Fè Demann pou yon Plan Pèman sou Entenèt

Si w se yon kontribyab ki kalifye oubyen yon reprezantan otorize (Delegasyon Pouvwa), ou ka fè demann pou yon plan pèman (ki gen ladann antant pou vèsman) sou entènèt pou peye balans ou dwe a moso pa moso.

Yon fwa w fin konplete demann ou a sou entènèt la, w ap resevwa yon mesaj imedya ik ap enfòme w si yo apwouve plan w ap mande a.

Plan Pèman Endividyèl

Sitiyasyon fiskal espesifik ou a ap detèmine ki opsyon pèman ki disponib pou ou. Pami opsyon pou pèman yo, gen pèman konplè, yon plan pèman a kout tèm (lè w ap peye nan espas 120 jou oswa pi piti) oswa yon plan pèman a lon tèm (antant pou vèsman) (lè w ap peye chak mwa).
Ou kapab gen dwa pou fè demann sou entènèt si :

 • Plan pèman a lon tèm (antant pou vèsman) : Ou dwe 50,000 dola oswa mwens pou taks, amann ak enterètout ansanm epi w depoze tout fòm taks obligatwa yo.
 • Plan pèman a kout tèm: Ou dwe pi piti pase 100,000 dola pou taks, amann ak enterè tout ansanm.

Si w se yon pwopriyetè endividyèl oswa yon kontraktyèl endepandan, fè demann pou yon plan pèman tankou yon moun.

Remak: Frè enstalasyon an ka pi plis si w fè demann plan pèman an pa telefòn, pa lapòs oswa fas a fas. Jwenn plis enfòmasyon sou lòt opsyon plan pèman ak frè yo.

 • Non w: Egzakteman jan li ekri a nan dènye deklarasyon revni pou tasks ou depoze a.
 • Adrès imèl ki valid
 • Adrès kay ou jan li ekri nan dènye deklarasyon revni pou taks ou depoze a
 • Dat Nesans
 • Kondisyon Fiskal
 • Nimewo Sekirite Sosyal ou oubyen Nimewo Idantifikasyon Taks Endividyèl (ITIN) ou
 • Selon tip antant ou mande a, ou kapab bezwen deklare kantite balans ou dwe a
 • Pou konfime idantite ou, w ap bezwen:
  • nimewo kont bankè w oswa
  • nimewo telefòn selilè ki enskri sou  non w oswa
  • kòd aktivasyon ou te resevwa pa lapòs (sa a pran 5 a 10 jou ouvrab)
 • Si anvan w te enskri nan yon Antant Pèman Sou Entènèt, Resevwa Transkripsyon, oswa PIN pou Pwoteksyon Idantite (IP PIN), ou dwe konekte nan kont ou ak menm non itilizatè ak modpas ou. W ap bezwen konfime idantite w; pou fè sa a, ou dwe bay done adisyonèl ki ekri nan lis anwo la a si ou pako fè sa a.

Si nou apwouve plan peman w la, youn nan tarif sa yo ap ajoute sou bil taks ou a.

Opsyon Plan yo ak Pri yo

Peye Kounye a

 • 0 dola frè enstalasyon
 • P ap gen ni amann ni enterè kap ajoute nan lavni

Peye tout montan ou dwe yo jodi a dirèkteman apati kont kouran oswa kont epay ou (Pèman Dirèk) oswa ak yon chèk, manda postal oswa kat debi/kredi.
Kapab gen yon frè lè w ap peye pa mwayen kat

Plan Pèman a kout Tèm (120 jou oswa mwens)

 • 0 dola frè enstalasyon
 • Plis amann ak enterè k ap monte jiskaske w fin peye balans total la
Aprè w fin fè demann plan pèman a kout tèm lan, ou kapab peye montan ou dwe a dirèkteman apati kont kouran oswa kont epay ou (Pèman Dirèk) oswa ak yon chèk, manda  postal oswa kat debi/kredi.
Ap gen frè lè w ap peye pa mwayen kat.

