Mỗi và mọi người đóng thuế đều có một số quyền cơ bản mà họ cần biết khi giao dịch với IRS. Khám phá các quyền của bạn và nghĩa vụ của chúng tôi để bảo vệ chúng.

Quyền được cho biết
Quyền nhận dịch vụ có phẩm chất
Quyền không trả nhiều hơn số tiền thuế đúng
Quyền phản đối quan điểm của IRS và được lắng nghe
Quyền khiếu nại quyết định của IRS tại một diễn đàn độc lập
Quyền được dứt điểm
Quyền được riêng tư
Quyền được bảo mật
Quyền thuê người đại diện
Quyền có một hệ thống thuế công bằng và chính đáng


Quyền được cho biết

Người đóng thuế có quyền được biết họ cần làm gì để tuân theo luật thuế. Họ có quyền được giải thích rõ ràng về luật và các quy trình của IRS trên tất cả các mẫu đơn, hướng dẫn, ấn phẩm, thông báo và thư từ. Họ có quyền được biết về các quyết định của IRS về tài khoản thuế của mình và được giải thích rõ ràng về kết quả.

Tìm hiểu thêm về quyền được cho biết


Quyền nhận dịch vụ có phẩm chất

Người đóng thuế có quyền được trợ giúp nhanh chóng, lịch sự và chuyên nghiệp trong khi giao dịch với IRS, được trao đổi theo cách họ có thể hiểu dễ dàng, nhận được thông tin rõ ràng, dễ hiểu từ IRS, và nói chuyện với người giám sát về một dịch vụ không phù hợp.

Tìm hiểu thêm về quyền nhận dịch vụ có phẩm chất


Quyền không trả nhiều hơn số tiền thuế đúng

Người đóng thuế có quyền chỉ trả số thuế đến hạn theo pháp lý, gồm cả các khoản tiền lãi và tiền phạt, và được IRS áp dụng tất cả khoản thanh toán thuế đúng cách.

Tìm hiểu thêm về quyền trả không nhiều hơn số tiền thuế đúng


Quyền phản đối quan điểm của IRS và được lắng nghe

Người đóng thuế có quyền phản đối và đưa ra thêm những tài liệu để phản hồi những hành động chính thức hoặc được đề xuất của IRS, quyền đòi hỏi IRS sẽ duyệt xét phản đối của họ kịp thời, xem xét tài liệu của họ nhanh chóng và công bằng, và được phản hồi nếu IRS không đồng ý với quan điểm của họ.

Tìm hiểu thêm về quyền phản đối quan điểm của IRS và được lắng nghe


Quyền khiếu nại quyết định của IRS tại một diễn đàn độc lập

Người đóng thuế có quyền khiếu nại hành chánh một công bằng và khách quan đối với hầu hết các quyết định của IRS, bao gồm những hình phạt, và có quyền được phản hồi bằng văn bản về quyết định của Văn phòng Kháng cáo (Office of Appeals). Người đóng thuế nói chung có quyền mang vụ việc của họ ra tòa.

Tìm hiểu thêm về quyền khiếu nại quyết định của IRS tại một diễn đàn độc lập


Quyền được dứt điểm

Người đóng thuế có quyền biết số lần nhiều nhất họ có để phản đối quan điểm của IRS cũng như thời gian nhiều nhất IRS có để kiểm tra một niên thuế cụ thể hoặc truy thu nợ thuế. Người đóng thuế có quyền biết khi nào IRS kiểm xét xong.

Tìm hiểu thêm về quyền được dứt điểm


Quyền được riêng tư

Người đóng thuế có quyền đòi hỏi bất kỳ câu hỏi, kiểm xét hoặc hành động thực thi nào của IRS sẽ tuân thủ luật pháp và không xâm phạm quá mức cần thiết, đồng thời sẽ tôn trọng tất cả các quyền của thủ tục tố tụng, bao gồm các biện pháp bảo vệ khám xét và tịch thu và sẽ cung cấp, nếu có, xét xử theo thủ tục truy thu.

Tìm hiểu thêm về quyền được riêng tư


Quyền được bảo mật

Người đóng thuế có quyền đòi hỏi bất cứ thông tin nào họ cho IRS biết sẽ không được tiết lộ trừ khi được người đóng thuế hoặc pháp luật cho phép. Người đóng thuế có quyền đòi hỏi sẽ có những hành động thích hợp đối với nhân viên, người khai thuế, và những người khác dùng sai hoặc tiết lộ sai thông tin trên tờ thuế của người đóng thuế.

Tìm hiểu thêm về quyền được bảo mật


Quyền thuê người đại diện

Người đóng thuế có quyền thu dụng một người đại diện được ủy quyền mà họ chọn để đại diện cho họ khi giao dịch với IRS. Người đóng thuế có quyền được trợ giúp từ Trung tâm cho Người đóng thuế có thu nhập thấp nếu họ không đủ khả năng chi trả cho việc đại diện.

Tìm hiểu thêm về quyền thuê người đại diện


Quyền có một hệ thống thuế công bằng và chính đáng

Người đóng thuế có quyền đòi hỏi hệ thống thuế cân nhắc dữ liệu và điều kiện ảnh hưởng tới nợ thuế tiềm ẩn, khả năng trả tiền hoặc khả năng cho biết thông tin kịp thời. Người đóng thuế có quyền được Dịch vụ Biện hộ Người đóng thuế trợ giúp nếu họ bị khó khăn tài chánh hoặc nếu IRS chưa giải quyết xong vấn đề thuế hợp lý và kịp thời thông qua các kênh bình thường.

Tìm hiểu thêm về quyền có một hệ thống thuế công bằng và chính đáng