Nếu địa chỉ của quý vị đã thay đổi thì quý vị cần thông báo cho IRS để đảm bảo nhận được bất kỳ khoản hoàn thuế hoặc thư từ nào của IRS. Có một số cách để cho chúng tôi biết địa chỉ của quý vị đã thay đổi:

Thay đổi tên có thể có tác động đến thuế. Tất cả các tên trong hồ sơ khai thuế của người đóng thuế phải khớp với trên hồ sơ của Cơ quan An sinh Xã hội. Nếu tên không trùng khớp thì có thể trì hoãn việc hoàn thuế.