Giảm Nhẹ Hình Phạt Do Nguyên Nhân Hợp Lý

Quý vị có thể đủ điều kiện để được xóa hoặc giảm một số hình phạt nhất định nếu quý vị hành động có lý do chính đáng và có thiện chí.

Trong Trang Này

Nguyên Nhân Hợp Lý 

Nguyên nhân hợp lý được xác định trên cơ sở từng trường hợp khi xem xét tất cả các sự kiện và hoàn cảnh của tình huống của quý vị.

Các lý do đủ điều kiện để được giảm nhẹ do lý do hợp lý tùy thuộc vào loại hình phạt mà quý vị mắc phải và các luật trong Bộ Luật Thuế Vụ (IRC) (tiếng Anh) cho mỗi hình phạt.

Nguyên nhân hợp lý không áp dụng cho một số hình phạt nhất định như hình phạt thuế ước tính.

Đối với các doanh nghiệp, các lý do áp dụng cho người có thẩm quyền nộp tờ khai, ký gửi hoặc tiền thuế.

Hình Phạt do Không Khai hoặc Trả Thuế

Quý vị có thể đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt nếu quý vị chứng minh rằng mình đã thực hiện sự cẩn thận và thận trọng thông thường và tuy nhiên không thể khai thuế hoặc trả thuế đúng hạn.

Các ví dụ về những lý do hợp lệ cho việc không khai hoặc trả thuế đúng hạn có thể bao gồm:

 • Hỏa hoạn, thiên tai hoặc rối loạn dân sự
 • Không thể lấy được hồ sơ
 • Tử vong, ốm nặng, vắng mặt không thể tránh khỏi của người đóng thuế hoặc thành viên trực tiếp trong gia đình
 • Các vấn đề về hệ thống đã làm trì hoãn việc nộp đơn hoặc thanh toán điện tử kịp thời

Để biết thêm thông tin xem Tuyên Bố Chính Sách 3-2 (tiếng Anh).

Các yếu tố sau thường không được coi là lý do hợp lệ cho việc không khai hoặc nộp thuế đúng hạn:

 • Tin cậy vào chuyên gia thuế. Quý vị thông thường có trách nhiệm tuân thủ luật thuế ngay cả khi người khác xử lý thuế của quý vị. Quý vị nên biết người khai thuế nộp gì và có bằng chứng rằng tờ khai hoặc khoản thanh toán của quý vị được gửi đúng hạn.
 • Thiếu hiểu biết. Quý vị có trách nhiệm biết hoặc nhận tư vấn về cách khai thuế và thanh toán hoặc ký gửi thuế đúng hạn. Điều này bao gồm các yêu cầu về nộp tờ khai, thời hạn và số tiền quý vị nợ.
 • Sai lầm và sơ suất. Quý vị có trách nhiệm đảm bảo rằng các tờ khai thuế, các khoản thanh toán và tiền ký gửi của quý vị là chính xác và đúng hạn. Trong một số trường hợp, nguyên nhân hợp lý có thể áp dụng cho một sai sót nếu các dữ kiện và hoàn cảnh bổ sung cho thấy quý vị đã cố gắng tuân thủ luật thuế.
 • Thiếu tiền. Bản thân việc thiếu tiền không phải là nguyên nhân hợp lý dẫn đến việc không trả hoặc ký gửi các khoản thuế đến hạn. Tuy nhiên, quý vị có thể đủ điều kiện để được miễn giảm dựa trên các sự kiện và hoàn cảnh khác cho thấy quý vị đã quan tâm hợp lý và cố gắng tuân thủ luật thuế.

Hình Phạt Liên Quan Đến Tính Chính Xác

Nếu quý vị bị hình phạt liên quan đến tính chính xác, quý vị có thể đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt nếu quý vị đã hành động với lý do chính đáng và thiện chí. Để xác định xem quý vị có đủ điều kiện hay không, chúng tôi xem xét các yếu tố bao gồm:

 • Những nỗ lực quý vị đã thực hiện để khai báo thuế chính xác
 • Sự phức tạp của vấn đề thuế
 • Trình độ học vấn, kinh nghiệm hoặc kiến thức của quý vị về luật thuế
 • Các bước quý vị đã thực hiện để hiểu nghĩa vụ thuế của mình hoặc tìm kiếm sự trợ giúp từ cố vấn thuế

Nếu quý vị tin cậy cố vấn thuế, chúng tôi có thể xem xét:

 

 • Liệu quý vị đã cung cấp tất cả thông tin cần thiết
 • Liệu cố vấn của quý vị có đủ năng lực và kinh nghiệm về tình hình thuế hay không

Để biết thêm thông tin, xem Quy Định Tài Chính 1.6664-4 (tiếng Anh).

