Đạo Luật về Quyền Của Người Đóng Thuế (TBOR) - Số 10: Quyền Được Tham Gia Hệ Thống Thuế Công Bằng và Chính Đáng

Đạo Luật về Quyền Của Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền chánh yếu của người đóng thuế khi làm việc với Sở Thuế Vụ. Sở Thuế Vụ muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền này trong trường hợp họ cần làm việc với Sở Thuế Vụ về vấn đề thuế cá nhân. Sở Thuế Vụ tiếp tục công khai nhấn mạnh các quyền này cho người đóng thuế. Sở Thuế Vụ cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền này. Sở Thuế Vụ muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn Bản 1: Quyền Hạn Của Người Đóng Thuế (Tiếng Anh) của Sở Thuế Vụ gồm danh sách đầy đủ các quyền của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền Được Tham Gia Hệ Thống Thuế Công Bằng và Chính Đáng.

Người đóng thuế có quyền yêu cầu hệ thống thuế vụ xem xét dữ kiện và điều kiện ảnh hưởng tới nợ cơ sở, khả năng trả tiền hoặc khả năng cung cấp thông tin kịp thời. Người đóng thuế có quyền được Dịch Vụ Biện Hộ Cho Người Đóng Thuế trợ giúp nếu họ gặp khó khăn tài chánh hoặc nếu Sở Thuế Vụ chưa giải quyết xong các vấn đề thuế của họ một cách hợp lý và kịp thời thông qua các kênh bình thường.

Quý vị có thể kỳ vọng:

  • Nếu quý vị không thể trả toàn bộ nợ thuế và quý vị đáp ứng một số điều kiện cụ thể thì có thể có một kế hoạch chi trả với Sở Thuế Vụ. Quý vị trả một số tiền nhất định theo thời gian, thường trả hàng tháng. Tham khảo Đơn Xin Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tuyến của Sở Thuế Vụ.
  • Quý vị có thể gửi một đề nghị thỏa hiệp yêu cầu Sở Thuế Vụ ấn định nợ thuế ít hơn tổng số tiền. Quý vị có thể làm điều này nếu (1) quý vị nghĩ mình không nợ tất cả hoặc một phần khoản nợ thuế đó, (2) quý vị không thể trả toàn bộ số tiền trong thời gian truy thâu được pháp luật cho phép, hoặc (3) việc trả toàn bộ số tiền sẽ gây khó khăn tài chính hoặc là điều bất công.
  • IRS đã công bố danh sách các hướng dẫn quốc gia và địa phương về chi phí sinh hoạt cơ bản (Tiếng Anh). Quý vị có thể dùng danh sách này khi xem xét đề nghị giảm nợ thuế. Sở Thuế Vụ sẽ không sử dụng những hướng dẫn này nếu chúng làm quý vị không có đủ tiền để chi trả các chi phí sinh hoạt cơ bản. Thay vào đó, Sở Thuế Vụ sẽ sử dụng chi phí thực tế của quý vị.
  • Sở Thuế Vụ không thể thâu giữ, hoặc tịch thu, tất cả tiền lương của quý vị để truy thâu nợ thuế. Một phần tiền lương sẽ được miễn thâu để quý vị chi trả các chi phí sinh hoạt cơ bản.
  • Quý vị có thể được trợ giúp từ Dịch Vụ Biện Hộ Cho Người Đóng Thuế hoặc từ Chương Trình Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp.
  • Sở Thuế Vụ có thể giảm phần tiền chưa trả của bất kỳ khoản thuế hay nợ nào và được ủy quyền cụ thể để giảm lãi suất mà quá nhiều hoặc lãi suất được xác định sai, bất hợp pháp hoặc sau khi đã hết thời hạn quy định để truy thâu.
  • Sở Thuế Vụ có thể giảm lãi suất đối với khoản tiền trả thiếu do sự chậm trễ hoặc lỗi không hợp lý của nhân viên Sở Thuế Vụ nếu người đóng thuế (hoặc người đại diện) không góp phần vào sự chậm trễ hoặc lỗi này.

Để tìm hiểu thêm về Đạo Luật Về Quyền Của Người Đóng Thuế (TBOR) và sự hữu ích đối với quý vị, vui lòng truy cập: https://www.taxpayeradvocate.irs.gov (Tiếng Anh).

Sở Thuế Vụ cung cấp Ấn Bản 1, Quyền Hạn Của Người Đóng Thuế, bằng một số ngôn ngữ (Tiếng Anh).

Khi cung cấp ấn phẩm quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, Sở Thuế Vụ hy vọng tăng số lượng người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. Sở Thuế Vụ cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở phần đầu của bất kỳ trang nào trên IRS.gov.

Sở Thuế Vụ cũng cam kết bảo vệ dân quyền của người đóng thuế. Sở Thuế Vụ không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức độ thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này áp dụng với bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của Sở Thuế Vụ, nhân viên hoặc thiện nguyện viên ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị phân biệt đối xử, họ có thể gửi một khiếu nại (Tiếng Anh) PDF tới Ban Dân Quyền Của Sở Thuế Vụ.

Những Nguồn Trợ Giúp Khác của Sở Thuế Vụ