Trung tâm cho Người đóng thuế có thu nhập thấp

Trung tâm cho Người đóng thuế có thu nhập thấp (LITC) hỗ trợ các cá nhân có thu nhập thấp có tranh chấp về thuế với IRS, đồng thời cung cấp chương trình giáo dục và tiếp cận với những cá nhân nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL).

Hướng dẫn về thu nhập để sử dụng Trung tâm cho Người đóng thuế có thu nhập thấp

Nếu bạn là người đóng thuế với thu nhập thấp cần trợ giúp để giải quyết tranh chấp về thuế với IRS và bạn không đủ điều kiện thuê đại diện hoặc nếu bạn nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai và cần trợ giúp để hiểu các quyền và trách nhiệm của người đóng thuế, bạn có thể đủ điều kiện để nhận được trợ giúp từ một Trung tâm cho Người đóng thuế có thu nhập thấp(LITC) mà cung cấp hỗ trợ miễn phí hoặc chi phí thấp. Những người đóng thuế đang tìm kiếm các dịch vụ của LITC có thể xem Hướng dẫn đủ điều kiện về thu nhập cho Trung tâm cho Người đóng thuế có thu nhập thấp (tiếng Anh).

Tìm một LITC để giúp bnn

Để biết thêm thông tin hoặc để tìm một LITC gần bạn, hãy xem trang LITC (tiếng Anh) hoặc Ấn hẩm 4134, Danh sách Trung tâm cho Người đóng thuế có thu nhập thấp (tiếng Anh)PDF. Ấn phẩm này cũng bao gồm các ngôn ngữ mà mỗi LITC có thể cung cấp dịch vụ. Ấn phẩm này cũng có trực tuyến tại IRS.gov/forms (tiếng Anh) hoặc bằng cách gọi cho IRS theo số miễn phí 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Giới thiệu về LITC

LITC có thể đại diện cho bạn trước IRS hoặc trước tòa về các cuộc kiểm xét, kháng cáo, vấn đề truy thu thuế và các tranh chấp về thuế khác. Các dịch vụ được cung cấp miễn phí hoặc với một khoản phí nhỏ.

Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ LITC, thông thường, thu nhập của người đóng thuế phải dưới một ngưỡng nhất định và số tiền tranh chấp với IRS thường dưới $50.000.

Mặc dù các LITC nhận được tài trợ một phần từ IRS, nhưng các LITC, nhân viên và tình nguyện viên của họ hoàn toàn độc lập với IRS.

Có thể tìm thấy thêm thông tin về chương trình LITC trong Báo cáo về Chương trình Trung tâm cho Người đóng thuế có thu nhập thấp (LITC) (tiếng Anh)PDF. Báo cáo mô tả cách thức các LITC cung cấp đại diện, giáo dục và biện hộ cho những người đóng thuế có thu nhập thấp hoặc nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Báo cáo bao gồm nhiều ví dụ về thành tựu của LITC thay mặt cho người đóng thuế. Các tổ chức muốn cân nhắc việc tham gia cộng đồng LITC, được tạo nên từ trung tâm độc lập kết nối và cộng tác trong các dự án đại diện, các hoạt động giáo dục, chiến lược tiếp cận, và các vấn đề biện hộ ảnh hưởng đến nhiều nhóm người đóng thuế có thể tìm hiểu thêm về chương trình trợ cấp LITC trợ cấp cho LITC (tiếng Anh).

Nếu bạn có thắc mắc về Chương trình LITC hoặc quá trình đăng ký trợ cấp, vui lòng liên lạc với Văn phòng Chương trình LITC theo số 202-317-4700 (không phải cuộc gọi miễn phí) hoặc qua email theo địa chỉ litcprogramoffice@irs.gov.

Low Income Taxpayer Clinics (LITC) - Representation, Education, Advocacy

Bản Tuyên ngôn Quyền của Người đóng thuế

Những điều bạn cần biết