EFTPS: Hệ Thống Chi Trả Thuế Liên Bang Theo Dạng Điện Tử

 

EFTPS IconEFTPS Icon

Cách Dễ Nhất để Trang Trải Mọi Khoản Thuế Liên Bang

EFTPS® là hệ thống nộp thuế liên bang dạng điện tử - nghĩa là dùng Internet, hoặc qua điện thoại - nếu sử dụng Hệ Thống Hồi Đáp Âm Thoại EFTPS®. EFTPS® là tiện ích miễn phí của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ.
 


EFTPS® cống hiến tính năng...

 • An ninh
 • Tiện lợi
 • Chính xác

Một Cơ Chế An Ninh Khả Tín (Security You Can Depend On)

EFTPS®  là mạng lưới bảo an của chánh phủ và có mục đích giúp người dùng dễ nộp thuế liên bang dạng điện tử. Mọi người dùng đều phải có trình duyệt Internet bảo an với mức độ mã hóa 128-bit để truy cập mạng lưới. Muốn đăng nhập hệ thống, người dùng đã ghi danh phải được xác chứng qua ba tiểu phần của thông tin không trùng lặp: Mã Số Người Đóng Thuế (EIN hoặc SSN), EFTPS® PIN (Personal Identification Number, hay Số Hiệu Nhận Diện Cá Nhân) và Mật Mã Internet. Sự phối hợp cả ba tiểu phần nhận dạng này sẽ gộp thêm vào với mức độ an ninh của mạng lưới và giúp dễ giữ kín dữ liệu về người đóng thuế.

Tiện Lợi Ngay Tận Tay (Convenience at Your Fingertips)

 • EFTPS® cống hiến sự tiện lợi và uyển chuyển để dễ trả tiền thuế qua Internet hay điện thoại. Có thể khởi sự nộp thuế từ nhà hoặc văn phòng, suốt 24/7.
   
 • Quý vị có thể theo dõi dễ dàng các tiền trả của mình bằng cách đồng ý nhận các thông báo qua điện thư (email) khi quý vị ghi danh hoặc cập nhật ghi danh của mình với EFTPS. Thông báo qua điện thư  sẽ bao gồm số xác nhận quý vị được, khi kết thúc thể thức trả tiền. IRS tiếp tục nhắc nhở người đóng thuế nên đề phòng các âm mưu lừa gạt qua điện thư. Quý vị chỉ được điện thư từ EFTPS nếu quý vị có yêu cầu dịch vụ.
   
 • Doanh Nghiệp và Cá Nhân có thể chọn lịch biểu trả tiền từ 365 ngày trước. Đối với các đợt trả tiền đã định lịch biểu: có thể thay đổi hay hủy bỏ ở thời điểm tối đa 2 ngày làm việc trước khi tới ngày đã chọn.
   
 • Có thể dùng EFTPS® cho mọi đợt nộp thuế liên bang, kể cả thuế lợi tức, việc làm, ước tính và gián thu.
   
 • Có thể kiểm lại lược sử chi trả qua EFTPS® tối đa 16 tháng - trực tuyến hoặc gọi Dịch Vụ Khách Hàng EFTPS®.

Độ Chính Xác Đáng Tin Tưởng (Accuracy You Can Depend On)

Hãy trao chỉ thị nộp thuế liên bang qua EFTPS® trước 8:00 tối (giờ Miền Đông) và ít nhất một ngày lịch trước ngày đáo hạn để chuyển ngân khoản từ trương mục của quý vị sang trương mục của Bộ Ngân Khố. Chỉ trích ngân từ trương mục vào ngày quý vị đã nêu rõ. Sẽ lập tức có xác nhận về chỉ thị chi trả, và bản kê khai của ngân hàng sẽ khẳng định đã chuyển tiền. 

