Giảm nhẹ Hình phạt do Giảm lần đầu hoặc Miễn trừ Hành chính khác

Bạn có thể đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt thông qua miễn trừ hành chính nếu đó là hình phạt thuế đầu tiên của bạn hoặc bạn đáp ứng các tiêu chí khác được cho phép theo luật thuế.

Trên trang này:

Giảm nhẹ Hình phạt thông qua Miễn trừ Hành chính

Miễn trừ hành chính giúp giảm nhẹ các hình phạt cụ thể trong những điều kiện nhất định. Giảm lần đầu là hình thức miễn trừ hành chính phổ biến nhất dành cho các cá nhân và doanh nghiệp. Các miễn trừ hành chính khác có thể được đề cập trong các tài liệu IRS đã ban hành:

Ví dụ: Luật thuế mới được thông qua vào cuối năm. Hướng dẫn của chúng tôi về luật mới bị trì hoãn, vì vậy chúng tôi xuất bản một bản tin giới thiệu về miễn trừ hành chính đối với việc giảm nhẹ hình phạt tự động. Bây giờ bạn đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt theo miễn trừ hành chính và không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào.

Hình phạt đủ điều kiện được Giảm lần đầu

Hình phạt đủ điều kiện được Giảm lần đầu bao gồm:

Không khai thuế – khi hình phạt được áp dụng cho:

Không trả thuế – khi số thuế

  • Thể hiện trên tờ khai thuế không được trả trước ngày đến hạn – IRC 6651(a)(2) (tiếng Anh)
  • Được yêu cầu thể hiện trên tờ khai thuế, nhưng không được thể hiện và khoản thuế đó chưa được trả vào ngày được nêu trong thông báo hoặc yêu cầu trả tiền theo IRC 6651 (a) (3) (tiếng Anh)

Không ký gửi – khi số thuế

  • Không được ký gửi đúng số tiền, trong khoảng thời gian quy định và/hoặc theo cách thức được yêu cầu – IRC 6656 (tiếng Anh)

Bạn có thể được giảm nhẹ một hoặc nhiều trong số các hình phạt này trên tờ khai thuế trong một thời hạn chịu thuế duy nhất. Chúng tôi xem xét giảm nhẹ do Giảm lần đầu bất kể số tiền phạt là bao nhiêu.

Làm thế nào để đủ điều kiện được Giảm lần đầu

Bạn có thể đủ điều kiện được Giảm lần đầu đối với một hình phạt nếu bạn một lịch sử tuân thủ thuế tốt.

Lịch sử tuân thủ thuế tốt

Bạn được coi là có lịch sử tuân thủ thuế tốt nếu bạn:

  • Đã nộp cùng một loại tờ khai, nếu được yêu cầu, trong 3 niên thuế trước niên thuế mà bạn bị phạt.
  • Không chịu bất kỳ hình phạt nào trong 3 năm trước hoặc bất kỳ hình phạt nào đã được xóa vì một lý do có thể chấp nhận được ngoài hình thức Giảm lần đầu

Ví dụ: Bạn yêu cầu Giảm lần đầu đối với Hình phạt do hông trả thuế trên tờ khai thuế năm 2 của bạn. Bạn không có bất kỳ hình phạt nào chưa được giải quyết đối với các tờ khai thuế cho năm 2019, 2020 và 2021 và không được giảm nhẹ do Giảm lần đầu . Dựa trên thông tin này, bạn có một lịch sử tuân thủ tốt.

Điều kiện bổ sung cho Giảm lần đầu

  • Có thể được miễn giảm nếu ngoài lịch sử tuân thủ thuế tốt: Tổng cộng có bốn mã miễn trừ Hình phạt do không ký gửi trở lên không hiển thị trong ba năm trước đó. Hình phạt do không gửi tiền không bị tính cho việc tránh Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử (EFTPS).

