Giới thiệu về Mẫu W-9, Yêu cầu Mã số thuế và chứng nhận

Sử dụng Mẫu W-9 để cung cấp Mã số thuế (TIN) chính xác của bạn cho người được yêu cầu nộp tờ khai thông thin với IRS để khai báo, ví dụ:

  • Thu nhập trả cho bạn. 
  • Các giao dịch bất động sản. 
  • Tiền lãi của nợ vay mua nhà mà bạn đã trả. 
  • Mua lại hoặc từ bỏ tài sản đã được bảo đảm. 
  • Xóa nợ.
  • Các khoản đóng góp của bạn cho IRA.

Sửa đổi hiện tại


Thay đổi gần đây

Luật công cộng 115-97 đã thay đổi thuế suất khấu lưu dự phòng từ 28% xuống 24%.


Các mục khác có thể hữu ích cho bạn