Hình phạt liên quan đến tính chính xác

Hình phạt liên quan đến tính chính xác sẽ được áp dụng nếu bạn chi trả thấp hơn số thuế bắt buộc được ghi trên tờ khai của bạn. Việc trả thiếu có thể xảy ra nếu bạn không báo cáo tất cả lợi tức của mình hoặc bạn yêu cầu các khoản khấu trừ hoặc tín thuế mà bạn không đủ điều kiện.

Chúng tôi áp dụng 2 Hình phạt liên quan đến tính chính xác đối với các cá nhân:

Hình phạt do sơ suất hoặc coi thường các Quy tắc hoặc Quy định

Sơ suất là khi bạn không cố gắng tuân thủ luật thuế một cách hợp lý khi bạn lập tờ khai thuế. Coi thường có nghĩa là bạn bất cẩn, thiếu thận trọng hoặc cố ý lờ đi các quy tắc hoặc quy định về thuế.

Ví dụ về sơ suất bao gồm:

  • Không lưu hồ sơ để chứng minh bạn đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế hoặc khoản khấu trừ mà bạn yêu cầu
  • Không bao gồm lợi tức trên tờ khai thuế của bạn đã được nêu trong tờ khai thông tin, như lợi tức được báo cáo trên Mẫu 1099
  • Không kiểm tra tính chính xác của khoản khấu trừ hoặc khoản tín thuế mà có vẻ nhiều một cách bất thường

Hình phạt do báo cáo thiếu đáng kể thuế thu nhập

Đối với các cá nhân, báo cáo thiếu đáng kể thuế sẽ được áp dụng nếu bạn khai thiếu trách nhiệm thuế của mình bằng 10% số thuế bắt buộc được ghi trên tờ khai thuế hoặc $5.000, tùy theo mức nào lớn hơn.

Nếu bạn yêu cầu Khấu trừ Thu nhập Doanh nghiệp đủ điều kiện theo Đoạn 199A trên tờ khai thuế của mình, thì hình phạt sẽ áp dụng nếu bạn khai thiếu trách nhiệm thuế của mình bằng 5% số thuế bắt buộc được ghi trên tờ khai của bạn hoặc $5.000, tùy theo mức nào lớn hơn.

Làm thế nào để biết bạn có nợ tiền phạt

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo hoặc thư nếu bạn nợ một khoản Hình phạt liên quan đến tính chính xác. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Am hiểu Thông báo hoặc Thư của IRS gửi cho bạn.

Cách chúng tôi tính toán tiền phạt

Trong trường hợp sơ suất hoặc coi thường các quy tắc hoặc quy định, Hình phạt liên quan đến tính chính xác là 20% của phần tiền thuế trả thiếu đã xảy ra do sơ suất hoặc coi thường.

Trong những trường hợp khai thiếu đáng kể, Hình phạt liên quan đến tính chính xác là 20% của phần tiền thuế trả thiếu đã được khai thấp hơn trên tờ khai.

Lãi trên hình phạt

Chúng tôi tính lãi trên các hình phạt.

Ngày mà chúng tôi bắt đầu tính lãi là khác nhau tùy theo loại tiền phạt. Lãi làm tăng số tiền bạn nợ cho đến khi bạn trả hết số nợ của mình. Để biết thêm thông tin về tiền lãi chúng tôi tính theo các khoản tiền phạt, hãy xem Tiền lãi.

Trả tiền phạt

Gửi thanh toán cho chúng tôi hoặc trả thuế của bạn hoàn toàn để tránh các khoản tiền phạt và tiền lãi tăng lên trong tương lai.

Xóa hoặc giảm hình phạt

Chúng tôi có thể xóa hoặc giảm một số hình phạt nếu bạn hành động có thiện chí và có thể chỉ ra lý do hợp lý cho việc tại sao bạn không thể đáp ứng nghĩa vụ thuế của mình. Theo luật, chúng tôi không thể xóa hoặc giảm tiền lãi trừ khi khoản tiền phạt được xóa hoặc giảm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần giảm nhẹ hình phạt.

Tranh chấp hình phạt

Nếu bạn không đồng ý với số tiền bạn nợ, bạn có thể tranh chấp hình phạt.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư được gửi cho bạn hoặc viết cho chúng tôi một lá thư nêu rõ lý do tại sao chúng tôi nên xem xét lại hình phạt. Ký tên và gửi thư của bạn cùng với bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào đến địa chỉ trên thông báo của bạn.

Hãy chuẩn bị sẵn thông tin này khi bạn gọi hoặc gửi thư:

  • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho bạn
  • Hình phạt bạn muốn chúng tôi xem xét lại
  • Đối với mỗi hình phạt, giải thích lý do tại sao bạn cho rằng chúng tôi nên xóa hình phạt đó

Nếu bạn không nhận được thông báo hoặc thư, vui lòng nhận hỗ trợ qua điện thoại.

Tránh hình phạt

Bạn có thể tránh bị phạt bằng cách khai thuế chính xác, đúng hạn và trả tiền thuế trước ngày đến hạn. Nếu bạn không thể trả tiền thuế của mình trước ngày đến hạn, bạn có thể xin một kế hoạch thanh toán.

Nộp đơn xin một kế hoạch thanh toán

Nếu bạn không thể trả đủ số tiền thuế hoặc tiền phạt của mình đúng hạn, hãy trả số tiền bạn có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin một kế hoạch thanh toán . Bạn có thể giảm các khoản tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch thanh toán.

Nhận trợ giúp

Để được trợ giúp về hình phạt, hãy gọi số điện thoại trên thông báo hoặc thư của bạn. Nếu bạn không nhận được thư hoặc thông báo, hãy sử dụng hỗ trợ qua điện thoại.

Luật và các Quy định

Nhận trợ giúp