khoảng thời gian hành chính (thường là 45 ngày) để phát hành khoản tiền hoàn lại của quý vị mà không phải trả lãi cho khoản tiền đó.

Khiếu Nại Về Khoản Tiền Lãi Không Trả Đủ

Nếu quý vị cho rằng chúng tôi chưa trả đủ tiền lãi cho quý vị cho khoản hoàn lại hoặc các khoản tín thuế mà quý vị đủ điều kiện nhận, quý vị có thể nộp một yêu cầu không chính thức (tiếng Anh) hoặc hoàn thành và gửi cho chúng tôi Mẫu 843 (tiếng Anh)PDF để chúng tôi xem xét việc cho phép trả thêm tiền lãi cho khoản trả thừa.

Để yêu cầu chúng tôi xem xét khiếu nại về việc chi trả không đủ tiền lãi, quý vị phải đưa ra yêu cầu của mình trong vòng 6 năm kể từ ngày thực hiện khoản trả thừa.

Nhận Trợ Giúp

Để được trợ giúp về tiền lãi, hãy gọi số điện thoại trên thông báo hoặc thư gửi cho quý vị, sử dụng hỗ trợ qua điện thoại hoặc liên hệ với Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế địa phương của quý vị.

Luật và Các Quy Định