Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Mỗi và mọi người đóng thuế đều có một số quyền chánh yếu mà họ cần biết khi có việc gì liên quan đến Sở Thuế Vụ (IRS). Tìm hiểu quyền hạn của quý vị và nghĩa vụ của chúng tôi để bảo vệ chúng.

Quyền Được Cho Biết
Quyền Nhận Dịch Vụ có Phẩm Chất
Quyền Trả Không Nhiều Hơn Số Tiền Thuế Đúng
Quyền Phản Đối IRS và Được Lắng Nghe
Quyền Khiếu Nại Quyết Định của IRS tại một Diễn Đàn Độc Lập
Quyền Hành Động Cuối Cùng
Quyền Riêng Tư
Quyền Kín Đáo
Quyền Thu Dụng Người Đại Điện
Quyền Hưởng Hệ Thống Thuế Công Bằng và Đúng Đắn


Quyền Được Cho Biết

Người đóng thuế có quyền được biết họ cần làm gì để tuân theo luật thuế. Họ có quyền được giải thích rõ ràng về luật và các thể thức của IRS ở tất cả các biểu thuế, chỉ dẫn, ấn phẩm, thông báo và thư từ. Họ có quyền được biết về các quyết định của IRS về trương mục thuế của mình và được giải thích rõ ràng về kết quả.

Thêm thông tin về Quyền Được Cho Biết

Lui về đầu


Quyền Nhận Dịch Vụ có Phẩm Chất

Người đóng thuế có quyền được trợ giúp nhanh chóng, lịch sự và chuyên nghiệp trong khi giao dịch với IRS, được cho biết theo cách họ có thể hiểu dễ dàng, nhận được thông tin rõ ràng, dễ hiểu từ IRS, và nói chuyện với người giám thị về một dịch vụ không phù hợp.

Thêm thông tin về Quyền Nhận Dịch Vụ có Phẩm Chất

Lui về đầu


Quyền Trả Không Nhiều Hơn Số Tiền Thuế Đúng

Người đóng thuế có quyền chỉ trả số thuế đáo hạn theo pháp lý, gồm cả các khoản tiền lời và tiền phạt, và được IRS áp dụng tất cả khoản trả tiền thuế đúng cách.

Thêm thông tin về Quyền Trả Không Nhiều Hơn Số Tiền Thuế Đúng

Lui về đầu


Quyền Phản Đối IRS và Được Lắng Nghe

Người đóng thuế có quyền phản đối và đưa ra thêm những tài liệu để phản hồi hành động chánh thức của IRS hoặc hành động đề nghị, quyền đòi hỏi IRS sẽ duyệt xét phản đối của họ kịp thời, xem xét tài liệu của họ nhanh chóng và công bằng, và được phản hồi nếu IRS không đồng ý với lập luận của họ.

Thêm thông tin về Quyền Phản Đối IRS và Được Lắng Nghe

Lui về đầu


Quyền Khiếu Nại Quyết Định của IRS tại một Diễn Đàn Độc Lập

Người đóng thuế có quyền khiếu nại hành chánh công bằng về hầu hết các quyết định của IRS, bao gồm những khoản phạt, và có quyền được phản hồi bằng văn bản về quyết định của Văn Phòng Khiếu Nại (Office of Appeals). Người nộp thuế nói chung có quyền mang vụ khiếu kiện ra tòa.

Thêm thông tin về Quyền Khiếu Nại Quyết Định của IRS tại một Diễn Đàn Độc Lập

Lui về đầu


Quyền Hành Động Cuối Cùng

Người nộp thuế có quyền biết số lần nhiều nhất họ có để phản đối IRS cũng như thời gian nhiều nhất IRS có để kiểm tra một niên thuế cụ thể hoặc truy thu nợ thuế. Người nộp thuế có quyền biết khi nào IRS kiểm tra xong.

Thêm thông tin về Quyền Hành Động Cuối Cùng

Lui về đầu


Quyền Riêng Tư

Người đóng thuế có quyền đòi hỏi bất cứ câu hỏi, kiểm xét, hoặc hành động thực hiện nào của IRS phải tuân theo luật pháp và không nhiều hơn mức cần thiết, và sẽ tôn trọng tất cả các quyền tố tụng, bao gồm tìm kiếm và được bảo vệ không bị truy thu, được cung cấp một phiên tòa tố tụng đầy đủ về việc truy thu.

Thêm thông tin về Quyền Riêng Tư

Lui về đầu


Quyền Kín Đáo

Người đóng thuế có quyền đòi hỏi bất cứ thông tin nào họ cho IRS biết sẽ không được tiết lộ trừ khi được người đóng thuế hoặc pháp luật cho phép. Người đóng thuế có quyền đòi hỏi sẽ có những hành động thích hợp đối với nhân viên, người làm tờ khai thuế, và những người khác dùng sai hoặc tiết lộ sai thông tin khai thuế của người đóng thuế.

Thêm thông tin về Quyền Kín Đáo

Lui về đầu


Quyền Thu Dụng Người Đại Điện

Người đóng thuế có quyền thu dụng một người đại diện được ủy quyền mà họ chọn để đại diện cho họ khi giao dịch với IRS. Người đóng thuế có quyền được trợ giúp từ Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (Low Income Taxpayer Clinic) nếu họ không đủ tiền trả cho đại diện.

Thêm thông tin về Quyền Thu Dụng Người Đại Điện

Lui về đầu


Quyền Hưởng Hệ Thống Thuế Công Bằng và Đúng Đắn

Người đóng thuế có quyền đòi hỏi hệ thống thuế vụ cân nhắc dữ liệu và điều kiện ảnh hưởng tới nợ tiềm ẩn, khả năng trả tiền hoặc khả năng cho biết thông tin kịp thời. Người đóng thuế có quyền được Dịch Vụ Biện Thuế (Taxpayer Advocate Service) trợ giúp nếu họ bị khó khăn tài chánh hoặc nếu IRS chưa giải quyết xong vấn đề thuế má hợp lý và kịp thời thông qua các kênh bình thường.

Thêm thông tin về Quyền Hưởng Hệ Thống Thuế Công Bằng và Đúng Đắn

Lui về đầu