Giới Thiệu về Ấn Phẩm 519, Hướng Dẫn về Thuế Hoa Kỳ cho Người Nước Ngoài

Cho mục đích thuế, người nước ngoài là một cá nhân không phải là công dân Hoa Kỳ. Người nước ngoài được phân loại là Người nước ngoài tạm trú và người nước ngoài thường trú. Ấn Phẩm 519 sẽ giúp quý vị xác định tình trạng của mình và cung cấp cho quý vị thông tin quý vị sẽ cần để nộp tờ khai thuế Hoa Kỳ.


Bản Sửa Đổi Hiện Tại

Ấn Phẩm 519PDF (HTML | eBookEPUB)


Những Thay Đổi Gần Đây


Các Mục Khác Quý Vị Có Thể Thấy Hữu Ích