Biwo endepandan apèl (an anglè) la la a pou rezoud diskisyon san pwosè nan yon fason ki egalego epi san patipri pou gouvènman an ak ou menm tou.