Văn phòng Kháng cáo độc lập của IRS sẵn sàng giải quyết các tranh chấp, mà không cần kiện tụng, theo cách công bằng và khách quan cho cơ quan chính phủ và cho bạn.