Plan Pèman a Lon Tèm (Antant pou Vèsman) (Peye  chak mwa)

Peye chak mwa atravè retrè otomatik

 • 31 dola frè enstalasyon (pou moun ak revni fèb: yo anile frè enstalasyon an)
 • Plis amann ak enterè k ap monte jiskaske w fin peye balans total la
Peye montan w dwe a atravè Debi Dirèk (pèman otomatik apati kont kouran ou). Yo rele sa a tou Antant Vèsman Debi Dirèk (DDIA, an anglè). Sa a obligatwa si balans ou depase $25,000.


Peye chak mwa (Debi ki pa Dirèk)

 • 149 dola frè enstalasyon (pou moun ak revni fèb: 43 dola frè enstalasyon yo ka ranbouse w si w ranpli kèk kondisyon)
 • Plis amann ak enterè k ap monte jiskaske w fin peye balans total la

Aprè w fin fè demann pou yon plan peman alon tèm, ou dwe a atravè pèman chak mwa Debi Ki Pa Dirèk (ki pa otomatize), ki gen ladan l pèman ki soti dirèkteman nan kont kouran oswa kont epay (Peman Dirèk) ou aoswa ak chèk, manda postal, oswa kat debi/kredi.
Ap gen frè lè ou ap peye pa mwayen kat.

Revize yon Plan Pèman ki an Plas (Antant pou Vèsman) oswa Reyenstale Aprè Mank Pèman

 • 10 dola frè yo dwe ranbouse w si yo idantifye w tankou moun revni fèb epi si kèk kondisyon respekte.

Jwenn  plis enfòmasyon sou lòt opsyon plan pèman ak frè.

Revize yon Plan Pèman

Ou kapab wè detay ki nan plan pèman aktyèl ou a (tankou tip antant, dat limit ak kantite lajan ou dwe peye) lè w konekte w nan zouti Antant Pèman Sou Entènèt la atravè bouton ki make Fè Demann/Revize ki anba la a.

Kisa Ou Ka Chanje Atravè Zouti Antant Pèman sou Entènèt la

Ou ka sèvi ak zouti Antant Pèman Sou Entènèt la pou fè chanjman sa yo:

 • Chanje kantite lajan w peye chak mwa a
 • Chanje dat limit pèman ou w chak mwa a
 • Konvèti yon antant ki deja egziste an antant Debi Dirèk
 • Chanje nimewo kont ak nimewo routing lan nan yon akò prelèvman otomatik
 • Reatabli aprè pèman ki manke

Ou ka konekte w nan zouti Antant Pèman Sou Entènèt la atravè bouton ki make Fè Demann/Revize ki anba la a.

Kijan Pou Revize yon Plan Pèman sou Entènèt

Konekte w nan zouti Antant Pèman Sou Entènèt la atravè bouton ki make Fè Demann/Revize ki anba la a. Nan premye paj la, ou kapab revize tip plan aktyèl ou, dat pèman, ak kantite lajan. Epi soumèt chanjman ou fè yo.

Si kantitelajan pèman chak mwa ou mete a pa ranpli kondisyon yo, w ap resevwa yon mesaj k ap fòse w korije kantite lajan pèman an. Si w pa kapab peye kantite minimòm obligatwa pou pèman an, w ap resevwa enstriksyon pou ranpli yon Fòm 9465 Demann Enstalasyon (an anglè) PDF ak k Fòm 433-F  Deklarasyon Kolèk Enfòmasyon (an anglè) PDF.

Pou konvèti aktyèl akò w la ak akò prelèvman otomatik, oswa pou modifye nimewo kont bankè ki asosye ak akò prelèvman otomatik ou genyen an, antre nimewo kont ak nimewo routing bank ou an.

Si plan w la ekspire akoz de pèman ki manke epi yo ap reyetabli li, ou ka gen pou peye yon frè pou retablisman.

Pou fè demann tankou Delegasyon Pouvwa (POA) pou yon moun, w ap bezwen:

 • Enfòmasyon pou verifye idantite wu
 • Si w te getan enskri anvan nan yon Antant Pèman Sou Entènèt, Resevwa Transkripsyon, oswa PIN pou Pwoteksyon Idantite (IP PIN), konekte w sou kont ou a ak menm non itilizatè ak modpas yo.

