Tablo Kòb moun fè ak tablo Kredi enpo sou kòb moun fè (EITC)

Pou w fè reklamasyon Kredi Taks sou kòb moun fè (EITC), ou dwe gen sa ki kalifye tankou kòb moun fè epi satisfè kèk revni brit ajiste (AGI, an anglè) ak limit kredi pou ane fiskal aktyèl la, ane fiskal anvan yo ak sa k ap vini yo.

Sèvi ak tablo EITC yo pou gade kantite lajan maksimòm kredi pa ane fiskal.

Si w pa rasire si w kapab reklame EITC a, sèvi ak Asistan pou pwosesis kalifikasyon EITC a.

Kòb moun fè

Kòb moun fè gen ladan tout revni ak salè yo ka touche enpo ou fè nan travay pou yon lòt moun, pou tèt ou oswa nan yon biznis oswa fèm ou posede.

Tip kòb moun fè

 • Salè oswa poubwa kote enpo sou revni federal yo nan Fòm W-2, kazye 1
 • Revni nan yon travay kote patwon ou pa t kenbe enpo yo (tankou travay ekonomi gig) ki gen ladan:
  • Kondwi yon machin pou sèvis yo mande oswa livrezon
  • Fè komisyon oswa yon travay
  • Vann pwodwi sou entènèt
  • Bay sèvis kreyatif oswa pwofesyonèl
  • Ofri lòt travay tanporèl, sou demann oswa travay endependan
 • Lajan ki fèt nan travay endepandan, ki gen ladan si w:
 • Benefis nan yon grèv sendika
 • Kèk benefis akòz andikap ou te resevwa anvan w te gen laj minimòm pou pran retrèt la
 • Lit amann ki pa peye enpo (Fòm W-2, kazye 12 ak kòd Q)

Kòb moun fè pa gen ladann:

 • Peman ou te resevwa pou travay lè w te yon prizonye nan yon enstitisyon penal
 • Enterè ak dividann
 • Pansyon oswa retrèt
 • Sekirite sosya;
 • Benefis pou chomaj
 • Pansyon manje
 • Pansyon manje pou timoun

Tablo EITC yo

Sèvi ak tablo sa yo yo òganize pa ane fiskal yo pou jwenn kantite maksimòm pou:

Jwenn maksimòm AGI, kòb moun fè nan envestisman ak montan kredi pou ane fiskal 2023.

Timoun oswa fanmi yo reklame

Maksimòm AGI (depoze tankou selibatè, chèf kay la oswa, vèf osinon moun ki marye ki ranpli fòm nan apa

Maksimòm AGI (depoze tankou moun ki marye ki ranpli fòm nan ansanm)

Zero

$17,640

$24,210

Youn

$46,560

$53,120

De

$52,918

$59,478

Twa

$56,838

$63,398

Limit kòb moun fè nan envestisman: $11,000 oswa pi piti

Maksimòm montan Kredi
Kantite maksimòm kredi ou ka reklame

 • Pyès timoun ki kalifye: $600
 • 1 timoun kalifye: $3,995
 • 2 timoun kalifye: $6,604
 • 3 oswa plis timoun kalifye: $7,430

Jwenn maksimòm AGI, kòb moun fè nan envestisman ak montan kredi pou ane fiskal 2022.

Timoun oswa fanmi yo reklame

Maksimòm AGI (depoze tankou selibatè, chèf kay la oswa, vèf osinon moun ki marye ki ranpli fòm nan apa*

Maksimòm AGI (depoze tankou moun ki marye ki ranpli fòm nan ansanm)

Zero

$16,480

$22,610

Youn

$43,492

$49,622

De

$49,399

$55,529

Twa

$53,057

$59,187

Limit kòb moun fè nan envestisman: $10,300 oswa pi piti

Maksimòm montan Kredi
Kantite maksimòm kredi ou ka reklame

 • Pyès timoun ki kalifye: $560
 • 1 timoun kalifye: $3,733
 • 2 timoun kalifye: $6,164
 • 3 oswa plis timoun kalifye: $6,935

Jwenn maksimòm AGI, kòb moun fè nan envestisman ak montan kredi pou ane fiskal 2021.

Timoun oswa fanmi yo reklame

Maksimòm AGI (depoze tankou selibatè, chèf kay la oswa, vèf osinon moun ki marye ki ranpli fòm nan apa*

Maksimòm AGI (depoze tankou moun ki marye ki ranpli fòm nan ansanm)

Zero

$21,430

$27,380

Youn

$42,158

$48,108

De

$47,915

$53,865

Twa

$51,464

$57,414

Limit kòb moun fè nan envestisman: $10,000 oswa pi piti

Maksimòm montan Kredi
Kantite maksimòm kredi ou ka reklame

 • Pyès timoun ki kalifye: $1,502
 • 1 timoun kalifye: $3,618
 • 2 timoun kalifye: $5,980
 • 3 oswa plis timoun kalifye: $6,728

* Kontribyab ki reklame EITC epi ki ranpli dosye moun marye k ap ranpli apa yo dwe ranpli kondisyon kalifikasyon yo anba règ espesyal nan Lwa sou Plan Sekou Ameriken an (ARPA) 2021.

Jwenn maksimòm AGI, kòb moun fè nan envestisman ak montan kredi pou ane fiskal 2020 an.

Timoun oswa fanmi yo reklame

Maksimòm AGI (depoze tankou selibatè, chèf kay la oswa vèf)

Maksimòm AGI (depoze tankou moun ki marye ki ranpli fòm nan ansanm)

Zero

$15,820

$21,710

Youn

$41,756

$47,646

De

$47,440

$53,330

Twa

$50,594

$56,844

Limit kòb moun fè nan envestisman: $3,650 oswa pi piti

Maksimòm montan Kredi
Kantite maksimòm kredi ou ka reklame

 • Pyès timoun ki kalifye: $538
 • 1 timoun kalifye: $3,584
 • 2 timoun kalifye: $5,920
 • 3 oswa plis timoun kalifye: $6,660

Jwenn maksimòm AGI, kòb moun fè nan envestisman ak montan kredi pou ane fiskal 2019 an.

Timoun oswa fanmi yo reklame

Depoze tankou selibatè, chèf kay la oswa vèfvvèf

Depoze tankou moun ki marye ki ranpli ansanmvfòm nan ansanm

Zero

$15,570

$21,370

Youn

$41,094

$46,884

De

$46,703

$52,493

Twa

$50,162

$55,952

Limit kòb moun fè nan envestisman: $3,600 oswa pi piti

Maksimòm montan Kredi
Kantite maksimòm kredi ou ka reklame:

 • Pyès timoun ki kalifye: $529
 • 1 timoun kalifye: $3,526
 • 2 timoun kalifye: $5,828
 • 3 oswa plis timoun kalifye: $6,557

Lòt kredi w ka kalifye

Si w kalifye pou EITC a, ou kapab kalifye tou pou lòt kredi enpo.