Ai Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC)

Những người lao động có lợi tức thấp đến trung bình có con đủ điều kiện có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC) nếu họ đáp ứng một số quy tắc đủ điều kiện.

Quý vị có thể đủ điều kiện cho EITC ngay cả khi quý vị không thể kê khai trẻ trên tờ khai thuế của mình. Tìm hiểu cách yêu cầu EITC mà không có con đủ điều kiện.

Quy Tắc Đủ Điều Kiện Cơ Bản

Để đủ điều kiện nhận EITC, quý vị phải:

Quy Tắc Đủ Điều Kiện Đặc Biệt

EITC có các quy tắc đủ điều kiện đặc biệt cho:

Nếu quý vị không chắc mình có đủ điều kiện cho EITC hay không, hãy sử dụng Trợ Tá Xác Nhận của chúng tôi.

Số An Sinh Xã Hội Hợp Lệ

Để đủ điều kiện cho EITC, tất cả những người quý vị khai trên tờ khai thuế phải có số An Sinh Xã Hội (SSN) hợp lệ. Để hợp lệ, SSN phải là:

 • Hợp lệ để làm việc
 • Được cấp trước ngày đến hạn của tờ khai thuế mà quý vị định kê khai (bao gồm cả thời gian gia hạn)

Đối với EITC, chúng tôi chấp nhận số An Sinh Xã Hội trên thẻ An Sinh Xã Hội có dòng chữ "Valid for work with DHS authorization" ("Hợp lệ để làm việc với sự cho phép của Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS)").

Đối với EITC, chúng tôi không chấp nhận:

 • Số nhận diện cá nhân đóng thuế (ITIN)
 • Số nhận diện người đóng thuế (ITIN) cho người đang nhận con nuôi
 • Số An Sinh Xã Hội trên thẻ An Sinh Xã Hội có dòng chữ "Not Valid for Employment" ("Không Hợp Lệ Để Làm Việc")

Để biết thêm thông tin về các quy tắc về số An Sinh Xã Hội cho EITC, hãy xem Quy Tắc 2 trong Ấn Phẩm 596, Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng.

Tình Trạng Khai Thuế

Vào năm 2022, để đủ điều kiện cho EITC, quý vị có thể sử dụng một trong số tình trạng khai thuế sau:

Quý vị có thể yêu cầu EIC nếu quý vị đã kết hôn, không khai thuế chung, có một đứa con đủ điều kiện sống với quý vị hơn nửa năm 2022 và một trong hai trường hợp sau áp dụng.

 • Quý vị đã sống xa vợ/chồng mình trong 6 tháng cuối năm 2022, hoặc
 • Quý vị đã ly thân hợp pháp theo luật tiểu bang của quý vị theo một thỏa thuận ly thân bằng văn bản hoặc một phán quyết về cấp dưỡng sau ly thân và quý vị đã không sống trong cùng một hộ gia đình với vợ/chồng của mình vào cuối năm 2022.

Nếu quý vị không chắc chắn về tình trạng khai thuế của mình, hãy sử dụng Trợ Tá Xác Nhận EITC hoặc Trợ Tá Thuế Tương Tác (tiếng Anh) của chúng tôi.

Có những quy tắc đặc biệt nếu quý vị hoặc người phối ngẫu của quý vị là ngoại nhân không thường trú.

Chủ Hộ

Quý vị có thể sử dụng tình trạng khai thuế là Chủ Hộ nếu quý vị chưa kết hôn và trả hơn một nửa chi phí để duy trì ngôi nhà của quý vị nơi mà quý vị sống với đứa con đủ điều kiện của mình.

Thông tin liên quan: Về Ấn Phẩm 501, Khấu Trừ Tiêu Chuẩn và Thông Tin Khai Thuế (tiếng Anh).

Vợ/chồng còn sống đủ điều kiện

Để khai thuế với tư cách là một người góa vợ/chồng đủ điều kiện, quý vị cần đáp ứng tất cả những điều sau:

 • Quý vị có thể đã khai thuế chung với người phối ngẫu của mình cho niên thuế mà họ qua đời. Việc quý vị khai thuế chung hay không là không quan trọng.
 • Người phối ngẫu của quý vị đã qua đời chưa đầy 2 năm trước niên thuế mà quý vị yêu cầu EITC quý vị đã không tái hôn trước khi kết thúc năm đó
 • Quý vị đã trả hơn một nửa chi phí duy trì ngôi nhà cho năm đó
 • Quý vị có một đứa con ruột hoặc con riêng của vợ/chồng mà quý vị có thể kê khai là họ hàng. Điều này không bao gồm con nuôi.
 • Đứa trẻ này đã sống trong nhà quý vị cả năm, ngoại trừ những lần vắng mặt tạm thời. Ghi chú: Có những trường hợp ngoại lệ đối với đứa trẻ được sinh ra hoặc tử vong trong năm và đứa trẻ bị bắt cóc. Để biết thêm thông tin, hãy xem Các Quy Tắc Về Trẻ Đủ Điều Kiện, Nơi Cư Trú.

