Chủ Đề Số 157, Thay Đổi Địa Chỉ của Quý Vị – Cách Thông Báo cho IRS

Nếu quý vị đổi địa chỉ thì cần phải thông báo với IRS để có thể tiếp tục nhận tiền hoàn thuế hay thư tín từ IRS. Có một số cách để báo cho IRS biết về việc thay đổi địa chỉ:

Khi Khai Thuế

Nếu quý vị đổi địa chỉ trước khi khai thuế thì nhớ ghi địa chỉ mới trên đó. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật hồ sơ khi cứu xét tờ khai thuế của quý vị. Cũng cần nhớ thông báo người giúp chuẩn bị & điền tờ khai.

Thông Báo cho Bưu Điện

Nếu quý vị đổi địa chỉ sau khi khai thuế thì phải báo với bưu điện phục vụ tại địa chỉ cũ. Không phải mọi bưu điện đều chuyển các chi phiếu của chính phủ, do đó quý vị cũng nên thông báo trực tiếp cho IRS như được mô tả dưới đây.

Dùng Mẫu Đơn

Muốn báo cho IRS biết đổi địa chỉ mới thì quý vị có thể điền Mẫu 8822, Thay Đổi Địa Chỉ, (Dành cho Tờ Khai Thuế Cá Nhân, Quà Tặng, Di Sản hoặc Chuyển Giao qua Thế Hệ (tiếng Anh) và/hoặc Mẫu 8822-B, Thay Đổi Địa Chỉ hoặc Bên Chịu Trách Nhiệm - Doanh Nghiệp (tiếng Anh) rồi gửi đến địa chỉ ghi trên mẫu đó. Muốn biết thêm thông tin về việc thay đổi "bên chịu trách nhiệm" thì xem Mẫu 8822-B.

Bằng Văn Bản

Quý vị cũng có thể viết thư thông báo cho chúng tôi biết rằng quý vị đã thay đổi địa chỉ. Hãy cho chúng tôi biết quý vị đang đổi địa chỉ bằng cách cung cấp thông tin về quý vị:

  • họ và tên
  • địa chỉ cũ và địa chỉ mới
  • số an sinh xã hội, mã số thuế cá nhân, hoặc mã số thuế cho chủ lao động , và
  • chữ ký

Khai Chung Hồ Sơ Thuế - Nếu quý vị khai chung hồ sơ thuế thì phải cung cấp thông tin và chữ ký của cả hai vợ chồng. Hãy gửi văn bản báo đổi địa chỉ tới địa chỉ của IRS đã liệt kê trong phần chỉ dẫn của mẫu thuế tương ứng.

Ly Thân - Nếu quýv vị khai chung hồ sơ thuế, và hiện tại quý vị đã có nơi thường trú riêng, thì mỗi người khai thuế chung đều phải báo cho chúng tôi biết địa chỉ riêng mới của bản thân.

Bằng Điện Thoại

Quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi để thông báo địa chỉ của quý vị đã thay đổi. Cho chúng tôi biết quý vị thay đổi địa chỉ bằng cách cung cấp cho chúng tôi:

  • họ và tên
  • địa chỉ mới và địa chỉ củ
  • số an sinh xã hội, mã số thuế cá nhân, hoặc mã số thuế cho chủ lao động

Chúng tôi có thể sẽ yêu cầu thông tin bổ sung để xác minh danh tính của quý vị.

Tờ Khai Thuế Việc Làm

Nếu việc đổi địa chỉ có liên quan tới tờ khai thuế việc làm thì IRS sẽ gửi bố cáo xác nhận thay đổi (Thông Báo 148A (tiếng Anh) và 148B (tiếng Anh) đến cả địa chỉ cũ và địa chỉ mới.

Xử Lý

Có thể mất từ bốn đến sáu tuần để giải quyết xong yêu cầu thay đổi địa chỉ của quý vị. Nhận cập nhật trình trạng của hoạt động và dịch vụ của IRS bị ảnh hưởng bởi COVID-19 (tiếng Anh).