Chủ đề số 157, Thay đổi địa chỉ của bạn – Cách thông báo cho IRS

Nếu bạn đổi địa chỉ thì cần phải thông báo với IRS để có thể tiếp tục nhận tiền hoàn thuế hay thư tín từ IRS. Có một số cách để báo cho IRS biết về việc thay đổi địa chỉ:

Khi nộp Tờ khai thuế

Nếu bạn đổi địa chỉ trước khi khai thuế thì nhớ ghi địa chỉ mới trên đó. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật hồ sơ khi cứu xét tờ khai thuế của bạn. Cũng cần nhớ thông báo người giúp chuẩn bị  điền tờ khai.

Thông báo cho Bưu điện

Nếu bạn đổi địa chỉ sau khi khai thuế thì phải báo với bưu điện phục vụ tại địa chỉ cũ. Không phải mọi bưu điện đều chuyển các séc của chính phủ, do đó bạn cũng nên thông báo trực tiếp cho IRS như được mô tả dưới đây.

Dùng mẫu đơn

Muốn báo cho IRS biết đổi địa chỉ mới thì bạn có thể điền Mẫu 8822, Thay đổi địa chỉ, (dành cho Tờ khai thuế Cá nhân, Quà tặng, Di sản hoặc Chuyển giao qua thế hệ) (tiếng Anh) và/hoặc Mẫu 8822-B, Thay đổi địa chỉ hoặc Bên chịu trách nhiệm - Doanh nghiệp (tiếng Anh) rồi gửi đến địa chỉ ghi trên mẫu đó. Muốn biết thêm thông tin về việc thay đổi "bên chịu trách nhiệm" thì xem Mẫu 8822-B.

Bằng văn bản

Bạn cũng có thể viết thư thông báo cho chúng tôi biết rằng bạn đã thay đổi địa chỉ. Hãy cho chúng tôi biết bạn đang đổi địa chỉ bằng cách cung cấp thông tin về bạn:

  • họ và tên
  • địa chỉ cũ và địa chỉ mới
  • số An sinh Xã hội, mã số thuế cá nhân, hoặc mã số thuế cho chủ lao động , và
  • chữ ký

Khai chung hồ sơ thuế - Nếu bạn khai chung hồ sơ thuế thì phải cung cấp thông tin và chữ ký của cả hai vợ chồng. Hãy gửi văn bản báo đổi địa chỉ tới địa chỉ của IRS đã liệt kê trong phần chỉ dẫn của mẫu thuế tương ứng.

Ly thân - Nếu bạn khai chung hồ sơ thuế, và hiện tại bạn đã có nơi thường trú riêng, thì mỗi người khai thuế chung đều phải báo cho chúng tôi biết địa chỉ riêng mới của bản thân.

Bao gồm SSN của bạn (và tên và SSN của vợ/chồng bạn nếu bạn đã khai thuế chung) trong bất kỳ thư từ nào gửi tới IRS.

Bằng điện thoại

Bạn cũng có thể gọi cho chúng tôi để thông báo địa chỉ của bạn đã thay đổi. Cho chúng tôi biết bạn thay đổi địa chỉ bằng cách cung cấp cho chúng tôi:

  • họ và tên
  • địa chỉ mới và địa chỉ củ
  • số An sinh Xã hội, mã số thuế cá nhân, hoặc mã số thuế cho chủ lao động

Chúng tôi có thể sẽ yêu cầu thông tin bổ sung để xác minh danh tính của bạn.

Tờ khai thuế việc làm

Nếu việc đổi địa chỉ có liên quan tới tờ khai thuế việc làm thì IRS sẽ gửi bố cáo xác nhận thay đổi (Thông báo 148A (tiếng Anh) và 148B (tiếng Anh))đến cả địa chỉ cũ và địa chỉ mới.

Xử lý

Có thể mất từ bốn đến sáu tuần để giải quyết xong yêu cầu thay đổi địa chỉ của bạn, tuy nhiên có thể có sự trì hoãn. Nhận cập nhật trình trạng hiện hành của hoạt động và dịch vụ của IRS (tiếng Anh).