Mỗi và mọi người đóng thuế đều có một số quyền cơ bản mà họ cần biết khi giao dịch với IRS. Khám phá các quyền hạn và nghĩa vụ của bạn để bảo vệ chúng.

Quyền được Cho biết
Quyền nhận Dịch vụ có Phẩm chất
Quyền không trả nhiều hơn số Tiền thuế đúng
Quyền phản đối Quan điểm của IRS và được lắng nghe
Quyền khiếu nại Quyết định của IRS tại một Diễn đàn độc lập
Quyền được Dứt điểm
Quyền được Riêng tư
Quyền được Bảo mật
Quyền thuê Người đại diện
Quyền có một Hệ thống thuế Công bằng và Chính đáng


Quyền được Cho biết

Người đóng thuế có quyền được biết họ cần làm gì để tuân theo luật thuế. Họ có quyền được giải thích rõ ràng về luật và các thể thức của IRS ở tất cả các biểu thuế, chỉ dẫn, ấn phẩm, thông báo và thư từ. Họ có quyền được biết về các quyết định của IRS về trương mục thuế của mình và được giải thích rõ ràng về kết quả.

Thêm thông tin về quyền được cho biết


Quyền nhận Dịch vụ có Phẩm chất

Người đóng thuế có quyền được trợ giúp nhanh chóng, lịch sự và chuyên nghiệp trong khi giao dịch với IRS, được cho biết theo cách họ có thể hiểu dễ dàng, nhận được thông tin rõ ràng, dễ hiểu từ IRS, và nói chuyện với người giám thị về một dịch vụ không phù hợp.

Thêm thông tin về quyền nhận dịch vụ có phẩm chất


Quyền không trả nhiều hơn số Tiền thuế đúng

Người đóng thuế có quyền chỉ trả số thuế đáo hạn theo pháp lý, gồm cả các khoản tiền lời và tiền phạt, và được IRS áp dụng tất cả khoản trả tiền thuế đúng cách.

Thêm thông tin về quyền trả không nhiều hơn số tiền thuế đúng


Quyền phản đối Quan điểm của IRS và được lắng nghe

Người đóng thuế có quyền phản đối và đưa ra thêm những tài liệu để phản hồi hành động chánh thức của IRS hoặc hành động đề nghị, quyền đòi hỏi IRS sẽ duyệt xét phản đối của họ kịp thời, xem xét tài liệu của họ nhanh chóng và công bằng, và được phản hồi nếu IRS không đồng ý với lập luận của họ.

Thêm thông tin về quyền phản đối quan điểm của IRS và được lắng nghe


Quyền khiếu nại Quyết định của IRS tại một Diễn đàn độc lập

Người đóng thuế có quyền khiếu nại hành chánh công bằng về hầu hết các quyết định của IRS, bao gồm những khoản phạt, và có quyền được phản hồi bằng văn bản về quyết định của Văn Phòng Khiếu Nại (Office of Appeals). Người nộp thuế nói chung có quyền mang vụ khiếu kiện ra tòa.

Thêm thông tin về quyền khiếu nại quyết định của IRS tại một diễn đàn độc lập


Quyền được Dứt điểm

Người nộp thuế có quyền biết số lần nhiều nhất họ có để phản đối IRS cũng như thời gian nhiều nhất IRS có để kiểm tra một niên thuế cụ thể hoặc truy thu nợ thuế. Người nộp thuế có quyền biết khi nào IRS kiểm tra xong.

Thêm thông tin về quyền được dứt điểm


Quyền được Riêng tư

Người đóng thuế có quyền đòi hỏi bất cứ câu hỏi, kiểm xét, hoặc hành động thực hiện nào của IRS phải tuân theo luật pháp và không nhiều hơn mức cần thiết, và sẽ tôn trọng tất cả các quyền tố tụng, bao gồm tìm kiếm và được bảo vệ không bị truy thu, được cung cấp một phiên tòa tố tụng đầy đủ về việc truy thu.

Thêm thông tin về quyền được riêng tư


Quyền được Bảo mật

Người đóng thuế có quyền đòi hỏi bất cứ thông tin nào họ cho IRS biết sẽ không được tiết lộ trừ khi được người đóng thuế hoặc pháp luật cho phép. Người đóng thuế có quyền đòi hỏi sẽ có những hành động thích hợp đối với nhân viên, người làm tờ khai thuế, và những người khác dùng sai hoặc tiết lộ sai thông tin khai thuế của người đóng thuế.

Thêm thông tin về quyền được bảo mật


Quyền thuê Người đại diện

Người đóng thuế có quyền thu dụng một người đại diện được ủy quyền mà họ chọn để đại diện cho họ khi giao dịch với IRS. Người đóng thuế có quyền được trợ giúp từ Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (Low Income Taxpayer Clinic) nếu họ không đủ tiền trả cho đại diện.

Thêm thông tin về quyền thuê người đại diện


Quyền có một Hệ Thống thuế Công bằng và Chính đáng

Người đóng thuế có quyền đòi hỏi hệ thống thuế vụ cân nhắc dữ liệu và điều kiện ảnh hưởng tới nợ tiềm ẩn, khả năng trả tiền hoặc khả năng cho biết thông tin kịp thời. Người đóng thuế có quyền được Dịch Vụ Biện Thuế (Taxpayer Advocate Service) trợ giúp nếu họ bị khó khăn tài chánh hoặc nếu IRS chưa giải quyết xong vấn đề thuế má hợp lý và kịp thời thông qua các kênh bình thường.

Thêm thông tin về quyền có một hệ thống thuế công bằng và chính đáng