Biện hộ có hệ thống: Báo cáo một vấn đề mang tính hệ thống

Bạn có thể giúp giải quyết các vấn đề toàn cảnh trong IRS hoặc luật thuế bằng cách báo cáo chúng với Dịch vụ Biện hộ Người đóng thuế Văn phòng Biện hộ có hệ thống.

Biết về một vấn đề ảnh hưởng đến nhiều người đóng thuế?

Các vấn đề mang tính hệ thống luôn tác động đến nhiều người đóng thuế. Chúng ảnh hưởng đến:

  • Hệ thống, chính sách và quy trình của IRS
  • Quyền của người đóng thuế
  • Gánh nặng của người đóng thuế
  • Đối xử công bằng với người đóng thuế
  • Dịch vụ thiết yếu cho người đóng thuế

Báo cáo một vấn đề mang tính hệ thống (tiếng Anh)

Dịch vụ này hiện có bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Cách báo cáo

Khi báo cáo một vấn đề, bạn sẽ được yêu cầu mô tả ngắn gọn vấn đề đó và nhập địa chỉ email của bạn.

Không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào như số An sinh xã hội của bạn. Thông tin bạn nhập được truyền qua kênh không bảo mật.

Mục đích của việc thu thập thông tin bạn báo cáo là nhằm ưu tiên các vấn đề mang tính hệ thống để Dịch vụ Biện hộ Người đóng thuế có thể đưa ra khuyến nghị cho IRS.

Thông tin của bạn

Chúng tôi yêu cầu địa chỉ email của bạn để trả lời nội dung gửi của bạn hoặc làm rõ vấn đề.

Thông tin của bạn sẽ không được lưu trữ, chia sẻ, bán hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoại trừ trường hợp pháp luật yêu cầu.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Sau khi bạn báo cáo vấn đề:

  • Bạn sẽ nhận được email xác nhận Văn phòng Biện hộ có hệ thống đã nhận được nội dung gửi của bạn
  • Chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu chúng tôi cần làm rõ vấn đề hoặc thêm ví dụ
  • Chúng tôi sẽ chia sẻ cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn trong những nỗ lực biện hộ của chúng tôi
  • Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về tình trạng của vấn đề sau khi vấn đề được giải quyết

Luật

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp theo quy định của Bản Tuyên ngôn Quyền của Người đóng thuế (5. U.S.C. 301, 26 U.S.C. 7801, và Sec. 1211 của Pub. L. 104-168). Luật này thành lập Văn phòng Biện hộ Người đóng thuế để hỗ trợ người đóng thuế giải quyết các vấn đề với IRS.

Thông tin chúng tôi thu thập có thể được tiết lộ như đã được ủy quyền bởi việc sử dụng thường lệ được công bố trong Bộ Tài chính/IRS 00.003, Dịch vụ Biện hộ Người đóng thuế và Phản hồi của khách hàng và Hệ thống hồ sơ khảo sát (tiếng Anh).

Bản Tuyên ngôn Quyền của Người đóng thuế

Những điều bạn cần biết