Body

Những thay đổi đối với thông tin cá nhân của bạn sẽ ảnh hưởng đến tờ khai thuế của bạn. Bạn phải cập nhật thông tin của mình để tránh sự chậm trễ trong việc xử lý tờ khai thuế và tiền hoàn thuế.

Cách đổi địa chỉ của bạn

Nếu địa chỉ của bạn đã thay đổi, bạn cần thông báo cho IRS để đảm bảo rằng bạn nhận được bất kỳ khoản hoàn thuế hoặc thư từ nào của IRS.  

Để biết thêm thông tin xem, Thay đổi địa chỉ của bạn – Cách thông báo cho IRS.

Cập nhật tên của bạn

Việc thay đổi tên có thể ảnh hưởng đến thuế của bạn và làm chậm quá trình hoàn thuế của bạn. Tất cả các tên trên tờ khai thuế của người đóng thuế phải khớp với hồ sơ của Sở An sinh Xã hội.

Tìm hiểu cách cập nhật tên của bạn, xem Đổi tên ảnh hưởng đến Tờ khai thuế (tiếng Anh).

Ủy quyền cho Bên thứ ba

Bạn có thể ủy quyền cho bên thứ ba để giúp bạn giải quyết các vấn đề về thuế liên bang. Bên thứ ba có thể là thành viên gia đình hoặc bạn bè, chuyên gia thuế, luật sư hoặc doanh nghiệp, tùy thuộc vào sự ủy quyền.

Tìm hiểu cách ủy quyền cho người khác, xem Giấy ủy quyền và các Ủy quyền khác (tiếng Anh).