Bảo Vệ Dân Quyền của Người Đóng Thuế

Sở Thuế Vụ không dung thứ cho hành động phân biệt đối xử của nhân viên mình đối với bất cứ người nào do tuổi tác, giới tính, màu da, tình trạng khuyết tật, chủng tộc, tôn giáo và nguồn gốc quốc gia (bao gồm cả trình độ Tiếng Anh hạn chế). Lập trường không dung thứ này cũng áp dụng cho bất kỳ ai làm thiện nguyện hoặc làm việc với người đóng thuế trong một trong các chương trình được hỗ trợ của chúng tôi:

  • Chương Trình Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (LITC)
  • Chương Trình Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức Tự Nguyện (VITA)
  • Chương Trình Cố Vấn Thuế cho Người Cao Niên (TCE)

Nếu được yêu cầu, nhân viên IRS và nhân viên/thiện nguyện viên tại một trong những địa điểm hỗ trợ của chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ hợp lý cho người đóng thuế bị khuyết tật hoặc trợ giúp ngôn ngữ cho người đóng thuế có trình độ Tiếng Anh hạn chế.

Các Ấn Bản về Dân Quyền của Người Đóng Thuế

Các ấn bản sau đây sẽ giải thích và củng cố cam kết của IRS về việc bảo vệ dân quyền của người đóng thuế:

Nộp Đơn Yêu Cầu

Nếu quý vị là người đóng thuế bị khuyết tật cần sự hỗ trợ hợp lý hoặc có trình độ Tiếng Anh hạn chế và cần trợ giúp ngôn ngữ, hãy thông báo cho nhân viên IRS mà quý vị đang hợp tác về nhu cầu hỗ trợ của mình. Ngoài ra, nếu quý vị gặp một người làm thiện nguyện hoặc làm việc tại địa điểm LITC, VITA hoặc TCE, hãy thông báo cho người đó biết nhu cầu hỗ trợ hợp lý hoặc trợ giúp ngôn ngữ của quý vị.

Chúng tôi khuyến khích quý vị trao đổi với nhân viên của mình và các thiện nguyện viên hoặc nhân viên trong các chương trình được hỗ trợ của chúng tôi, để được hỗ trợ hợp lý hoặc trợ giúp ngôn ngữ. Quý vị cũng có thể liên hệ với Văn Phòng Bình Đẳng, Đa Dạng và Hòa Hợp của IRS, Phân Ban Dân Quyền nếu quý vị có thắc mắc về việc yêu cầu hỗ trợ bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ edi.civil.rights.division@irs.gov (liên kết gửi email).

Nộp Đơn Khiếu Nại

Văn Phòng Bình Đẳng, Đa Dạng và Hòa Hợp của IRS, Phân Ban Dân Quyền có nhiệm vụ duy trì và bảo vệ dân quyền của tất cả những người đóng thuế, bao gồm cả người khuyết tật hoặc người có trình độ Tiếng Anh hạn chế. Nếu quý vị bị nhân viên/thiện nguyện viên của IRS phân biệt đối xử trong một trong các chương trình được hỗ trợ của chúng tôi, vui lòng gởi đơn khiếu nại PDF bằng văn bản đến:

IRS Civil Rights Unit
1111 Constitution Avenue, NW
Room 2413
Washington, DC 20224

Đối với tất cả những câu hỏi khác liên quan đến dân quyền của người đóng thuế, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ gửi thư ở trên hoặc gửi email cho chúng tôi đến edi.civil.rights.division@irs.gov (liên kết gửi email).

Các liên kết trên trang này ở định dạng Adobe PDF. Tải về miễn phí phiên bản mới nhất của Adobe Acrobat Reader từ Trang tải xuống phần mềm Adobe Reader (liên kết ngoài) (Tiếng Anh) trên trang mạng của Adobe.