Body

Dịch vụ biện hộ Người đóng thuế là một tổ chức độc lập trong IRS và là tiếng nói của bạn tại IRS. Công việc của chúng tôi là bảo đảm rằng mọi người đóng thuế đều được đối xử công bằng và rằng bạn biết và hiểu quyền hạn của bạn với tư cách người đóng thuế (tiếng Anh). Chúng tôi cung cấp trợ giúp miễn phí để hướng dẫn bạn về quy trình giải quyết các vấn đề về thuế thường khó hiểu mà bạn chưa thể tự giải quyết. Hãy nhớ rằng, điều tồi tệ nhất mà bạn có thể làm là chẳng làm gì cả.

TAS có thể trợ giúp nếu bạn không thể giải quyết vấn đề của mình với IRS và:

  • Vấn đề của bạn đang gây ra khó khăn về tài chính cho bạn, gia đình hoặc công việc kinh doanh của bạn.
  • Bạn phải đối mặt (hoặc doanh nghiệp của bạn đang phải đối mặt) với một mối đe dọa hành động bất lợi ngay trước mắt.
  • Bạn đã nhiều lần cố gắng liên lạc với IRS, nhưng không ai trả lời bạn hoặc IRS không trả lời trước ngày đã hứa.

Mỗi tiểu bang có ít nhất một Người biện hộ Người đóng thuế địa phương độc lập với văn phòng IRS địa phương và báo cáo trực tiếp cho Người biện hộ Người đóng thuế Quốc gia. Chọn tiểu bang của bạn dưới đây để tìm số điện thoại và địa chỉ của văn phòng Dịch vụ biện hộ Người đóng thuế gần bạn nhất.

Sống ở nước ngoài?

Người đóng thuế quốc tế hiện sẽ liên hệ với TAS theo số +15.15.56.GO.TAS/+15.15.56.46.827 hoặc qua email tại tas.international@irs.gov. Đường dây được lập trình để tự động định tuyến người gọi đến Hawaii hoặc Puerto Rico tùy thuộc vào quốc gia gốc của người gọi.

 

 

Nếu bạn đủ điều kiện nhận sự trợ giúp của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm mọi cách để giải quyết vấn đề của bạn. Bạn sẽ được chỉ định cho một viên chức trợ giúp người khai thuế, người sẽ ở bên bạn ở mọi tình huống.