Tiền Phạt Liên Quan Đến Tính Chính Xác Của Tờ Khai

Một khoản Tiền Phạt Liên Quan Đến Tính Chính Xác Của Tờ Khai sẽ được áp dụng nếu quý vị chi trả thấp hơn số thuế bắt buộc được ghi trên tờ khai của quý vị. Việc trả thiếu có thể xảy ra nếu quý vị không báo cáo tất cả lợi tức của mình hoặc quý vị yêu cầu các khoản khấu trừ hoặc tín thuế mà quý vị không đủ điều kiện.

Chúng tôi áp dụng 2 khoản Tiền Phạt Liên Quan Đến Tính Chính Xác Của Tờ Khai đối với các cá nhân:

Tiền Phạt Do Sơ Suất hoặc Coi Thường Các Quy Tắc hoặc Quy Định

Sơ suất là khi quý vị không cố gắng tuân thủ luật thuế một cách hợp lý khi quý vị lập tờ khai thuế. Coi thường có nghĩa là quý vị bất cẩn, thiếu thận trọng hoặc cố ý phớt lờ các quy tắc hoặc quy định về thuế.

Ví dụ về sơ suất bao gồm:

  • Không lưu hồ sơ để chứng minh quý vị đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế hoặc khoản khấu trừ mà quý vị yêu cầu
  • Không bao gồm lợi tức trên tờ khai thuế của quý vị đã được nêu trong tờ khai thông tin, như lợi tức được báo cáo trên Mẫu Đơn 1099
  • Không kiểm tra tính chính xác của khoản khấu trừ hoặc khoản tín thuế mà có vẻ nhiều một cách bất thường

Tiền Phạt Do Báo Cáo Thuế Lợi Tức Thiếu Hụt Đáng Kể

Đối với các cá nhân, mức thuế khai thiếu hụt đáng kể sẽ được áp dụng nếu quý vị khai thiếu hụt trách nhiệm trả thuế của mình bằng 10% số thuế bắt buộc được ghi trên tờ khai thuế hoặc $5.000, tùy theo mức nào lớn hơn.

Nếu quý vị yêu cầu Khấu Trừ Lợi Tức Doanh Nghiệp Đủ Điều Kiện theo Mục 199A trên tờ khai thuế của mình, thì tiền phạt sẽ áp dụng nếu quý vị khai thiếu hụt trách nhiệm trả thuế của mình bằng 5% số thuế bắt buộc được ghi trên tờ khai của quý vị hoặc $5.000, tùy theo mức nào lớn hơn.

Làm Thế Nào Để Biết Quý Vị Có Nợ Tiền Phạt

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo hoặc thư nếu quý vị nợ một khoản Tiền Phạt Liên Quan Đến Tính Chính Xác Của Tờ Khai. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hiểu Về Thông Báo Hoặc Thư Tín Của Sở Thuế Vụ Gửi Cho Quý Vị.

Cách Chúng Tôi Tính Toán Tiền Phạt

Trong trường hợp sơ suất hoặc coi thường các quy tắc hoặc quy định, Tiền Phạt Liên Quan Đến Tính Chính Xác Của Tờ Khai là 20% của phần tiền thuế nộp thiếu đã xảy ra do sơ suất hoặc coi thường.

Trong những trường hợp khai thiếu đáng kể, Tiền Phạt Liên Quan Đến Tính Chính Xác Của Tờ Khai là 20% của phần tiền thuế nộp thiếu đã được khai thấp hơn trong tờ khai.

Lãi Trên Một Khoản Tiền Phạt

Chúng tôi tính lãi cho các khoản tiền phạt.

Ngày mà chúng tôi bắt đầu tính lãi là khác nhau tùy theo loại tiền phạt. Lãi làm tăng số tiền quý vị nợ cho đến khi quý vị trả hết số dư nợ của mình. Để biết thêm thông tin về tiền lãi chúng tôi tính theo các khoản tiền phạt, hãy xem Tiền Lãi.

Trả Tiền Phạt

Trả một phần hoặc trả toàn bộ khoản thuế của quý vị để tránh các khoản tiền phạt và tiền lãi tăng lên trong tương lai.

Xóa hoặc Giảm Tiền Phạt

Chúng tôi có thể xóa hoặc giảm một số khoản tiền phạt nếu quý vị hành động có thiện chí và có thể chỉ ra lý do hợp lý cho việc tại sao quý vị không thể đáp ứng nghĩa vụ thuế của mình. Theo luật, chúng tôi không thể xóa hoặc giảm tiền lãi trừ khi khoản tiền phạt được xóa hoặc giảm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần giảm nhẹ tiền phạt.

Bất Đồng Quan Điểm Về Một Khoản Tiền Phạt

Nếu quý vị không đồng ý với số tiền quý vị nợ, quý vị có thể khiếu nại về khoản tiền phạt.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư được gửi cho quý vị hoặc viết cho chúng tôi một lá thư nêu rõ lý do tại sao chúng tôi nên xem xét lại khoản tiền phạt. Ký tên và gửi thư của quý vị cùng với bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào đến địa chỉ trên thông báo của quý vị.

Hãy chuẩn bị sẵn thông tin này khi quý vị gọi hoặc gửi thư:

  • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho quý vị
  • Khoản tiền phạt quý vị muốn chúng tôi xem xét lại
  • Đối với mỗi khoản tiền phạt, giải thích lý do tại sao quý vị cho rằng chúng tôi nên xóa khoản tiền phạt đó

Nếu quý vị không nhận được thông báo hoặc thư, vui lòng nhận hỗ trợ qua điện thoại.

Tránh Bị Phạt

Quý vị có thể tránh bị phạt bằng cách khai thuế chính xác, đúng hạn và nộp thuế trước ngày đến hạn. Nếu quý vị không thể chi trả thuế của mình trước ngày đến hạn, quý vị có thể xin có một kế hoạch chi trả.

Nộp Đơn Xin Có Một Kế Hoạch Chi Trả

Nếu quý vị không thể trả đủ số tiền thuế hoặc tiền phạt của mình đúng hạn, hãy chi trả số tiền quý vị có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin có một kế hoạch chi trả. Quý vị có thể giảm các khoản tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch chi trả.

Nhận Trợ Giúp

Để được trợ giúp về vấn đề tiền phạt, hãy gọi số điện thoại trên thông báo hoặc thư của quý vị. Nếu quý vị không nhận được thư hoặc thông báo, hãy sử dụng hỗ trợ qua điện thoại.

Luật và Các Quy Định

Nhận Trợ Giúp