Hệ Thống Quản Lý Biện Hộ Toàn Diện (SAMS)

Quý vị biết về một vấn đề thuế mà ảnh hưởng đến nhiều người đóng thuế?

Quý vị có thể giúp Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (Taxpayer Advocate Service hay TAS) giải quyết các vấn đề "toàn cảnh" trong Sở Thuế Vụ hoặc luật thuế bằng cách báo cáo cho chúng tôi. Các vấn đề mang tính hệ thống này mà:

  • Ảnh hưởng đến nhiều người đóng thuế;
  • Không chỉ áp dụng cho một người đóng thuế (nhưng nếu cá nhân quý vị gặp phải vấn đề chưa được giải quyết với IRS thì TAS có thể giúp đỡ);
  • Liên quan đến các hệ thống, chính sách và quy trình của Sở Thuế Vụ;
  • Liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của người đóng thuế, giảm gánh nặng về thuế, đảm bảo đối xử công bằng hoặc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người đóng thuế.

Xin đọc Câu hỏi thường gặp (FAQ) (tiếng Anh) của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc báo cáo các vấn đề mang tính hệ thống.

Làm cách nào để tôi có thể báo cáo một trong những vấn đề này?

Sử dụng nút bên dưới để gửi vấn đề của quý vị trên Hệ Thống Quản Lý Biện Hộ Toàn Diện (SAMS) của chúng tôi. SAMS là cơ sở dữ liệu về các vấn đề và thông tin được nhân viên Sở Thuế Vụ và công chúng báo cáo. (Nếu quý vị là nhân viên của IRS thì vui lòng sử dụng phiên bản nội bộ của SAMS trên mạng nội bộ của IRS).

Quý vị sẽ được yêu cầu mô tả ngắn gọn về vấn đề và cung cấp địa chỉ thư điện tử của quý vị. Không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào của người đóng thuế như số an sinh xã hội, tên, số điện thoại hoặc địa chỉ của quý vị. Quý vị có tối đa 2.000 ký tự để mô tả vấn đề của mình.

Thông tin nhập vào được truyền qua một kênh không bảo mật và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác… Sau khi yêu cầu của quý vị được hoàn thành, địa chỉ email của quý vị sẽ bị xóa và sẽ không được lưu trữ, chia sẻ, bán hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào trừ khi có thể bị yêu cầu theo luật. Chúng tôi yêu cầu địa chỉ thư điện tử của quý vị để trả lời việc báo cáo của quý vị hoặc làm rõ vấn đề.

Để gửi báo cáo một vấn đề, vui lòng nhấn nút bên dưới. Mỗi báo cáo được gửi sẽ được xem xét, nghiên cứu và chia sẻ để có những hành động hỗ trợ phù hợp. Quý vị sẽ được thông báo theo địa chỉ email mà quý vị đã nhập trong ngày làm việc tiếp theo sau khi báo cáo quý vị gửi được nhận; và khi chúng tôi đã xác định cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin được cung cấp trong các nỗ lực hỗ trợ của mình. Xin cảm ơn quý vị đã gửi thông tin và báo cáo về vấn đề tiềm ẩn mang tính hệ thống thông qua chương trình SAMS.

Ghi chú: Các trang về xác định tính chất vấn đề và gửi báo cáo vấn đề sẽ chỉ được hiển thị bằng tiếng Anh.

Vào hệ thống SAMS (tiếng Anh)

Bản Tuyên ngôn Quyền của Người đóng thuế

Những điều bạn cần biết