Trung Tâm Cho Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp

IRS Thông Báo Giai Đoạn Đăng Ký Tài Trợ năm 2022

Sở Thuế Vụ thông báo rằng thời gian nộp đơn xin trợ cấp tương đồng cho Trung Tâm Cho Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp (LITC) cho năm dương lịch 2022 hiện đã mở và sẽ kéo dài từ ngày 3 tháng 5 năm 2021 đến ngày 18 tháng 6 năm 2021. Thông báo được đăng trong Phòng tin tức của IRS (tiếng Anh).
Các trung tâm tham gia Chương Trình LITC đảm bảo tính công bằng và chính trực của hệ thống thuế cho người đóng thuế có thu nhập thấp hoặc nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai (ESL) bằng cách:

  • Cung cấp đại diện miễn phí  thay mặt cho họ trong các tranh chấp với IRS;
  • Giáo dục họ về quyền hạn và trách nhiệm của người đóng thuế; và
  • Nhận định và biện hộ cho các vấn đề ảnh hưởng đến những người đóng thuế này.

Mỗi trung tâm xác định xem khách hàng tiềm năng có đáp ứng các nguyên tắc về thu nhập và các tiêu chuẩn khác hay không trước khi đồng ý đại diện cho họ hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn. Những người đóng thuế đang tìm kiếm các dịch vụ của LITC có thể xem Hướng Dẫn Đủ Điều Kiện cho Trung Tâm Cho Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp (tiếng Anh).

Để biết thêm thông tin hoặc để tìm một LITC gần quý vị, hãy xem trang LITC (tiếng Anh) hoặc Ấn Phẩm 4134, Danh Sách Trung Tâm Cho Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp (tiếng Anh) PDF của IRS được cập nhật năm 2021. Danh sách này đã được cập nhật với các vị trí và thông tin liên hệ của các LITC năm nay. Nó cũng bao gồm các ngôn ngữ mà mỗi LITC có thể cung cấp dịch vụ. Chúng tôi vui mừng chào đón bốn trung tâm mới ở Hawaii, Illinois, MassachusettsPennsylvania! Ấn phẩm này cũng có sẵn trực tuyến tại IRS.gov/forms (tiếng Anh) hoặc bằng cách gọi cho IRS tại số miễn phí 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Sở Thuế Vụ đã công bố (tiếng Anh) sự phát hành Báo Cáo Chương Trình Trung Tâm Cho Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp (LITC) năm 2020 (tiếng Anh) PDF. Báo cáo mô tả cách các LITC cung cấp đại diện, giáo dục, và biện hộ cho những người đóng thuế có thu nhập thấp hoặc nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Nó bao gồm nhiều ví dụ về thành tích của các LITC thay mặt cho người đóng thuế trong năm tài trợ 2019.

Nếu quý vị có thắc mắc về Chương Trình LITC hoặc quy trình đăng ký tài trợ, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Chương Trình LITC tại số 202-317-4700 (không phải cuộc gọi miễn phí) hoặc qua email tại LITCProgramOffice@irs.gov.

Ấn Phẩm 3319, Hướng Dẫn và Gói Đăng Ký Tài Trợ LITC (tiếng Anh) PDF năm 2021, có sẵn để tải xuống. Ấn phẩm bao gồm thông tin về Chương Trình LITC, cách nộp đơn xin trợ cấp và các yêu cầu về tính đủ điều kiện, và các tiêu chuẩn để vận hành một LITC.

Low Income Taxpayer Clinics (LITC) - Representation, Education, Advocacy

Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế

Những Điều Quý Vị Cần Biết