Hệ thống Quản lý Biện hộ toàn diện (SAMS)

Bạn biết về một vấn đề thuế mà ảnh hưởng đến nhiều người đóng thuế?

Bạn có thể giúp Dịch vụ Biện hộ Người đóng thuế giải quyết các vấn đề "toàn cảnh" trong Sở Thuế Vụ hoặc luật thuế bằng cách báo cáo cho chúng tôi. Các vấn đề mang tính hệ thống này mà:

  • Ảnh hưởng đến nhiều người đóng thuế;
  • Không chỉ áp dụng cho một người đóng thuế (nhưng nếu cá nhân bạn gặp phải vấn đề chưa được giải quyết với IRS thì TAS có thể giúp đỡ);
  • Liên quan đến các hệ thống, chính sách và quy trình của Sở Thuế Vụ;
  • Liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của người đóng thuế, giảm gánh nặng về thuế, đảm bảo đối xử công bằng hoặc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người đóng thuế.

Xin đọc Các câu hỏi thường gặp (FAQ) (tiếng Anh) của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc báo cáo các vấn đề mang tính hệ thống.

Làm cách nào để tôi có thể báo cáo một trong những vấn đề này?

Sử dụng nút bên dưới để gửi vấn đề của bạn trên Hệ Thống Quản Lý Biện Hộ Toàn Diện (SAMS) của chúng tôi. SAMS là cơ sở dữ liệu về các vấn đề và thông tin được nhân viên Sở Thuế Vụ và công chúng báo cáo. (Nếu bạn là nhân viên của IRS thì vui lòng sử dụng phiên bản nội bộ của SAMS trên mạng nội bộ của IRS).

Bạn sẽ được yêu cầu mô tả ngắn gọn về vấn đề và cung cấp địa chỉ thư điện tử của bạn. Không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào của người đóng thuế như số an sinh xã hội, tên, số điện thoại hoặc địa chỉ của bạn. Bạn có tối đa 2.000 ký tự để mô tả vấn đề của mình.

Thông tin nhập vào được truyền qua một kênh không bảo mật. Mục đích chính để thu thập thông tin là nhận và ưu tiên các rắc rối và vấn đề hệ thống do nhân viên IRS gửi hoặc công chúng nói chung và hỗ trợ Dịch vụ Biện hộ Người đóng thuế (TAS) trong việc đưa ra các khuyến nghị hoặc theo dõi. Thẩm quyền của chúng tôi để thu thập thông tin là 5. U.S.C. 301, 26 U.S.C. 7801, và Sec. 1211 của Pub. L. 104-168, Bản Tuyên ngôn quyền của Người đóng thuế (TBOR) để thành lập Văn phòng Biện hộ Người đóng thuế để hỗ trợ người đóng thuế giải quyết các vấn đề với IRS. Thông tin chúng tôi thu thập có thể được tiết lộ như đã được ủy quyền cho lệ thường như được công bố trong Bộ Tài chính/IRS 00.003, Dịch vụ Biện hộ Người nộp thuế và Phản hồi của khách hàng và Hệ thống hồ sơ khảo sát có thể được xem toàn bộ tại Bộ Tài chính /IRS 00.003. Bằng cách cung cấp thông tin của bạn theo yêu cầu, bạn đồng ý sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích được nêu trong tài liệu này. Cung cấp thông tin của bạn là tự nguyện. Không cung cấp một số hoặc tất cả các thông tin sẽ không ảnh hưởng xấu đến bạn nhưng có thể ảnh hưởng đến khả năng của chúng tôi để liên lạc với bạn về thông tin bạn nộp.

Để gửi báo cáo một vấn đề, vui lòng nhấn nút bên dưới. Mỗi báo cáo được gửi sẽ được xem xét, nghiên cứu và chia sẻ để có những hành động hỗ trợ phù hợp. Bạn sẽ được thông báo theo địa chỉ email mà bạn đã nhập trong ngày làm việc tiếp theo sau khi báo cáo bạn gửi được nhận; và khi chúng tôi đã xác định cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin được cung cấp trong các nỗ lực hỗ trợ của mình. Xin cảm ơn bạn đã gửi thông tin và báo cáo về vấn đề tiềm ẩn mang tính hệ thống thông qua chương trình SAMS.

Ghi chú: Các trang về xác định tính chất vấn đề và gửi báo cáo vấn đề sẽ chỉ được hiển thị bằng tiếng Anh.

Vào hệ thống SAMS (tiếng Anh)

Bản Tuyên ngôn Quyền của Người đóng thuế

Những điều bạn cần biết