Giới thiệu về Mẫu W-9, Yêu cầu số Nhận diện Người đóng thuế (TIN) và chứng nhận

Sử dụng Mẫu W-9 để cung cấp Số Nhận diện Người đóng thuế (TIN) chính xác của quý vị cho người được yêu cầu nộp mẫu báo cáo cung cấp thông tin với IRS để báo cáo, ví dụ: 

  • Thu nhập trả cho quý vị. 
  • Các giao dịch bất động sản. 
  • Tiền lời của nợ vay mua nhà quý vị trả. 
  • Việc mua lại hoặc từ bỏ tài sản bảo đảm. 
  • Việc hủy nợ.
  • Các khoản đóng góp cho IRA.

Sửa đổi hiện tại


Phát triển gần đây

Đạo luật chung 115-97 thay đổi tỉ lệ số tiền tạm giữ trên lương để trả thuế hàng năm từ 28% xuống 24%.


Các mục khác có thể hữu ích cho quý vị