Thông tin liên quan:

Duy Trì Ngôi Nhà

Nếu quý vị đã trả hơn một nửa tổng chi phí để duy trì ngôi nhà trong niên thuế mà quý vị khai thuế, quý vị sẽ đáp ứng yêu cầu trả hơn một nửa chi phí duy trì ngôi nhà.

Chi phí bao gồm:

 • Tiền thuê nhà, tiền lãi vay thế chấp địa ốc, thuế bất động sản và bảo hiểm nhà
 • Sửa chữa và tiện ích
 • Thức ăn trong nhà
 • Một số chi phí được trả với trợ cấp xã hội

Chi phí không bao gồm:

 • Số tiền quý vị nhận được từ Trợ Giúp Tạm Thời Cho Các Gia Đình Khó Khăn hoặc các chương trình hỗ trợ công cộng khác
 • Chi phí quần áo, giáo dục và kỳ nghỉ
 • Điều trị y tế, thanh toán bảo hiểm y tế và thuốc theo toa
 • Bảo hiểm nhân thọ
 • Chi phí di chuyển như bảo hiểm, tiền thuê phương tiện hoặc phương tiện công cộng
 • Giá trị cho thuê của ngôi nhà quý vị sở hữu
 • Giá trị dịch vụ của quý vị hoặc của một thành viên trong gia đình quý vị

Công Dân Hoa Kỳ hay Ngoại Nhân Thường Trú

Để yêu cầu EITC, quý vị và người phối ngẫu của quý vị (nếu khai thuế chung) phải là công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại nhân thường trú.

Nếu quý vị hoặc người phối ngẫu của quý vị là ngoại nhân không thường trú trong bất kỳ thời điểm nào của niên thuế, quý vị chỉ có thể yêu cầu EITC nếu tình trạng khai thuế của quý vị là đã kết hôn, khai thuế chung và quý vị hoặc người phối ngẫu của quý vị là:

 • Công dân Hoa Kỳ có số An Sinh Xã Hội hợp lệ hoặc
 • Ngoại nhân thường trú ở Hoa Kỳ ít nhất 6 tháng trong năm quý vị khai thuế có số An Sinh Xã Hội hợp lệ

Kê Khai EITC Khi Không Có Con Đủ Điều Kiện

Quý vị đủ điều kiện kê khai EITC khi không có con đủ điều kiện nếu quý vị đáp ứng tất cả các quy tắc sau. Quý vị (và người phối ngẫu của quý vị nếu quý vị khai thuế chung) phải:

 • Đáp ứng các quy tắc đủ điều kiện cơ bản để nhận EITC
 • Nhà chính của quý vị có ở Hoa Kỳ trong hơn nửa niên thuế
  • Hoa Kỳ bao gồm 50 tiểu bang và Đặc Khu Columbia và các khu căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không bao gồm các lãnh thổ thuộc sở hữu của Hoa Kỳ như Guam, Quần Đảo Virgin hoặc Puerto Rico
 • Không được kê khai là trẻ đủ điều kiện trên tờ khai thuế của bất kỳ ai khác
 • Từ 25 tuổi trở lên nhưng dưới 65 tuổi (ít nhất một người phối ngẫu phải đáp ứng quy định về độ tuổi)

Khi Nào Quý Vị Được Nhận Khoản Tiền Hoàn Lại

IRS dự kiến hầu hết các khoản tiền hoàn thuế liên quan đến EITC/CTC bổ sung sẽ có sẵn trong tài khoản ngân hàng của người đóng thuế hoặc trên thẻ ghi nợ trước ngày 1 tháng 3, nếu họ chọn ký thác trực tiếp và không có vấn đề nào khác với tờ khai thuế của họ. Tuy nhiên, một số người đóng thuế có thể nhận được tiền hoàn thuế sớm hơn vài ngày. Kiểm tra Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hoặc ứng dụng di động IRS2Go để kiểm tra trạng thái tiền hoàn thuế của quý vị.

Các Khoản Tín Thuế Khác Mà Quý Vị Có Thể Đủ Điều Kiện

Nếu quý vị đủ điều kiện cho EITC, quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế khác.

Nguồn Tài Nguyên