Kredi Enpo sou Revni ou Antre (EITC) ede travayè ak fanmi ki gen yon revni ki fèb oswa modere jwenn yon avantaj fiskal. Si w kalifye, ou ka itilize kredi a pou diminye enpo ou dwe yo – epi petèt ogmante ranbousman ou.

Èske ou te resevwa yon lèt nan men IRS la konsènan EITC a? Dekouvri sa pou w fè (an anglè).

Ki moun ki kalifye

Ou ka mande EITC a si revni ou ba oswa plizoumwen aseptab. Kantite kredi w la ka chanje si w gen timoun, depandan, si w andikape oswa si w ranpli lòt kritè.

Lame ak legliz ta dwe revize Règleman espesyal EITC (an anglè) nou yo paske itilizasyon kredi sa a kapab afekte lòt avantaj gouvènman an.

Verifye si w kalifye

Si w reklame kredi sa a, ka gen reta nan ranbousman (an anglè) ou an. Dapre lalwa, nou dwe rete tann jiska mitan mwa fevriye a pou nou ranbouse moun ki mande Kredi Enpo sou Revni ou Antre a.

Ou toujou pa rasire si w kalifye pou EITC a? Resous sa yo kapab ede:

Kòman pou mwen reklame kredi sa a

Jwenn enstriksyon sou Kòman pou mande EITC a (an anglè) pou dènye ane fiskal yo.
Jwenn enfòmasyon sou: Kòman pou evite erè kouran yo (an anglè).

Enfòmasyon sou si Nou Verifye oswa Refize Demann Ou an:

Lòt kredi ou ka kalifye

Si w kalifye pou EITC a, ou kapab kalifye tou pou lòt kredi enpo.

Resous

Santral EITC (an anglè) gen zouti ak enfòmasyon pou patnè IRS yo, òganizasyon kominotè yo, anplwayè yo, ajans gouvènman yo ak biwo yo ak preparatè enpo yo.