Ghi chú: Giảm lần đầu không áp dụng cho tờ khai có

Để biết thêm thông tin, hãy xem Cẩm nang Thuế vụ 20.1.1 Sổ tay về Hình phạt (tiếng Anh), Giới thiệu và Giảm nhẹ Hình phạt.

Giảm lần đầu và khoản thuế chưa trả

Bạn có thể yêu cầu Giảm lần đầu đối với một hình phạt ngay cả khi bạn chưa trả đủ số thuế trên tờ khai thuế của mình. Tuy nhiên, Hình phạt do không trả thuế sẽ tiếp tục tăng lên cho đến khi bạn trả đủ thuế.

Ví dụ: Bạn đã không trả đầy đủ các khoản thuế của mình vào năm 2021 và nhận được thông báo với số dư nợ đến hạn và các khoản phí phạt. Bạn gọi cho chúng tôi để yêu cầu giảm nhẹ hình phạt và chúng tôi cung cấp cho bạn biện pháp Giảm lần đầu. Chúng tôi xóa hình phạt cho đến ngày bạn yêu cầu. Tuy nhiên, tiền phạt sẽ tiếp tục tăng lên do chưa trả đủ thuế. Sáu tháng sau, bạn trả đầy đủ thuế và liên lạc lại với chúng tôi để yêu cầu giảm nhẹ hình phạt theo chính sách Giảm lần đầu cho cùng một tờ khai thuế. Chúng tôi chấp thuận giảm nhẹ do Giảm lần đầu đối với số tiền phạt bổ sung đã tích lũy cho đến ngày trả đầy đủ thuế.

Cách yêu cầu giảm nhẹ Hình phạt

Làm theo hướng dẫn trong thông báo của IRS mà bạn nhận được.

Một số yêu cầu giảm nhẹ hình phạt có thể được chấp nhận qua điện thoại. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn cước gọi ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư của bạn. Bạn không cần chỉ định Giảm lần đầu hoặc cung cấp các văn kiện chứng minh trong yêu cầu giảm nhẹ của mình. Chúng tôi sẽ xem xét thông tin tài khoản của bạn để xem liệu bạn có đáp ứng các yêu cầu để được Giảm lần đầu hay không.

Nếu bạn chọn không gọi, hãy gửi một bản tuyên bố bằng văn bản hoặc Mẫu 843, Yêu cầu hoàn thuế và Yêu cầu hủy bỏ (tiếng Anh).

Nếu bạn yêu cầu giảm nhẹ do Nguyên nhân hợp lý nhưng hồ sơ của chúng tôi cho thấy bạn đủ điều kiện được Giảm lần đầu, thì chúng tôi sẽ áp dụng hình thức Giảm lần đầu. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn rằng chúng tôi đã cấp cho bạn hình thức Giảm lần đầu do lịch sử tuân thủ tốt của bạn.

Nếu bạn không đủ điều kiện được Giảm lần đầu, chúng tôi sẽ xem xét giảm nhẹ do Nguyên hhân hợp lý và thông báo cho bạn về quyết định của chúng tôi.

Cách khiếu nại Quyết định giảm nhẹ Hình phạt

Nếu bạn nhận được thông báo hoặc thư cho biết chúng tôi không chấp nhận yêu cầu của bạn về giảm nhẹ do Giảm lần đầu, hãy yêu cầu một hình thức giảm nhẹ hình phạt khác hoặc xem Tính đủ điều kiện để kháng cáo Hình phạt (tiếng Anh) để biết các bước tiếp theo.

Giảm tiền lãi

Chúng tôi tính lãi cho các khoản tiền phạt. Tiền lãi làm tăng số tiền bạn nợ cho đến khi bạn thanh toán đầy đủ số dư nợ của mình.

Chúng tôi sẽ tự động giảm hoặc xóa tiền lãi liên quan nếu bất kỳ khoản tiền phạt nào của bạn được giảm hoặc xóa. Để biết thêm thông tin về tiền lãi chúng tôi tính cho các khoản tiền phạt, hãy xem Tiền lãi.

Nhận trợ giúp