Topic 157 - Change Your Address – How to Notify the IRS

Nếu quý vị đổi địa chỉ thì cần phải thông báo với IRS để có thể tiếp tục nhận tiền hoàn trả hay thư tín từ IRS. Có nhiều cách báo cho IRS biết về việc thay đổi địa chỉ:

Khi Khai Thuế

Nếu quý vị đổi địa chỉ trước khi khai thuế thì nhớ ghi địa chỉ mới trên đó. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật hồ sơ khi cứu xét tờ khai thuế của quý vị. Cũng cần nhớ thông báo người giúp chuẩn bị & điền tờ khai.

Thông Báo Bưu Điện

Nếu quý vị đổi địa chỉ sau khi khai thuế thì phải báo với bưu điện phục vụ tại địa chỉ cũ. Không phải mọi bưu điện đều chuyển các chi phiếu của chánh phủ, do đó khi thông báo cho bưu điện phục vụ địa chỉ cũ thì chắc chắn là thư tín của quý vị sẽ được tiếp chuyển, nhưng chi phiếu hoàn thuế thì chưa hẳn.

Dùng Biểu Mẫu

Muốn báo cho IRS biết đổi địa chỉ mới thì quý vị có thể điền Mẫu Đơn 8822, Đổi Địa Chỉ - đối với tờ khai thuế cá nhân, quà biếu, tài sản, hay chuyển giao qua thế hệ (Form 8822, Change of Address (For Individual, Gift, Estate, or Generation-Skipping Transfer Tax Returns)) và/hoặc Mẫu Đơn 8822-B, Đổi Địa Chỉ hay Bên Chịu Trách Nhiệm - đối với Doanh Nghiệp  (Form 8822-B, Change of Address or Responsible Party — Business), rồi gởi đến địa chỉ ghi trên mẫu đó. Muốn biết thêm thông tin về việc thay đổi "bên chịu trách nhiệm" thì xem Mẫu Đơn 8822-B.

Quý vị có thể tải lấy và in các Mẫu Đơn 8822 và 8822-B hoặc gọi số 800-TAX-FORM (800-829-3676) để đặt lấy

Bằng Văn Bản

Quý vị cũng có thể viết thư thông báo cho chúng tôi biết mình đã thay đổi địa chỉ. Hãy cho chúng tôi biết quý vị đang đổi địa chỉ với chúng tôi và cung cấp thông tin về quý vị:

  • Họ tên đầy đủ
  • Địa chỉ cũ và mới
  • Số An Sinh Xã Hội, ITIN hay EIN (mã số thuế cá nhân hoặc mã số hãng sở), và
  • Chữ ký

Khai thuế chung - Nếu quý vị nộp chung tờ khai thuế thì phải cho biết thông tin và chữ ký của cả hai vợ chồng. Hãy gởi văn bản báo đổi địa chỉ tới phân trạm đã liệt kê trong phần chỉ dẫn của mẫu thuế tương ứng.

Khai thuế riêng - Nếu nộp chung tờ khai thuế, và hiện tại quý vị đã có nơi thường trú riêng, thì mỗi người đều phải báo cho chúng tôi biết địa chỉ mới của bản thân.

Tờ Khai Thuế Việc Làm

Nếu việc đổi địa chỉ có liên quan tới tờ khai thuế việc làm, thì IRS sẽ gởi bố cáo xác nhận thay đổi (Thông Báo 148A148B) đến cả địa chỉ cũ và mới.

Tiến Hành Thủ Tục

Có thể mất từ bốn đến sáu tuần để giải quyết yêu cầu thay đổi địa chỉ của quý vị.