Yêu cầu biểu mẫu & ấn phẩm

Biểu mẫu và ấn phẩm gửi qua Bưu điện Hoa Kỳ

Quý vị có thể yêu cầu các biểu mẫu, hướng dẫn và ấn phẩm về thuế mình cần để hoàn thành tờ khai thuế năm 2019 tại đây. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của quý vị và gửi các sản phẩm qua bưu điện Hoa Kỳ khi có sẵn.

Đặt Tờ Khai Thông Tin và Tờ Khai của Chủ Lao Động Trực Tuyến (tiếng Anh)

Đặt Tờ Khai Thông Tin và Tờ Khai của Chủ Lao Động Trực Tuyến (tiếng Anh)