Yêu cầu biểu mẫu & ấn phẩm

Mẫu Đơn và Ấn Phẩm qua Bưu Điện Hoa Kỳ

Quý vị có thể yêu cầu các biểu mẫu, hướng dẫn và ấn phẩm về thuế mình cần để hoàn thành tờ khai thuế năm 2019 tại đây. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của quý vị và gửi các sản phẩm qua bưu điện Hoa Kỳ khi có sẵn.

Yêu Cầu Trực Tuyến Đối Với Tờ Khai Thông Tin Và Tờ Khai Cho Chủ Lao Động (tiếng Anh)

Yêu Cầu Trực Tuyến Đối Với Tờ Khai Thông Tin Và Tờ Khai Cho Chủ Lao Động (tiếng Anh)