Giảm Nhẹ Hình Phạt do Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu hoặc Miễn Trừ Hành Chính Khác

Quý vị có thể đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt thông qua miễn trừ hành chính nếu đó là hình phạt thuế đầu tiên của quý vị hoặc quý vị đáp ứng các tiêu chí khác được cho phép theo luật thuế.

Trên Trang Này:

Giảm Nhẹ Hình Phạt Bằng Miễn Trừ Hành Chính

Miễn trừ hành chính giúp giảm nhẹ các hình phạt cụ thể trong những điều kiện nhất định. Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu là hình thức miễn trừ hành chính phổ biến nhất dành cho các cá nhân và doanh nghiệp. Các miễn trừ hành chính khác có thể được đề cập trong các tài liệu IRS đã ban hành:

Ví dụ: Luật thuế mới được thông qua vào cuối năm. Hướng dẫn của chúng tôi về luật mới bị trì hoãn, vì vậy chúng tôi xuất bản một bản tin giới thiệu về miễn trừ hành chính đối với việc giảm nhẹ hình phạt tự động. Bây giờ quý vị đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt theo miễn trừ hành chính và không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào.

Hình Phạt Đủ Điều Kiện Được Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu

Hình phạt đủ điều kiện được Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu bao gồm:
Không Khai Thuế – khi hình phạt được áp dụng cho:

Không Trả Thuế – khi số thuế

  • Thể hiện trên tờ khai thuế không được trả trước ngày đến hạn – IRC 6651(a)(2) (tiếng Anh)
  • Được yêu cầu thể hiện trên tờ khai thuế, nhưng không được thể hiện và khoản thuế đó chưa được trả vào ngày được nêu trong thông báo hoặc yêu cầu trả tiền theo IRC 6651 (a) (3) (tiếng Anh)

Không Ký Thác Qua Ngân Hàng – khi số thuế

  • Không được ký thác đúng số tiền, trong khoảng thời gian quy định và/hoặc theo cách thức được yêu cầu – IRC 6656 (tiếng Anh)

Quý vị có thể được giảm nhẹ một hoặc nhiều trong số các hình phạt này trên tờ khai thuế trong một thời hạn chịu thuế duy nhất. Chúng tôi xem xét giảm nhẹ do Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu bất kể số tiền phạt là bao nhiêu.

Làm Thế Nào Để Đủ Điều Kiện Được Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu

Quý vị có thể đủ điều kiện được Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu đối với một hình phạt nếu quý vị đã và đang tuân thủ thuế.

Tuân Thủ Trong Quá Khứ

Quý vị được coi là tuân thủ nếu quý vị:

  • Đã nộp cùng một loại tờ khai, nếu được yêu cầu, trong 3 niên thuế trước niên thuế mà quý vị bị phạt.
  • Không chịu bất kỳ hình phạt nào trong 3 năm trước hoặc bất kỳ hình phạt nào đã được xóa vì một lý do có thể chấp nhận được ngoài hình thức Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu

Ví dụ: Quý vị yêu cầu Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu đối với Tiền Phạt Do Không Trả Thuế trên tờ khai thuế năm 2021 của quý vị. Quý vị không có bất kỳ hình phạt nào chưa được giải quyết đối với các tờ khai thuế cho năm 2018, 2019 và 2020 và không được giảm nhẹ do Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu. Dựa trên thông tin này, quý vị có một lịch sử tuân thủ tốt.

Tuân Thủ Hiện Tại

Quý vị được coi là tuân thủ nếu quý vị:

  • Đã nộp tất cả các tờ khai thuế được yêu cầu hoặc nộp đơn xin gia hạn thời gian khai thuế hợp lệ
  • Đã trả, hoặc có kế hoạch chi trả hợp lệ để trả, tất cả các khoản thuế phải trả trong những năm ngoài khoản tiền quý vị đang yêu cầu giảm nhẹ

Ví dụ: Quý vị yêu cầu Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu đối với các khoản tiền phạt trên tờ khai thuế năm 2021 của quý vị. Quý vị đã nộp tất cả các tờ khai được yêu cầu và quý vị không nợ bất kỳ khoản thuế nào khác ngoại trừ niên thuế 2021.

