Hệ Thống Quản Lý Biện Hộ Toàn Diện (SAMS)

Quý vị biết về một vấn đề thuế mà ảnh hưởng đến nhiều người đóng thuế?

Quý vị có thể giúp Dịch vụ Biện hộ Người đóng thuế (Taxpayer Advocate Service hay TAS) giải quyết các vấn đề "toàn cảnh" trong IRS hoặc luật thuế bằng cách báo cáo cho chúng tôi. Các vấn đề mang tính hệ thống này:

  • Luôn luôn ảnh hưởng đến nhiều người đóng thuế;
  • Không chỉ áp dụng cho một người đóng thuế (nhưng nếu cá nhân quý vị gặp phải vấn đề chưa được giải quyết với IRS thì TAS có thể giúp đỡ);
  • Liên quan đến các hệ thống, chính sách và thủ tục của IRS;
  • Liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của người đóng thuế, giảm gánh nặng về thuế, đảm bảo đối xử công bằng hoặc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người đóng thuế.

Xin đọc Câu hỏi thường gặp (FAQ) (tiếng Anh) của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc báo cáo các vấn đề mang tính hệ thống.

Làm cách nào để báo cáo một trong những vấn đề này?

Sử dụng nút bên dưới để gửi vấn đề của quý vị trên Hệ thống Quản lý Biện hộ Toàn diện (SAMS) của chúng tôi. SAMS là cơ sở dữ liệu về các vấn đề và thông tin được báo cáo bởi nhân viên IRS và công chúng. (Nếu quý vị là nhân viên của IRS thì vui lòng sử dụng phiên bản nội bộ của SAMS trên mạng nội bộ IRS).

Quý vị sẽ được yêu cầu mô tả ngắn gọn về vấn đề và cung cấp tên, số điện thoại cũng như địa chỉ thư điện tử của quý vị. Không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào về người đóng thuế như số an sinh xã hội của quý vị. Quý vị có tối đa 2.000 ký tự để mô tả vấn đề của mình.

Thông tin nhập vào được truyền qua một kênh không bảo đảm. Việc nhập vào tên và thông tin liên lạc của quý vị là hoàn toàn tự nguyện và sẽ không được lưu trữ, chia sẻ, bán hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào trừ khi có thể bị yêu cầu theo luật. Chúng tôi yêu cầu địa chỉ thư điện tử của quý vị để trả lời việc báo cáo của quý vị hoặc làm rõ vấn đề.

Để gửi báo cáo một vấn đề, vui lòng nhấn nút bên dưới. Mỗi báo cáo được nộp sẽ được xem xét, nghiên cứu và chia sẻ để có những hành động hỗ trợ phù hợp. Chúng tôi sẽ chỉ liên lạc với quý vị về báo cáo được nộp này nếu chúng tôi cần làm rõ vấn đề hoặc cần thêm ví dụ; và khi chúng tôi đã xác định cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin được cung cấp trong các nỗ lực hỗ trợ của mình. Xin cảm ơn quý vị đã gửi thông tin và báo cáo về vấn đề tiềm ẩn mang tính hệ thống thông qua chương trình SAMS.

Vào hệ thống SAMS (tiếng Anh)

Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế

Những Điều Quý Vị Cần Biết