Body

Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế là một tổ chức độc lập trong IRS và là tiếng nói của quý vị tại IRS. Công việc của chúng tôi là bảo đảm rằng mọi người đóng thuế đều được đối xử công bằng và rằng quý vị biết và hiểu quyền hạn của quý vị với tư cách người đóng thuế (tiếng Anh). Chúng tôi cung cấp trợ giúp miễn phí để hướng dẫn quý vị về quy trình giải quyết các vấn đề về thuế thường khó hiểu mà quý vị chưa thể tự giải quyết. Hãy nhớ rằng, điều tồi tệ nhất mà quý vị có thể làm là chẳng làm gì cả.

TAS có thể trợ giúp nếu quý vị không thể giải quyết vấn đề của mình với IRS và:

  • Vấn đề của quý vị đang gây ra khó khăn về tài chính cho quý vị, gia đình hoặc công việc kinh doanh của quý vị.
  • Quý vị phải đối mặt (hoặc doanh nghiệp của quý vị đang phải đối mặt) với một mối đe dọa hành động bất lợi ngay trước mắt.
  • Quý vị đã nhiều lần cố gắng liên lạc với IRS, nhưng không ai trả lời quý vị hoặc IRS không trả lời trước ngày đã hứa.

Mỗi tiểu bang có ít nhất một Người Biện Hộ Người Đóng Thuế Địa Phương độc lập với văn phòng IRS địa phương và báo cáo trực tiếp cho Người Biện Hộ Người Đóng Thuế Quốc Gia. Chọn tiểu bang của quý vị dưới đây để tìm số điện thoại và địa chỉ của văn phòng Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế gần quý vị nhất.

Sống ở nước ngoài?

  • Nếu vị trí của quý vị nằm giữa khu vực Giờ Chuẩn Greenwich (GMT) +7 và -11, hãy liên hệ với văn phòng Hawaii để được hỗ trợ.
  • Nếu vị trí của quý vị nằm giữa khu vực GMT +6 và -4, hãy liên hệ với văn phòng Puerto Rico.

 


Nếu quý vị đủ điều kiện nhận sự trợ giúp của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm mọi cách để giải quyết vấn đề của quý vị. Quý vị sẽ được chỉ định cho một viên chức trợ giúp người khai thuế, người sẽ ở bên quý vị ở mọi tình huống.