Trang Trải bằng Chi Phiếu hoặc Lệnh Phiếu

Nếu muốn gởi tiền thuế qua bưu tín:

 • Nghi nơi nhận chi phiếu, lệnh phiếu hoặc chi phiếu thu ngân là Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ.
  • Nên lưu ý: Không gởi tiền mặt qua bưu tín. Nếu quý vị muốn trả bằng tiền mặt thì xem “Thông Tin Thêm” bên dưới đây.
 • Ghi con số cho số tiền ($###.##).
 • Không dùng dinh ghim hay kẹp giấy để gắn tiền trả vào phiếu trả tiền hoặc khai thuế của quý vị.
 • Chi phiếu hoặc lệnh của quý vị phải có những thông tin sau đây:
  • Họ tên và địa chỉ của quý vị
  • Số điện thoại ban ngày
  • Số An Sinh Xã Hội (SSN nào cho biết trước, khi quý vị khai thuế chung) hoặc số nhận diện hãng sở
  • Niên thuế
  • Mẫu đơn thuế liên quan hoặc số thông báo
 • Gởi tiền trả qua bưu tín đến địa chỉ trong thông báo hoặc hướng dẫn hoặc xem bảng bên dưới đây.

Tình trạng trả tiền của quý vị? (What is your payment situation?)

Trả tiền và khai thuế

Xem chỉ dẫn về mẫu đơn hoặc tìm địa chỉ đúng theo tiểu bang hoặc theo mẫu đơn

Đã nhận thông báo

Làm theo các chỉ dẫn trả tiền trong thông báo quý vị nhận.

Chỉ trả tiền (đã khai thuế)

Cá nhân: Tìm nơi gửi trả tiền còn nợ (balance due payments)

Doanh nghiệp:Thể thức có thể khác nhau tùy vào loại thuế. Tìm hiểu thêm 

Trả góp

Làm theo chỉ dẫn trong thông báo hoặc tìm nơi gửi trả tiền còn nợ (balance due payments)

Thông tin thêm (More information)