Pou moun w ap reprezante a, w ap bezwen:

 • Nimewo Sekirite Sosyal Kontribyab la (SSN) oubyen Nimewo Idantifikasyon Taks Endividyèl (ITIN) li
 • Nimewo Dosye Otorizasyon Santralize (CAF) (an anglè) ou
 • Idantifikasyon apèl ki nan avi pou kontribyab la oswa dat siyati POA ki nan Fòm 2848 (an anglè)
 • Revni an Gwo Ajiste kontribyab la pou ane pase (si w fèk depoze dosye taks 2018, donk se pou itilize AGI ane 2017 la)
 • Selon tip antant ou mande a, ou kapab bezwen tou:
  • Kantite balans ou dwe a
  • Ane fiskal yo egzamine a

 

Fè Demann/Revize tankou Moun (an anglè) Fè Demann/Revize tankou POA Endividyèl (an anglè)

Plan Pèman pou Biznis

Sitiyasyon fiskal espesifik ou a ap detèmine ki opsyon pèman k ap disponib pou ou. Pami opsyon pou pèman yo, gen pèman konplè oswa plan pèman a lon tèm (antant pou vèsman) (lè w ap peye chak mwa).
Ou kapab kalifye pou fè demann sou entènèt la, si:

 • Plan pèman a lon tèm (Antant pou vèsman): Ou depoze tout fòm taks obligatwa yo epi ou dwe 25,000 dola oswa mwens pou taks, amann ak enterè tout ansanm.

Si w se yon pwopriyetè endividyèl oswa yon kontraktyèl endepandan, fè demann pou yon plan pèman pou moun.

Remak : Frè enstalasyon an ka pi plis si w fè demann plan pèman an pa telefòn, lapò, oswa fas a fas. Jwenn plis enfòmasyon sou lòt opsyon plan pèman ak frè yo.

 • Enfòmasyon pou verifye idantite w antanke moun
 • Si w te getan enskri anvan nanyon Antant Pèman Sou Entènèt, Resevwa Transkripsyon, oswa PIN pou Pwoteksyon Idantite (IP PIN), konekte sou kont ou ak menm non itilizatè ak modpas yo.
 • Nimewo Idantifikasyon Anplwayè (EIN) ou
 • Dat biznis la te etabli (MM/AAAA)
 • Adrès kay ou ki nan dènye deklarasyon revni pou taks ou depoze a
 • Idantifikasyon Apèl ou a ki nan avi a
 • Selon tip antant ou mande a, ou kapab bezwen tou:
  • Kantite balans ou dwe a
  • Fòm taks ou te depoze oswa ke yo egzamine a
  • Ki peryòd taks ou te depoze oswa ke yo egzamine

Si nou aprouve plan pèman an pou ou, n ap ajoute youn nan frè sa yo sou fakti taks ou dwe a.

Opsyon Plan yo ak Pri yo

Peye Kounye a

 • 0 dola frè enstalasyon
 • P ap gen ni amann ni enterè k ap ajoute nan lavni

Peye tout montan ou dwe a jodi a, pa mwayen elektwonik oswa pa telefòn atravè Sistèm Elektwonik pou Pèman Taks Federal (EFTPS) oswa ak yon chèk, manda lapòs oswa kat debi/kredi.
Kapab gen yon frè lè ou ap peye pa mwayen kat.

Plan Pèman a Lon Tèm (Antant pou Vèsman) (Peye chak mwa)

Peye chak mwa atravè retrè otomatik

 • 31 dola frè enstalasyon
 • Plis amann ak enterè k ap monte jiskaske w fin peye balans total la
Peye montan ou dwe a atravè Debi Dirèk (ak pèman otomatik apati kont kouran ou a). Yo rele sa a tou Antant Vèsman Debi Dirèk (DDIA, an anglè). Sa a obligatwa si balans ou depase 10,000 dola.


Peye chak mwa (Debi ki pa Dirèk)

 • 149 dola frè enstalasyon
 • Plis amann ak enterè k ap monte jiskaske w fin peye balans total la
Aprè w fin fè demann pou plan pèman sou entènèt la, peye montan ou dwe a atravè pèman chak mwa Debi Ki Pa Dirèk (ki pa otomatize), ki gen ladan l pèman elektwonik sou entènèt oswa nan telefòn atravè Sistèm Elektwonik pou Pèman Taks Federal la (EFTPS) oswa ak chèk, manda postal, oswa kat debi/kredi.
Ap gen yon frè lè ou ap peye pa mwayen kat.