Hình Phạt cho Tờ Khai Thông Tin

Nếu quý vị có thể chỉ ra lý do hợp lý cho việc không khai báo chính xác, kịp thời tờ khai thông tin hoặc báo cáo của người nhận thanh toán, chúng tôi có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt nếu quý vị chứng minh được:

 • Quý vị đã hành động một cách có trách nhiệm cả trước và sau khi không thực hiện bằng cách:
  • Yêu cầu gia hạn thời gian nộp khi có thể
  • Cố gắng ngăn chặn việc không thể nộp đúng hạn có thể thấy trước
  •  Đã khắc phục mọi sự cố gây ra lỗi
  • Khắc phục lỗi càng nhanh càng tốt
 • Cùng với việc hành động một cách có trách nhiệm, quý vị cũng phải chứng minh rằng có những yếu tố giảm nhẹ đáng kể đối với việc không thực hiện hoặc việc không thực hiện đã xảy ra do những sự kiện ngoài tầm kiểm soát của quý vị như:
 • Lần đầu tiên nộp mẫu đơn hoặc báo cáo cụ thể
 • Lịch sử tuân thủ tốt
 • Hành động bởi IRS
 • Hành động của một đại diện
 • Hành động của người khác
 • Truy cập vào hồ sơ kinh doanh có liên quan
 • Khó khăn kinh tế đã ngăn cản việc nộp bằng điện tử

Để biết thêm thông tin, xem Quy Định Tài Chính 301.6724-1 (tiếng Anh).

Nộp Đơn Xin một Kế Hoạch Thanh Toán

Nếu quý vị không thể trả đủ số tiền thuế hoặc tiền phạt của mình đúng hạn, hãy trả số tiền quý vị có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin một kế hoạch thanh toán. Quý vị có thể giảm các khoản tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch thanh toán.

Cách để Yêu Cầu Miễn Hình Phạt

Chúng tôi có thể giảm hoặc xóa một số hình phạt qua điện thoại. Gọi số điện thoại miễn phí ở góc trên cùng bên phải của thông báo của quý vị để yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho lý do hợp lý và có tài liệu hỗ trợ.

Có thông tin này khi quý vị gọi:

 • Thông báo chúng tôi đã gửi cho quý vị
 • Hình phạt quý vị muốn giảm nhẹ
 • Những lý do quý vị nghĩ chúng tôi nên xóa nó

Trong cuộc gọi, nếu quý vị xin vì lý do hợp lý nhưng chúng tôi "xác định" quý vị đủ điều kiện cho Giảm Lần Đầu, chúng tôi sẽ áp dụng lý do sau. Nếu quý vị không đủ điều kiện cho một trong hai hoặc chúng tôi không thể chấp thuận miễn giảm của quý vị qua điện thoại, quý vị có thể yêu cầu miễn giảm bằng văn bản với Mẫu 843, Yêu Cầu Hoàn Thuế và Yêu Cầu Giảm (tiếng Anh).

Để giảm hoặc loại bỏ hình phạt cho thuế ước tính, hãy xem:

Giải thích các sự kiện và hoàn cảnh xung quanh việc tờ khai, ký gửi hoặc thanh toán trễ hạn của quý vị bao gồm:

 • Điều gì đã xảy ra và khi nào nó xảy ra
 • Tình huốn đã ngăn cản quý vị khai thuế hoặc trả thuế đúng hạn như thế nào
 • Quý vị đã cố gắng gì để khai hoặc trả thuế của mình

Quý vị cũng nên bao gồm tài liệu hỗ trợ như:

 • Hồ sơ bệnh viện, tòa án hoặc thư của bác sĩ xác nhận bệnh tật hoặc mất khả năng lao động, với ngày bắt đầu và ngày kết thúc
 • Tài liệu về thiên tai hoặc các xáo trộn khác
 • Bản sao các bức thư và phản hồi bằng văn bản có liên quan
 • Bản sao biên lai, biểu mẫu hoặc tài liệu khác

Cách Kháng Cáo Quyết Định Miễn Hình Phạt

Nếu quý vị nhận được thông báo hoặc thư cho biết chúng tôi đã từ chối yêu cầu miễn hình phạt của quý vị, hãy xem Tính Đủ Điều Kiện để Kháng Cáo Hình Phạt (tiếng Anh) để biết các bước tiếp theo.

Giảm Tiền Lãi

Chúng tôi tính tiền lãi trên hình phạt. Tiền lãi làm tăng số tiền quý vị nợ cho đến khi quý vị trả hết số tiền nợ.

Chúng tôi sẽ tự động giảm hoặc xóa tiền lãi liên quan nếu chúng tôi giảm hoặc xóa bất kỳ hình phạt nào của quý vị. Tìm thêm thông tin về tiền lãi mà chúng tôi tính đối với các hình phạt tại Tiền Lãi.

Nhận Trợ Giúp