Trả Tiền Thuế của Quý Vị Ngay

Trả bằng trương mục ngân hàng để được miễn phí hoặc chọn một công cụ xử lý thanh toán được phê duyệt để trả bằng thẻ tín dụng hoặc ghi nợ có phí.

Xem Tiền Còn Nợ và Hoạt Động Thanh Toán

Xem thông tin trương mục của quý vị trực tuyến một cách an toàn, bao gồm số tiền còn nợ và lịch sử thanh toán.

Quý Vị Có Thể Trả Bằng Cách Khác

Không Thể Trả Ngay?

  • Trả tiền thuế theo cách trả góp hàng tháng bằng cách nộp đơn xin chương trình trả tiền (gồm cả thỏa thuận trả góp)
  • Xem quý vị có đủ tiêu chuẩn được đề nghị thỏa hiệp -- là một cách để trả tiền nợ thuế ít hơn toàn bộ số tiền
  • Yêu cầu chúng tôi tạm thời hoãn thu thuế cho đến khi tình hình tài chánh của quý vị khả quan hơn