Giảm Nhẹ do Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu và Thuế Chưa Trả

Quý vị có thể yêu cầu Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu đối với một hình phạt ngay cả khi quý vị chưa trả đủ số thuế trên tờ khai thuế của mình. Tuy nhiên, Tiền Phạt Do Không Trả Thuế sẽ tiếp tục tăng lên cho đến khi quý vị trả đủ thuế.

Ví dụ: Quý vị đã không trả đầy đủ các khoản thuế của mình vào năm 2021 và nhận được thông báo với số dư nợ đến hạn và các khoản phí phạt. Quý vị gọi cho chúng tôi để yêu cầu giảm nhẹ hình phạt và chúng tôi cung cấp cho quý vị biện pháp Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu. Chúng tôi xóa hình phạt cho đến ngày quý vị yêu cầu. Tuy nhiên, tiền phạt sẽ tiếp tục tăng lên do chưa trả đủ thuế. Sáu tháng sau, quý vị trả đầy đủ thuế và liên lạc lại với chúng tôi để yêu cầu giảm nhẹ hình phạt theo chính sách Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu cho cùng một tờ khai thuế. Chúng tôi chấp thuận giảm nhẹ do Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu đối với số tiền phạt bổ sung đã tích lũy cho đến ngày trả đầy đủ thuế.

Cách Yêu Cầu Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu

Làm theo hướng dẫn trong thông báo của IRS mà quý vị nhận được.

Một số yêu cầu giảm nhẹ hình phạt có thể được chấp nhận qua điện thoại. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn cước gọi ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư của quý vị. Quý vị không cần chỉ định Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu hoặc cung cấp các văn kiện chứng minh trong yêu cầu giảm nhẹ của mình. Chúng tôi sẽ xem xét thông tin tài khoản của quý vị để xem liệu quý vị có đáp ứng các yêu cầu để được Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu hay không.
Nếu quý vị chọn không gọi, hãy gửi một bản tuyên bố bằng văn bản hoặc Mẫu 843, Yêu Cầu Hoàn Thuế và Yêu Cầu Hủy Bỏ (tiếng Anh).

Nếu quý vị yêu cầu giảm nhẹ do Nguyên Nhân Hợp Lý nhưng hồ sơ của chúng tôi cho thấy quý vị đủ điều kiện được Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu, thì chúng tôi sẽ áp dụng hình thức Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị rằng chúng tôi đã cấp cho quý vị hình thức Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu do lịch sử tuân thủ tốt của quý vị.

Nếu quý vị không đủ điều kiện được Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu, chúng tôi sẽ xem xét giảm nhẹ do Nguyên Nhân Hợp Lý và thông báo cho quý vị về quyết định của chúng tôi.

Cách Khiếu Nại Quyết Định Giảm Nhẹ Hình Phạt

Nếu quý vị nhận được thông báo hoặc thư cho biết chúng tôi không chấp nhận yêu cầu của quý vị về giảm nhẹ do Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu, hãy yêu cầu một hình thức giảm nhẹ hình phạt khác hoặc xem Tính Đủ Điều Kiện Để Kháng Cáo Hình Phạt (tiếng Anh) để biết các bước tiếp theo.

Giảm Tiền Lãi

Chúng tôi tính lãi cho các khoản tiền phạt. Tiền lãi làm tăng số tiền quý vị nợ cho đến khi quý vị thanh toán đầy đủ số dư nợ của mình.

Chúng tôi sẽ tự động giảm hoặc xóa tiền lãi liên quan nếu bất kỳ khoản tiền phạt nào của quý vị được giảm hoặc xóa. Để biết thêm thông tin về tiền lãi chúng tôi tính cho các khoản tiền phạt, hãy xem Tiền Lãi.

Nhận Trợ Giúp