Trích ngân cùng ngày để thanh toán thuế liên bang

Bạn có thể thực hiện trích ngân cùng ngày từ tổ chức tài chính của mình. Liên hệ với tổ chức tài chính của bạn để biết tính khả dụng, chi phí và thời gian kết thúc.

Tải xuống Bảng tính cho Người đóng thuế Cùng ngày (tiếng Anh)PDF. Hoàn thành nó và mang nó đến tổ chức tài chính của bạn. Nếu bạn đang thanh toán cho nhiều mẫu thuế hoặc kỳ tính thuế, hãy hoàn thành một bảng tính riêng cho mỗi khoản thanh toán.

Các tổ chức tài chính có thể tham khảo Cẩm nang cho Tổ chức Tài chính (tiếng Anh)PDF để được trợ giúp về định dạng và xử lý thông tin.

Vui lòng truy cập Thanh toán bằng điện tử từ nước ngoài để biết thông tin về thực hiện chuyển khoản quốc tế.

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn thanh toán điện tử khác, hãy truy cập Thanh toán thuế của bạn.