Chi Trả bằng Chi Phiếu hoặc Lệnh Phiếu

Nếu quý vị chọn nộp thuế qua đường bưu điện, hãy:

 • Ghi nơi nhận chi phiếu, lệnh phiếu hoặc chi phiếu thu ngân là Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ.
  • Xin lưu ý: Không gởi tiền mặt qua đường bưu điện. Nếu quý vị muốn trả bằng tiền mặt, hãy xem phần "Thông Tin Thêm" dưới đây.
 • Ghi số tiền bằng số ($###.##).
 • Không dùng ghim hay kẹp giấy để kẹp tiền trả vào phiếu trả tiền hoặc tờ khai thuế của quý vị.
 • Đảo đảm chắc chắn rằng chi phiếu hoặc lệnh phiếu của quý vị có chứa những thông tin sau:
  • Họ tên và địa chỉ của quý vị
  • Số điện thoại để gọi ban ngày
  • Số An Sinh Xã Hội (SSN điền trước nếu quý vị khai thuế chung) hoặc số nhận diện doanh nghiệp
  • Năm thuế
  • Mẫu khai thuế hoặc số thông báo liên quan
 • Nộp thuế qua đường bưu điện đến địa chỉ có trong thông báo hoặc hướng dẫn, hoặc tham khảo bảng dưới đây.
Tình trạng nộp thuế của quý vị?
Trả tiền và khai thuế Tham khảo hướng dẫn về mẫu đơn hoặc tìm đúng địa chỉ theo tiểu bang hoặc theo mẫu đơn
Đã nhận được thông báo Làm theo hướng dẫn chi trả có trong thông báo mà quý vị nhận được
Chỉ trả tiền (đã khai thuế) Cá nhân: Tìm nơi gửi khoản chi trả đến hạn (Tiếng Anh)

Doanh nghiệp: Thể thức có thể khác nhau tùy vào loại thuế. Tìm hiểu thêm

Trả góp Làm theo hướng dẫn có trong thông báo hoặc tìm nơi gửi khoản chi trả đến hạn (Tiếng Anh)

Thông Báo cho Người Đóng Thuế Xuất Trình Chi Phiếu:

Khi quý vị chi trả bằng chi phiếu tức là quý vị cho phép chúng tôi sử dụng thông tin từ chi phiếu để thực hiện chuyển tiền điện tử một lần từ trương mục của quý vị hoặc xử lý khoản chi trả như một giao dịch chi phiếu. Khi chúng tôi sử dụng thông tin từ chi phiếu của quý vị để thực hiện chuyển tiền điện tử, tiền có thể được rút khỏi trương mục của quý vị ngay cùng ngày mà chúng tôi nhận được khoản chi trả, và quý vị sẽ không nhận lại chi phiếu từ tổ chức tài chính của mình.

Các khoản chi trả lớn hơn

Chúng tôi không thể chấp nhận chi phiếu đơn lẻ hoặc lệnh phiếu có giá trị từ $100 triệu trở lên. Quý vị có thể gửi nhiều khoản chi trả hoặc điện chuyển tiền qua ngân hàng trong cùng một ngày.

Thông tin thêm