Revize yon Plan Pèman ki An Plas (Antant pou Vèsman) oswa Reparasyon Aprè Mank Pèman

 • 10 dola frè.

Jwenn plis enfòmasyon sou lòt opsyon plan pèman ak frè.
 

Revize yon Plan Pèman

Ou kapab wè detay ki nan plan pèman aktyèl ou (tankou tip antant, dat limit ak kantite lajan ou dwe peye) lè w konekte w nan zouti Antant Pèman Sou Entènèt la atravè bouton ki make Fè Demann/Revize ki anba la a.

Kisa w Ka Chanje Atravè Zouti Antant Pèman sou Entènèt la

Ou ka sèvi ak zouti Antant Pèman Sou Entènèt la pou fè chanjman sa yo:

 • Chanje kantite lajan ou peye chak mwa a
 • Chanje dat limit pèman ou fè chak mwa a
 • Konvèti yon antant ki deja egziste an antant Debi Dirèk
 • Chanje routage labank ak nimewo kont sou yon akò Debi Dirèk
 • Reyetabli aprè pèman ki manke

Ou ka konekte w nan zouti Antant Pèman Sou Entènèt la atravè bouton ki make Fè Demann/Revize ki anba la a.

Kijan Pou Revize yon Plan Pèman sou Entènèt

Konekte w nan zouti Antant Pèman Sou Entènèt la atravè bouton ki make Fè Demann/Revize  ki anba la a. Nan premye paj la, ou kapab revize tip plan aktyèl ou, dat pèman ak kantite lajan. Epi soumèt chanjman ou fè yo.

Si kantite lajan pèman chak mwa ou mete a pa ranpli kondisyon yo, w ap resevwa yon mesaj k ap fòse ou korije kantite lajan pèman an. Si w pa kapab peye kantite minimòm obligatwa pou pèman an, w ap resevwa enstriksyon pou ranpli yon Fòm 433-B Atestasyon Kòlèk Done pou Antrepriz (an anglè) PDF ak kijan pou soumèt li.

Si plan w la ekspire akoz de pèman ki manke epi y ap reyetabli li, ou ka gen pou peye yon frè pou retablisman.

Pou fè demann antanke Delegasyon pouvwa (POA) pou yon biznis, w ap bezwen:

 • Enfòmasyon pou verifye idantite w
 • Si w te gentan enskri nan e‐Services, Antant Pèman Sou Entènèt, Resevwa Transkripsyon oswa PIN pou Pwoteksyon Idantite (IP PIN), konekte w sou kont ou ak menm non itilizatè ak modpas yo. W ap bezwen verifye idantite w; pou fè sa a, w ap bay enfòmasyon adisyonèl si w pako fè sa a deja.
 • Nimewo Idantifikasyon Anplwayè (EIN)
 • Nimewo Dosye Otorizasyon Santralize (CAF) (an anglè) ou
 • Idantifikasyon apèl ki nan avi pou kontribyab la oswa dat siyati POA ki nan Fòm 2848 (an anglè)
 • Selon tip antant ou mande a, ou kapab bezwen tou:
  • Adrès biznis la jan li ekri nan dènye deklarasyon revni pou taks ou depoze a
  • Ki fòm taks ou te depoze oswa egzamine
  • Ki peryòd taks ou te depoze oswa egzamine l
  • Kantite balans ou dwe a

 

Fè Demann/Revize tankou Biznis (an anglè) Fè Demann/Revize tankou POA pou Biznis (an anglè)

Disponiblite Sistèm nan

Lendi a Vandredi:
6 a.m. jiska 12:30 a.m. Lè Zòn Lès

Samdi:
6 a.m. jiska 10 p.m. Lè Zòn Lès

Dimanch:
6 p.m. jiska 12:00 a.m. Lè Zòn Lès

Sistèm nan ap disponib sèlman padan peryòd ki ekri anwo a yo; tranpri remonte sou sistèm nan pandan disponiblite sistèm nan pou itilize demand pou Antant Pèman Sou Entènèt la.