Tiền Lãi

IRS tính tiền lãi do trả thiếu khi quý vị không trả tiền thuế, tiền phạt, tiền thuế cộng thêm và tiền lãi trước ngày đáo hạn. Tiền lãi do trả thiếu áp dụng ngay cả khi quý nộp đơn xin gia hạn.

Nếu quý vị trả nhiều thuế hơn quý vị nợ, chúng tôi sẽ trả tiền lãi trên số tiền trả thừa.

Lãi suất đối với các khoản trả thiếu và trả thừa là khác nhau và có thể thay đổi hàng quý. Các thay đổi không ảnh hưởng đến lãi suất đã được tính cho các quý hoặc năm trước. Hãy xem Lãi Suất Theo Quý để biết thêm thông tin.

Chủ Đề

Khi nào IRS tính Tiền Lãi?

Chúng tôi tính tiền lãi khi một người đóng thuế có trách nhiệm chưa thanh toán bao gồm thuế, tiền phạt, khoản cộng thêm vào tiền thuế, hoặc tiền lãi.

Ngày Dừng và Bắt Đầu đối với Tiền Lãi cho Các Khoản Trả Thiếu

Nói chung, chúng tôi tính lãi đối với các khoản trả thiếu bắt đầu vào ngày đáo hạn của số tiền quý vị nợ và sẽ tích lũy cho đến khi số nợ được trả đầy đủ:

  • Thuế đáo hạn vào ngày đến hạn nộp tờ khai; gia hạn nộp tờ khai không gia hạn ngày thanh toán tiền thuế.
  • Ngày đáo hạn đối với tiền phạt và các khoản cộng thêm vào tiền thuế sẽ khác nhau tùy theo loại hình phạt:
  • Tiền lãi đáo hạn khi tích lũy.

Nếu quý vị nhận được thông báo, quý vị sẽ không bị tính lãi đối với số tiền được hiển thị nếu quý vị thanh toán đầy đủ vào hoặc trước ngày "pay by (đến hạn)".

Trả Tiền Quý Vị Nợ

Trả đầy đủ số tiền quý vị nợ để tránh tiền lãi đối với khoản trả thiếu bị tích lũy hàng ngày.

Nộp Đơn Xin một Kế Hoạch Thanh Toán

Nếu quý vị không thể trả đầy đủ số tiền thuế của mình đúng hạn, hãy trả số tiền quý vị có thể ngay bây giờ và nộp đơn xin một kế hoạch thanh toán. Quý vị có thể tham gia Thỏa Thuận Trả Góp để thanh toán số nợ còn lại. Tiền lãi sẽ tiếp tục được tích lũy hàng ngày cho bất kỳ số tiền nào chưa được trả, bao gồm cả tiền phạt và tiền lãi.

Giảm Tiền Lãi Mà Quý Vị Nợ

Nếu quý vị có thể giảm số tiền thuế hoặc tiền phạt mà quý vị nợ bằng cách nộp tờ khai được điều chỉnh hoặc đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt (tiếng Anh), chúng tôi sẽ tự động giảm các khoản tiền lãi liên quan. Chúng tôi không loại bỏ hoặc giảm tiền lãi vì lý do hợp lý hoặc giảm lần đầu.

Cách Khiếu Nại về Tiền Lãi Quý Vị Nợ

Chúng tôi chỉ có thể giảm số tiền lãi mà quý vị nợ nếu tiền lãi được áp dụng bởi lỗi không hợp lý hoặc trì hoãn do nhân viên hoặc viên chức IRS gây ra.

Để biết thêm thông tin về việc giảm số tiền lãi quý vị nợ, hãy xem chi tiết về Giảm Tiền Lãi.

Để khiếu nại khoản tiền lãi do lỗi không hợp lý hoặc trì hoãn bởi IRS, hãy gửi Mẫu 843, Yêu Cầu Hoàn Thuế và Yêu Cầu Giảm (tiếng Anh)PDF hoặc gửi cho chúng tôi một lá thư có chữ ký yêu cầu chúng tôi giảm bớt hoặc điều chỉnh tiền lãi bị tính quá cao. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng Dẫn cho Mẫu 843 (tiếng Anh)PDF.

Khi nào IRS trả Tiền Lãi

Ngày Dừng và Bắt Đầu đối với Tiền Lãi Cho Các Khoản Trả Thừa

Nói chung, chúng tôi trả lãi cho số tiền quý vị trả thừa bắt đầu từ ngày nào sau đây mà đến sau:

  • Ngày đến hạn nộp tờ khai thuế
  • Ngày nhận tờ khai thuế nộp muộn
  • Ngày chúng tôi nhận được tờ khai thuế của quý vị theo định dạng mà chúng tôi có thể xử lý
  • Ngày mà khoản thanh toán được thực hiện

Chúng tôi ngừng trả lãi cho các khoản trả thừa vào ngày chúng tôi hoàn trả khoản trả thừa (và tiền lãi) của quý vị hoặc bù trừ khoản đó cho một khoản nợ chưa thanh toán.

Ngoại lệ: Chúng tôi có khoảng thời gian hành chính (thường là 45 ngày) để phát hành khoản tiền hoàn lại của quý vị mà không phải trả lãi cho khoản tiền đó.

Cách Khiếu Nại về Khoản Tiền Lãi Không Trả Đủ

Nếu quý vị cho rằng chúng tôi chưa trả đủ tiền lãi cho quý vị cho khoản hoàn thuế hoặc các khoản tín thuế mà quý vị đủ điều kiện nhận, quý vị có thể nộp một yêu cầu không chính thức (tiếng Anh) hoặc hoàn thành và gửi cho chúng tôi Mẫu 843 (tiếng Anh)PDF để chúng tôi xem xét việc cho phép trả thêm tiền lãi cho khoản trả thừa. Đảm bảo bao gồm tính toán của riêng quý vị và lý do để đưa ra yêu cầu tiền lãi bổ sung trên Dòng 7 (xem Hướng Dẫn cho Mẫu 843 (tiếng Anh)PDF).

Yêu cầu của quý vị phải được nhận trong vòng 6 năm kể từ ngày thực hiện khoản trả thừa.

Nhận Trợ Giúp

Để được trợ giúp về tiền lãi:

Xin vui lòng chuẩn bị sẵn giấy tờ của quý vị (chẳng hạn như séc bị hủy, tờ khai được điều chỉnh, v.v.) khi quý vị gọi

Luật và Quy Định