Giới Thiệu về Mẫu W-9, Yêu Cầu Số Nhận Diện Người Đóng Thuế và Chứng Nhận

Sử dụng Mẫu W-9 để cung cấp Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (Taxpayer Identification Number, TIN) chính xác của quý vị cho người được yêu cầu nộp mẫu báo cáo cung cấp thông tin với Sở Thuế Vụ (IRS) để báo cáo, ví dụ: 

  • Lợi tức trả cho quý vị. 
  • Các giao dịch bất động sản. 
  • Tiền lời của nợ vay mua nhà mà quý vị đã trả. 
  • Mua lại hoặc từ bỏ tài sản bảo đảm. 
  • Xóa nợ.
  • Các khoản đóng góp của quý vị cho IRA.

Sửa Đổi Hiện Tại


Thay Đổi Gần Đây

Đạo Luật Public Law 115-97 đã thay đổi thuế suất khấu lưu dự phòng từ 28% xuống 24%.


Các mục khác có thể hữu ích cho quý vị