Trả bằng séc hoặc lệnh phiếu

Nếu bạn chọn gửi thanh toán thuế qua đường bưu điện:

 • Ghi nơi nhận séc, lệnh phiếu hoặc ngân phiếu là U.S. Treasury (Bộ Tài chính Hoa Kỳ). 
  • Xin lưu ý: Không gởi tiền mặt qua đường bưu điện. Nếu bạn muốn trả bằng tiền mặt, hãy xem phần "Thêm thông tin" dưới đây.
 • Ghi số tiền bằng số ($###.##).
 • Không dùng ghim hay kẹp giấy để kẹp tiền trả vào phiếu thanh toán hoặc tờ khai thuế của bạn.
 • Đảo đảm chắc chắn rằng séc hoặc lệnh phiếu của bạn có chứa những thông tin sau:
  • Họ tên và địa chỉ của bạn
  • Số điện thoại để gọi ban ngày
  • Số An sinh Xã hội (SSN hiển thị đầu tiên nếu bạn khai thuế chung) hoặc mã số thuế của chủ lao động
  • Năm thuế
  • Mẫu khai thuế hoặc số thông báo liên quan
 • Gửi thanh toán qua đường bưu điện đến địa chỉ có trong thông báo hoặc hướng dẫn, hoặc tham khảo bảng dưới đây.
Tình trạng thanh toán của bạn là gì?
Trả tiền và nộp tờ khai Tham khảo hướng dẫn cho mẫu đơn hoặc tìm đúng địa chỉ theo tiểu bang hoặc theo mẫu đơn
Đã nhận được thông báo Làm theo hướng dẫn thanh toán trong thông báo mà bạn nhận được
Chỉ trả tiền (đã khai thuế) Cá nhân: Tìm nơi gửi thanh toán nợ đến hạn (tiếng Anh)

Doanh nghiệp: Quy trình có thể khác nhau tùy vào loại thuế. Tìm hiểu thêm

Trả góp Làm theo hướng dẫn có trong thông báo hoặc tìm nơi gửi thanh toán nợ đến hạn (tiếng Anh)

Thông báo cho Người đóng thuế đệ trình séc:

Khi bạn trình séc để thanh toán tức là bạn cho phép chúng tôi sử dụng thông tin từ séc để thực hiện chuyển tiền điện tử một lần từ tài khoản của bạn hoặc xử lý khoản thanh toán như một giao dịch séc. Khi chúng tôi sử dụng thông tin từ séc của bạn để thực hiện chuyển tiền điện tử, tiền có thể được rút khỏi tài khảon của bạn ngay cùng ngày mà chúng tôi nhận được thanh toán, và bạn sẽ không nhận lại séc từ tổ chức tài chính của mình.

Các khoản thanh toán lớn hơn

Chúng tôi không thể chấp nhận séc đơn lẻ hoặc lệnh phiếu có giá trị từ $100 triệu trở lên. Bạn có thể gửi nhiều khoản thanh toán hoặc thực hiện thanh toán trích ngân cùng ngày.

Thông tin thêm