Chủ Đề 157 Thay Đổi Địa Chỉ của Quý Vị – Cách Thông Báo cho IRS

Nếu quý vị đổi địa chỉ thì cần phải thông báo với IRS để có thể tiếp tục nhận tiền hoàn trả thuế hay thư tín từ IRS. Có một số cách để báo cho IRS biết về việc thay đổi địa chỉ:

Khi Khai Thuế

Nếu quý vị đổi địa chỉ trước khi khai thuế thì nhớ ghi địa chỉ mới trên đó. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật hồ sơ khi cứu xét tờ khai thuế của quý vị. Cũng cần nhớ thông báo người giúp chuẩn bị & điền tờ khai.

Thông Báo cho Bưu Điện

Nếu quý vị đổi địa chỉ sau khi khai thuế thì phải báo với bưu điện phục vụ tại địa chỉ cũ. Không phải mọi bưu điện đều chuyển các chi phiếu của chính phủ, do đó quý vị cũng nên thông báo trực tiếp cho IRS như được mô tả dưới đây.

Dùng Biểu Mẫu

Muốn báo cho IRS biết đổi địa chỉ mới thì quý vị có thể điền Mẫu 8822, Thay Đổi Địa Chỉ, (Dành cho Tờ Khai Thuế Cá Nhân, Quà Biếu, Tài Sản hoặc Chuyển Giao qua Thế Hệ (Tiếng Anh) và/hoặc Mẫu 8822-B, Thay Đổi Địa Chỉ hoặc Bên Chịu Trách Nhiệm - Doanh Nghiệp (Tiếng Anh) rồi gửi đến địa chỉ ghi trên mẫu đó. Muốn biết thêm thông tin về việc thay đổi "bên chịu trách nhiệm" thì xem Mẫu 8822-B. Quý vị có thể tải xuống và in (Tiếng Anh) Mẫu 8822 và Mẫu 8822-B có thể điền hoặc yêu cầu cung cấp các mẫu này bằng cách gọi 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Bằng Văn Bản

Quý vị cũng có thể viết thư thông báo cho chúng tôi biết rằng quý vị đã thay đổi địa chỉ. Hãy cho chúng tôi biết quý vị đang đổi địa chỉ bằng cách cung cấp thông tin về quý vị:

  • họ và tên
  • địa chỉ cũ và địa chỉ mới
  • số an sinh xã hội, mã số thuế cá nhân hoặc mã số hãng sở, và
  • chữ ký

Khai Thuế Chung - Nếu quý vị nộp chung tờ khai thuế thì phải cho biết thông tin và chữ ký của cả hai vợ chồng. Hãy gửii văn bản báo đổi địa chỉ tới địa chỉ IRS đã liệt kê trong phần chỉ dẫn của mẫu thuế tương ứng.

Khai Thuế Riêng - Nếu nộp chung tờ khai thuế, và hiện tại quý vị đã có nơi thường trú riêng, thì mỗi người khai thuế chung đều phải báo cho chúng tôi biết địa chỉ riêng mới của bản thân.

Tờ Khai Thuế Việc Làm

Nếu việc đổi địa chỉ có liên quan tới tờ khai thuế việc làm thì IRS sẽ gửi bố cáo xác nhận thay đổi (Thông Báo 148A (Tiếng Anh) và Thông Báo 148B (Tiếng Anh) đến cả địa chỉ cũ và địa chỉ mới.

Tiến Hành Thủ Tục

 Có thể mất từ bốn đến sáu tuần để giải quyết xong yêu cầu thay đổi địa chỉ của quý vị.