Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp

Chương trình Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (Low Income Taxpayer Clinic, hay LITC) là chương trình trợ giúp quỹ tương xứng của liên bang mà cung cấp đến $100,000 mỗi năm cho các tổ chức đủ điều kiện để họ đại điện cho những người đóng thuế có lợi tức thấp trong các tranh chấp với IRS và cung cấp dịch vụ giáo dục cũng như tiếp cận cộng đồng cho người đóng thuế nói tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai (English as a second language, hay ESL). Các tổ chức đủ điều kiện bao gồm, trong số những loại tổ chức khác, các tổ chức học thuật và tổ chức phi lợi nhuận trên khắp Hoa Kỳ mà đáp ứng được các mục tiêu của chương trình.

Các trung tâm tham gia trong chương trình LITC cung cấp:

  • Đại diện chuyên nghiệp thay mặt cho người đóng thuế có lợi tức thấp trong các tranh chấp về thuế với Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, hay IRS), bao gồm kiểm toán, kháng cáo, thu thuế và kiện tụng thuế liên bang. LITC cũng có thể giúp những người đóng thuế trả lời thông báo của IRS và sửa các vấn đề liên quan đến hồ sơ;
  • Giáo dục người đóng thuế ESL và có thu nhập thấp về quyền hạn và trách nhiệm của người đóng thuế; và
  • Xác định và biện hộ cho các vấn đề ảnh hưởng đến người đóng thuế thu nhập thấp.

Dịch vụ của LITC là miễn phí hoặc có chi phí thấp cho người đóng thuế đủ điều kiện. Dù LITC nhận một phần ngân quỹ từ IRS nhưng nơi tiếp trợ, nhân viên, và người tình nguyện của họ là hoàn toàn độc lập với IRS.

Mỗi nơi tiếp trợ xác định xem khách hàng tiềm năng có đáp ứng hướng dẫn về thu nhập và các tiêu chí khác hay không trước khi đại diện cho họ hay cung cấp dịch vụ tư vấn.

Thời hạn nộp đơn xin cấp LITC năm 2020 bắt đầu vào ngày 1 tháng 5 năm 2019 và kết thúc vào ngày 17 tháng 6 năm 2019. Nếu quý vị có thắc mắc về chương trình LITC hay quy trình xin hỗ trợ, xin liên lạc với Văn Phòng Chương Trình LITC theo số 202-317-4700 (không phải là số miễn phí) hoặc gửi email đến LITCProgramOffice@irs.gov.

Ấn phẩm 3319 năm 2020, LITC Grant Application Package and Guidelines (tiếng Anh) (PDF) (Tập Ghi Danh và Hướng Dẫn Xin Hỗ Trợ của LITC), là có sẵn để tải xuống. Ấn phẩm này bao gồm thông tin về Chương trình LITC, cách xin tài trợ và các điều kiện cần thiết cũng như các tiêu chuẩn để vận hành một LITC

Các tổ chức muốn nộp đơn xin quỹ cũng có thể xem Information for Potential LITC Grantees (tiếng Anh) (Thông tin cho Người Được Cấp LITC Tiềm Năng).

  • Văn Phòng Chương Trình LITC sẽ tiến hành một buổi đào tạo về các yêu cầu đối với Đơn Xin Trợ Cấp Đầy Đủ vào lúc 1:00 giờ chiều, Giờ Miền Đông, Thứ Tư, ngày 15 tháng 5 năm 2019. Buổi đào tạo sẽ được tổ chức qua hội thảo trên mạng và sẽ kéo dài khoảng hai tiếng. Số điện thoại của hội nghị thoại là 888-331-8226 và sau lời nhắc, hãy nhập mã truy cập là 7765292 #. Các cá nhân quan tâm phải ghi danh xin đào tạo (tiếng Anh) và sử dụng cùng đường dẫn để tham gia buổi đào tạo.
  • Để biết thêm thông tin về khóa đào tạo, hãy liên lạc với Bill Beard tại Beard.willliam@irs.gov.

Tìm hiểu thêm về Chương trình LITC

Người đóng thuế tìm dịch vụ LITC, xin vào trang Low Income Taxpayer Clinic Income Eligibility Guidelines (tiếng Anh) (Hướng Dẫn Điều Kiện về Thu Nhập cho Chương Trình Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế có Lợi Tức Thấp).

Quyền Hạn của Người Đóng Thuế

Những Điều Quý Vị Cần Biết