Ghi Danh vào EFTPS® (Enrollment)

Muốn được thâu nạp, hoặc muốn biết thêm thông tin về việc này, quý vị nên đến EFTPS® hoặc gọi Dịch Vụ Khách Hàng EFTPS® để xin mẫu ghi danh:

 • 1-800-555-4477 
 • 1-877-333-8292 (Các Cơ Quan Liên Bang)
 • 1-800-733-4829 (TDD cho người khiếm thính)
 • 1-800-244-4829 (tiếng Tây Ban Nha)

Số PIN Tra Vấn EFTPS (Inquiry)

Khi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Quản Lương ghi danh khách hàng vào EFTPS thì Số PIN Tra Vấn EFTPS được tự động gởi cho người đóng thuế. Người đóng thuế nào từng có giao dịch trong trương mục EFTPS của mình trong thời kỳ 12 tháng trước đó cũng được cấp Số PIN Tra Vấn. Số PIN Tra Vấn này giúp người đóng thuế dễ truy nhập để giám sát những giao dịch nhân danh họ qua EFTPS.

Và hơn thế nữa...(And there's more...)

Các chuyên viên thuế vụ, kế toán viên và hãng quản lương đã phát hiện thêm nhiều lợi ích phụ trội khi dùng EFTPS®.

 • EFTPS® qua Internet hay điện thoại - Khi đã ghi danh thì cá nhân và doanh nghiệp đóng thuế có thể dùng Internet để nộp mọi đợt thuế liên bang qua Internet, hoặc điện thoại - nếu sử dụng Hệ Thống Hồi Đáp Âm Thoại EFTPS®. Cả hai phương pháp chi trả này đều có thể đổi lẫn. 
   
 • Giải Pháp Dịch Vụ EFTPS® Trọn Lô - Các nhà cung cấp dịch vụ/chuyên viên thuế có thể đăng tên qua nhu liệu này rồi gởi tối đa 1,000 trường hợp ghi danh và 5,000 đợt chi trả chỉ trong một giao dịch. Người dùng có thể đồng bộ hóa việc ghi danh và trả tiền giữa nhu liệu và cơ sở dữ liệu EFTPS® theo thời gian thực. Muốn tải lấy Cẩm Nang Sử Dụng và Nhu Liệu Giải Pháp Dịch Vụ EFTPS® Trọn Lô thì nên đến EFTPS® rồi làm theo các bước sau đây:
 1. Bấm vào "Trợ giúp & thông tin" ( HELP & INFORMATION)
 2. Bấm vào "Tải về"(Downloads)
 3. Bấm vào  Batch Provider Software User's Manual
 4. Bấm vào Software (ở phần trái của màn ảnh) để biết thông tin phụ trội
 • Giải Pháp Dịch Vụ EFTPS® Trọn Khối - Có mục đích giúp bên quản lương nào thường phải khởi sự giao dịch và muốn ghi danh tự động qua hệ thống tương thích với EDI (Electronic Data Interchange, hay Trao Đổi Dữ Liệu Điện Tử).

Thông Tin Phụ Trội được nêu dưới đây (Additional Information is available below):

Ấn Bản 966 (Publication 966)(PDF) - 《Hệ Thống Chi Trả Thuế Liên Bang Theo Dạng Điện Tử: Hướng Dẫn Khởi Sự》 

Ấn Bản 4990 (Publication 4990)(PDF) - 《Sổ Hướng Dẫn Trả Tiền dành cho Doanh Nghiệp và Cá Nhân Đóng Thuế》

Đường nối để lấy Tài Liệu Tiếp Thị EFTPS® EFTPS® Marketing Materials miễn phí

Muốn biết thêm thông tin về những tùy chọn trang trải khác theo dạng điện tử thì nên đến Trang Nhà về Các Lựa Chọn Chi Trả

Các địa điểm lừa đảo và mồi chài đang giả danh IRS (Current scams and phishing sites posing as the IRS)

EFTPS® –  Là dịch vụ miễn phí của Bộ Ngân Khố để cá nhân và doanh nghiệp dễ nộp thuế liên bang