Ki moun ki kalifye pou Kredi Enpo sou Revni Touche (EITC)

Travayè ki gen revni ba oswa modere, ki gen timoun ki kalifye yo, ka elijib pou reklame Kredi Enpo sou Revni touche (EITC) si sèten règ kalifikasyon aplike pou yo.

Ou ka kalifye pou EITC menm si w pa kapab reklame timoun nan deklarasyon enpo w. Chèche konnen kijan pou reklame EITC san yon timoun ki kalifye (an anglè).

Règ Kalifikasyon Debaz yo

Pou kalifye pou EITC a, ou dwe:

Règ Kalifikasyon Espesyal

EITC gen règ kalifikasyon espesyal pou:

Si w pa sèten ou kalifye pou EITC, sèvi ak If you're unsure if you qualify for the EITC, itilize Asistan kalifikasyon nou an.

Nimewo Sekirite Sosyal Valab

Pou kalifye pou EITC, tout moun ou reklame sou enpo w dwe genyen yon nimewo Sekirite Sosyal (SSN) ki valab. Pou li valab, SSN lan dwe:

 • Valab pou travay
 • Yo te bay li anvan dat limit deklarasyon enpo w planifye reklame a (sa gen landan l pwolongasyon yo tou)

Pou EITC a, nou aksepte yon nimewo Sekirite Sosyal sou yon kat Sekirite Sosyal ki gen mo "Valab pou travay avèk otorizasyon DHS" sou li.

Pou EITC a, nou pa aksepte:

 • Nimewo idantifikasyon kontribyab endividyèl (ITIN)
 • Nimewo idantifikasyon kontribyab adopsyon (ATIN)
 • Nimewo Sekirite Sosyal sou kat Sekirite Sosyal ki gen mo "Pa Valab pou Travay" sou yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou règ nimewo Sekirite Sosyal pou EITC, gade Règ 2 nan Piblikasyon 596, Kredi sou Revni Touche (an anglè).

Estati Ranpli

Nan 2023, pou kalifye pou EITC a, ou ka itilize youn nan estati sa yo:

Ou ka reklame EIC a si w marye, si w pa ranpli yon deklarasyon ansanm ak konjwen w, si w te gen yon timoun ki kalifye ki te abite avèk ou pou plis pase mwatye ane 2023 a, epi youn nan sa ki annapre yo aplike.

 • Ou te viv apa de konjwen ou pandan 6 dènye mwa ane 2023 a, oswa
 • Ou separe legalman dapre lwa eta w la anba yon akò separasyon alekri oswa yon dekrè pou antretyen separe epi w pa t abite nan menm kay ak konjwen ou nan fen ane 2023 a.

Si w pa sèten sou estati ranpli w, sèvi ak Asistan sou Kalifikasyon EITC oswa Asistan Entèaktif pou Enpo (an anglè).

Gen règ espesyal si ou menm oswa konjwen w se yon etranje ki pa rezide Ozetazini.

Chèf Kay la

Ou ka reklame estati Chèf Kay la si w pa marye epi w peye plis pase mwatye depans pou pran swen kay kote w ap viv ak timoun ki kalifye a.

Ki gen rapò: Konsènan Piblikasyon 501, Dediksyon Estanda, ak Enfòmasyon sou Depoze (an anglè).

Konjwen sivivan ki Kalifye

Pou ranpli kòm yon vèv ki kalifye, tout bagay sa yo dwe aplike pou ou:

 • Ou te kapab ranpli yon deklarasyon ansanm ak konjwen ou pou ane fiskal li te mouri a. Li pa enpòtan si w te ranpli yon deklarasyon ansanm.
 • Konjwen ou te mouri mwens pase 2 zan anvan ane fiskal w ap reklame EITC a epi ou pa t remarye anvan fen ane sa a.
 • Ou te peye plis pase mwatye depans pou pran swen kay ou rete pou ane a
 • Ou gen yon pitit oswa yon bèlfi ou ka reklame kòm yon fanmi (an anglè). Sa a pa enkli yon timoun adoptif.
 • Timoun sa a te rete lakay ou pandan tout ane a, eksepte pou absans tanporè. Remak: Gen eksepsyon pou yon timoun ki fèt oswa ki mouri pandan ane a ak pou yon timoun yo kidnape. Pou plis enfòmasyon, gade Règ Konsènan Timoun ki Kalifye, Rezidans (an anglè).

Ki gen rapò:ot 

Pran Swen yon Kay

Si w te peye plis pase mwatye depans total pou pran swen yon kay pandan ane fiskal ou ranpli enpo w la, ou ranpli egzijans pou peye plis pase mwatye depans pou pran swen kay la.

Depans yo enkli:

 • Lwaye, enterè ipotèk, enpo sou byen imobilye ak asirans kay
 • Reparasyon ak sèvis piblik
 • Manje yo manje nan kay la
 • Gen kèk depans ki peye ak asistans piblik

Depans yo pa enkli:

 • Rad, edikasyon ak depans vakans
 • Tretman medikal, peman asirans medikal ak medikaman sou preskripsyon
 • Asirans vi
 • Depans transpò tankou asirans, peman lokasyon oswa transpò piblik
 • Valè lokasyon yon kay ou posede
 • Valè sèvis ou yo oswa sèvis yon moun lakay ou

Sitwayen Ameriken oswa Etranje Rezidan

Pou reklame EITC a, ou menm ak konjwen w (si w ap ranpli ansanm) dwe sitwayen ameriken oswa rezidan etranje.

Si ou menm oswa konjwen w te yon etranje ki pa rezidan pou nenpòt ki pati nan ane fiskal la, ou ka fè reklamasyon EITC a sèlman si estati ranpli ou se marye-depoze ansanm epi ou menm oswa konjwen w se yon:

 • Sitwayen Ameriken ki gen yon nimewo Sekirite Sosyal ki valab oswa
 • Etranje rezidan ki te Ozetazini omwen 6 mwa nan ane w ap ranpli a epi ki gen yon nimewo Sekirite Sosyal valab

Reklamasyon EITC a San yon Timoun ki Kalifye

Ou elijib pou reklame EITC san yon timoun ki kalifye si w satisfè tout règ sa yo. Ou (ak konjwen w si w ranpli yon deklarasyon enpo ansanm) dwe:

 • Ranpli règ kalifikasyon debaz EITC yo
 • Fè kay prensipal ou Ozetazini pou plis pase mwatye ane fiskal la
  • Etazini gen ladan 50 eta yo, Distri Columbia ak baz militè ameriken yo. Li pa enkli byen Etazini tankou Guam, Zile Vyèj yo oswa Pòtoriko
 • Pa fè reklamasyon pou ou kòm yon timoun ki kalifye nan deklarasyon enpo nenpòt lòt moun
 • Gen omwen laj 25 an men ki poko gen 65 lane daj (omwen youn nan konjwen yo dwe satisfè règ laj la)

Lè W ap Jwenn Ranbousman w lan

IRS espere pifò ranbousman ki gen rapò ak EITC/CTC yo disponib nan kont labank kontribyab yo oswa sou kat debi anvan 1ye mas, si yo te chwazi depo dirèk epi pa gen lòt pwoblèm ak deklarasyon enpo yo. Sepandan, kèk kontribyab ka wè ranbousman yo kèk jou pi bonè. Tcheke Kote Ranbousman Mwen an? oswa aplikasyon mobil IRS2Go pou tcheke sitiyasyon ranbousman w.

Lòt kredi ou ka kalifye pou yo

Si w kalifye pou EITC, ou ka kalifye tou pou lòt kredi enpo.

Resous