Bản Tuyên Ngôn Quyền Của Người Đóng Thuế (TBOR) - Số 10: Quyền có một Hệ Thống Thuế Công Bằng và Chính Đáng

Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền chánh yếu của người đóng thuế khi làm việc với Sở Thuế Vụ. IRS muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền này trong trường hợp họ cần làm việc với IRS về vấn đề thuế cá nhân. IRS tiếp tục công khai nhấn mạnh các quyền này cho người đóng thuế. IRS cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền này. IRS muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn Phẩm 1: Quyền Hạn của Người Đóng Thuế của IRS gồm danh sách đầy đủ các quyền của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền có một Hệ Thống Thuế Công Bằng và Chính Đáng.

Người đóng thuế có quyền yêu cầu hệ thống thuế vụ xem xét dữ kiện và điều kiện ảnh hưởng tới nợ cơ sở, khả năng trả tiền hoặc khả năng cung cấp thông tin kịp thời. Người đóng thuế có quyền được Dịch Vụ Biện Hộ cho Người Đóng Thuế trợ giúp nếu họ gặp khó khăn tài chánh hoặc nếu IRS chưa giải quyết xong các vấn đề thuế của họ một cách hợp lý và kịp thời thông qua các kênh bình thường.

Quý vị có thể kỳ vọng:

  • Nếu quý vị không thể trả toàn bộ nợ thuế và quý vị đáp ứng một số điều kiện cụ thể thì có thể có một kế hoạch chi trả với IRS. Quý vị trả một số tiền nhất định theo thời gian, thường trả hàng tháng. Tham khảo Đơn Xin Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tuyến của IRS.
  • Quý vị có thể gửi một đề nghị thỏa hiệp yêu cầu IRS ấn định nợ thuế ít hơn tổng số tiền. Quý vị có thể làm điều này nếu (1) quý vị nghĩ mình không nợ tất cả hoặc một phần khoản nợ thuế đó, (2) quý vị không thể trả toàn bộ số tiền trong thời gian truy thâu được pháp luật cho phép, hoặc (3) việc trả toàn bộ số tiền sẽ gây khó khăn tài chính hoặc là điều bất công.
  • IRS đã công bố danh sách các hướng dẫn quốc gia và địa phương về chi phí sinh hoạt cơ bản (tiếng Anh). Quý vị có thể dùng danh sách này khi xem xét đề nghị giảm nợ thuế. IRS sẽ không sử dụng những hướng dẫn này nếu chúng làm quý vị không có đủ tiền để chi trả các chi phí sinh hoạt cơ bản. Thay vào đó, IRS sẽ sử dụng chi phí thực tế của quý vị.
  • IRS không thể thâu giữ, hoặc tịch thu, tất cả tiền lương của quý vị để truy thâu nợ thuế. Một phần tiền lương sẽ được miễn thâu để quý vị chi trả các chi phí sinh hoạt cơ bản.
  • Quý vị có thể được trợ giúp từ Dịch Vụ Biện Hộ cho Người Đóng Thuế hoặc từ Chương Trình Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp.
  • IRS có thể giảm phần tiền chưa trả của bất kỳ khoản thuế hay nợ nào và được ủy quyền cụ thể để giảm lãi suất mà quá nhiều hoặc lãi suất được xác định sai, bất hợp pháp hoặc sau khi đã hết thời hạn quy định để truy thâu.
  • IRS có thể giảm lãi suất đối với khoản tiền trả thiếu do sự chậm trễ hoặc lỗi không hợp lý của nhân viên IRS nếu người đóng thuế (hoặc người đại diện) không góp phần vào sự chậm trễ hoặc lỗi này.

Để tìm hiểu thêm về Bản Tuyên Ngôn Quyền Của Người Đóng Thuế (TBOR) và ý nghĩa của nó đối với quý vị, hãy ghé thăm  trang web của Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (tiếng Anh) .

Khi cung cấp ấn phẩm quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, IRS hy vọng tăng số lượng người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. IRS cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở phần cuối của bất kỳ trang nào trên IRS.gov.

IRS cũng cam kết bảo vệ dân quyền của người đóng thuế. IRS không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức độ thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này áp dụng với bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của IRS, nhân viên hoặc thiện nguyện viên ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị phân biệt đối xử, họ có thể gửi một khiếu nại (tiếng Anh) PDF tới Ban Dân Quyền Của IRS.

Những Nguồn Trợ Giúp Khác của IRS