Nộp Thuế Liên Bang qua Chuyển Khoản Trong Cùng Ngày

Có thể lo liệu chuyển khoản trong cùng ngày từ Định Chế Tài Chánh. Nên liên lạc với Định Chế Tài Chánh để hỏi về dịch vụ này, chi phí, và thời gian giới hạn. Nhớ tải lấy Bảng Tính Nộp Thuế Cùng Ngày Same-Day Taxpayer WorksheetPDF (tiếng Anh)PDF, điền đầy đủ rồi trao cho Định Chế Tài Chánh. Nếu chi trả theo ít nhất hai mẫu thuế hay thời kỳ thuế vụ, thì điền bảng tính riêng cho mỗi khoản tiền.

Định Chế Tài Chánh có thể tham khảo Cẩm Nang Định Chế Tài Chánh Financial Institution Handbook (tiếng Anh)PDF để biết thông tin xử trí và định dạng.

Nên xem qua mục Chi Trả Dạng Điện Tử với Ngoại Quốc Foreign Electronic Payments (tiếng Anh) để biết thông tin chuyển khoản quốc tế.

Muốn biết thêm thông tin về những tùy chọn trang trải khác theo dạng điện tử thì nên đến Trang Nhà về Các Lựa Chọn Chi Trả