Giới thiệu về Mẫu W-9, Yêu cầu Mã số thuế và chứng nhận

Sử dụng Mẫu W-9 để cung cấp Mã số thuế (TIN) chính xác của bạn cho người được yêu cầu nộp tờ khai thông tin với IRS để khai báo, ví dụ:

  • Thu nhập trả cho bạn. 
  • Các giao dịch bất động sản. 
  • Tiền lãi của nợ vay mua nhà mà bạn đã trả. 
  • Mua lại hoặc từ bỏ tài sản đã được bảo đảm. 
  • Xóa nợ.
  • Các khoản đóng góp của bạn cho IRA.

Sửa đổi hiện tại


Những thay đổi gần đây

Không có vào thời điểm này.


Các mục khác có thể hữu ích cho bạn