Những thay đổi đối với Ấn phẩm 519 năm 2023

Trên trang 42, Bảng tính 5-1, toàn bộ phần ghi chú được sửa đổi như sau: Nếu bạn đã kết hôn và khai thuế riêng và người vợ/chồng ghi các khoản khấu trừ theo từng khoản, vui lòng không hoàn thành mẫu tính này.

Trên trang 66, trong đoạn ghi chú trong phần “Cách ước tính thuế năm 2024”, bỏ qua tham chiếu đến Mẫu 1040-ES (PR). Mẫu này đã bị ngưng.