Bảo Vệ Dân Quyền của Người Đóng Thuế

Sở Thuế Vụ không dung thứ cho hành động phân biệt đối xử của nhân viên mình đối với bất cứ người nào do tuổi tác, giới tính, màu da, tình trạng khuyết tật, chủng tộc, tôn giáo và nguồn gốc quốc gia (bao gồm cả chưa thông thạo tiếng Anh). Lập trường không dung thứ này cũng áp dụng cho bất kỳ ai làm thiện nguyện hoặc làm việc với người đóng thuế trong một trong các chương trình được hỗ trợ của chúng tôi:

  • Chương Trình Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp (LITC)
  • Chương Trình Trợ Giúp Khai Thuế Thu Nhập Tự Nguyện (VITA)
  • Chương Trình Cố Vấn Thuế cho Người Cao Niên (TCE)

Các Ấn Phẩm về Dân Quyền của Người Đóng Thuế

Các ấn bản sau đây sẽ giải thích và củng cố cam kết của IRS về việc bảo vệ dân quyền của người đóng thuế:

Nộp Đơn Yêu Cầu

Nếu quý vị là người đóng thuế bị khuyết tật cần sự hỗ trợ hợp lý hoặc có trình độ Tiếng Anh hạn chế và cần trợ giúp ngôn ngữ, hãy thông báo mho nhân viên IRS mà quý vị đang hợp tác về nhu cầu hỗ trợ của mình. Ngoài ra, nếu quý vị gặp một người làm thiện nguyện hoặc làm việc tại địa điểm LITC, VITA hoặc TCE, hãy thông báo cho người đó biết nhu cầu hỗ trợ hợp lý hoặc trợ giúp ngôn ngữ của quý vị.

Chúng tôi khuyến khích quý vị trao đổi với nhân viên của mình và các thiện nguyện viên hoặc nhân viên trong các chương trình được hỗ trợ của chúng tôi, để được hỗ trợ hợp lý hoặc trợ giúp ngôn ngữ. Quý vị cũng có thể liên hệ với Văn Phòng Bình Đẳng, Đa Dạng và Hòa Hợp, Phân Ban Dân Quyền nếu quý vị có thắc mắc về việc yêu cầu hỗ trợ bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ edi.civil.rights.division@irs.gov. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể hỗ trợ quý vị về các vấn đề liên quan đến thuế. Nếu quý vị cần hỗ trợ giải quyết các vấn đề về thuế với IRS, hãy liên hệ với Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế theo số 877-777-4778 hoặc truy cập trang web của Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế.

Nộp Đơn Khiếu Nại về Dân Quyền

Văn Phòng Bình Đẳng, Đa Dạng và Hòa Hợp, Đơn Vị Dân Quyền có nhiệm vụ duy trì và bảo vệ dân quyền của tất cả những người đóng thuế. Nếu quý vị cảm thấy rằng một nhân viên IRS, hoặc nhân viên hoặc tình nguyện viên liên kết với một trong các chương trình được hỗ trợ của chúng tôi, đã phân biệt đối xử với quý vị dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia của quý vị (bao gồm cả chưa thông thạo tiếng Anh), tôn giáo, tuổi tác, giới tính hoặc khuyết tật, hãy gửi đơn khiếu nại (tiếng Anh)PDF bằng văn bản tới Văn Phòng Bình Đẳng, Đa Dạng và Hòa Hợp, Đơn Vị Dân Quyền:

IRS Civil Rights Unit
1111 Constitution Avenue, NW
Room 2413
Washington, DC 20224

Email: edi.civil.rights.division@irs.gov

Xin lưu ý rằng Văn Phòng Bình Đẳng, Đa Dạng và Hòa Hợp, Đơn Vị Dân Quyền không thể hỗ trợ quý vị về các vấn đề liên quan đến thuế. Do nhân sự tại văn phònh có hạn, chúng tôi khuyến khích quý vị gửi khiếu nại cho chúng tôi qua email (edi.civil.rights.division@irs.gov). Nếu quý vị không thể gửi khiếu nại của mình qua email, hãy gửi thư của quý vị đến địa chỉ gửi thư ở trên và chúng tôi sẽ xử lý ngay khi điều kiện cho phép.

Thông Tin Bổ Sung

Nếu quý vị có khiếu nại chung về một nhân viên IRS, hãy liên hệ với Tổng Thanh Tra Bộ Tài Chính về Quản Lý Thuế (Treasury Inspector General for Tax Administration, TIGTA). TIGTA duy trì các chương trình điều tra và kiểm toán toàn diện, bao gồm chương trình thực thi chiến lược nhấn mạnh các phương pháp tiếp cận ngăn chặn và phát hiện để đảm bảo mức độ liêm chính và đạo đức cao nhất trong lực lượng lao động IRS. Để biết thông tin về cách gửi khiếu nại đến TIGTA, hãy gọi 800-366-4484 hoặc truy cập trang web TIGTA (tiếng Anh).

Đối với tất cả các câu hỏi khác liên quan đến dân quyền của người đóng thuế, hãy liên hệ với Văn Phòng Bình Đẳng, Đa Dạng và Hòa Hợp, Đơn Vị Dân Quyền theo địa chỉ gửi thư hoặc địa chỉ email ở trên. Mặc dù chúng tôi không thể hỗ trợ quý vị về các vấn đề liên quan đến thuế, nhưng chúng tôi khuyến khích quý vị truy cập trang web IRS hoặc gọi 800-829-1040 để nhận thông tin về các câu hỏi thường gặp nhất, chẳng hạn như cách nhận tiền hoàn thuế. Nếu quý vị tin rằng vấn đề của quý vị không thể được xử lý qua điện thoại hoặc trực tuyến, hãy lên lịch hẹn để nói chuyện với đại diện IRS tại Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế (Taxpayer Assistance Center, TAC) địa phương của quý vị bằng cách gọi 844-545-5640. Khi đến TAC, xin lưu ý rằng quý vị có thể được yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ và Mã Số Nhận

Dạng Người Đóng Thuế, chẳng hạn như số An Sinh Xã Hội, để được phục vụ.

Để biết thông tin về các khoản thanh toán tác động kinh tế, chúng tôi khuyên quý vị nên gọi 800-919-9835 hoặc truy cập trang web EIP. Ngoài ra, nếu quý vị nghi ngờ hoạt động gian lận thuế, hãy liên hệ với Đường Dây Nóng Giới Thiệu Gian Lận Thuế của IRS bằng cách gọi 800-829-0433.