Ai có thể yêu cầu Tín thuế Thu nhập kiếm được (EITC)

Những người lao động có thu nhập thấp đến trung bình có trẻ đủ điều kiện có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín thuế Thu nhập kiếm được (EITC) nếu họ đáp ứng một số quy tắc đủ điều kiện.

Bạn có thể đủ điều kiện cho EITC ngay cả khi bạn không thể khai trẻ trên tờ khai thuế của mình. Tìm hiểu cách yêu cầu EITC mà không có trẻ đủ điều kiện.

Quy tắc đủ điều kiện cơ bản

Để đủ điều kiện nhận EITC, bạn phải:

Quy tắc đủ điều kiện đặc biệt

EITC có các quy tắc đủ điều kiện đặc biệt cho:

Nếu bạn không chắc mình có đủ điều kiện cho EITC hay không, hãy sử dụng Trợ lý tiêu chuẩn của chúng tôi.

Số An sinh Xã hội hợp lệ

Để đủ điều kiện cho EITC, tất cả những người bạn yêu cầu trên tờ khai thuế phải có số An sinh Xã hội (SSN) hợp lệ. Để hợp lệ, SSN phải là:

 • Hợp lệ để làm việc
 • Được cấp trước ngày đến hạn của tờ khai thuế mà bạn định kê khai (bao gồm cả thời gian gia hạn)

Đối với EITC, chúng tôi chấp nhận số An sinh Xã hội trên thẻ An sinh Xã hội có dòng chữ "Valid for work with DHS authorization" ("Hợp lệ để làm việc với sự cho phép của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS)").

Đối với EITC, chúng tôi không chấp nhận:

 • Mã số thuế cá nhân (ITIN)
 • Mã số thuế cho việc nhận con nuôi
 • Số An sinh Xã hội trên thẻ An sinh Xã hội có dòng chữ "Not Valid for Employment" ("Không hợp lệ để làm việc")

Để biết thêm thông tin về các quy tắc về số An sinh Xã hội cho EITC, hãy xem Quy tắc 2 trong Ấn phẩm 596, Tín thuế Thu nhập kiếm được.

Tư cách khai thuế

Trong năm 2023, để đủ điều kiện cho EITC, bạn có thể sử dụng một trong số tư cách khai thuế sau:

Bạn có thể yêu cầu EIC nếu bạn đã kết hôn, không khai thuế chung, có một đứa trẻ đủ điều kiện sống với bạn hơn nửa năm 2023 và một trong hai trường hợp sau áp dụng.

 • Bạn đã sống xa vợ/chồng mình trong 6 tháng cuối năm 2023, hoặc
 • Bạn đã ly thân hợp pháp theo luật tiểu bang của bạn theo một thỏa thuận ly thân bằng văn bản hoặc một phán quyết về cấp dưỡng sau ly thân và bạn đã không sống trong cùng một hộ gia đình với vợ/chồng của mình vào cuối năm 2023.

Nếu bạn không chắc chắn về tư cách khai thuế của mình, hãy sử dụng Trợ lý tiêu chuẩn cho EITC hoặc Trợ lý thuế tương tác (tiếng Anh) của chúng tôi.

Có những quy tắc đặc biệt nếu bạn hoặc người vợ/chồng là người nước ngoài tạm trú.

Chủ gia đình

Bạn có thể sử dụng tư cách khai thuế là Chủ gia đình nếu bạn chưa kết hôn và trả hơn một nửa chi phí để duy trì ngôi nhà của bạn nơi mà bạn sống với đứa trẻ đủ điều kiện của mình.

Liên quan: Giới thiệu về Ấn phẩm 501, Người phụ thuộc, khấu trừ tiêu chuẩn và thông tin khai thuế (tiếng Anh).

Người vợ/chồng còn lại đủ điều kiện

Để khai thuế với tư cách là một người vợ/chồng còn lại đủ điều kiện, tất cả những điều sau đây phải áp dụng cho bạn:

 • Bạn có thể đã khai thuế chung với người vợ/chồng cho năm thuế mà họ qua đời. Việc bạn khai thuế chung hay không là không quan trọng.
 • Người vợ/chồng đã qua đời chưa đầy 2 năm trước năm thuế mà bạn yêu cầu EITC  bạn đã không tái hôn trước khi kết thúc năm đó
 • Bạn đã trả hơn một nửa chi phí duy trì ngôi nhà cho năm đó
 • Bạn có một đứa con ruột hoặc con riêng của vợ/chồng mà bạn có thể khai là họ hàng. Điều này không bao gồm con nuôi tạm.
 • Đứa trẻ này đã sống trong nhà bạn cả năm, ngoại trừ những lần vắng mặt tạm thời. Ghi chú: Có những trường hợp ngoại lệ đối với đứa trẻ được sinh ra hoặc tử vong trong năm và đứa trẻ bị bắt cóc. Để biết thêm thông tin, hãy xem Các quy tắc về trẻ đủ điều kiện, nơi cư trú.

Liên quan:

Duy trì ngôi nhà

Nếu bạn đã trả hơn một nửa tổng chi phí để duy trì ngôi nhà trong năm thuế mà bạn khai thuế, bạn sẽ đáp ứng yêu cầu trả hơn một nửa chi phí duy trì ngôi nhà.

Chi phí bao gồm:

 • Tiền thuê nhà, tiền lãi vay thế chấp địa ốc, thuế bất động sản và bảo hiểm nhà
 • Sửa chữa và tiện ích
 • Thức ăn trong nhà
 • Một số chi phí được trả với trợ cấp xã hội

Chi phí không bao gồm:

 • Chi phí quần áo, giáo dục và kỳ nghỉ
 • Điều trị y tế, thanh toán bảo hiểm y tế và thuốc theo toa
 • Bảo hiểm nhân thọ
 • Chi phí di chuyển như bảo hiểm, tiền thuê phương tiện hoặc phương tiện công cộng
 • Giá trị cho thuê của ngôi nhà bạn sở hữu
 • Giá trị dịch vụ của bạn hoặc của một thành viên trong gia đình bạn

Công dân Hoa Kỳ hay Người nước ngoài thường trú

Để yêu cầu EITC, bạn và người vợ/chồng (nếu khai thuế chung) phải là công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.

Nếu bạn hoặc người vợ/chồng là người nước ngoài tạm trú trong bất kỳ thời điểm nào của năm thuế, bạn chỉ có thể yêu cầu EITC nếu tư cách khai thuế của bạn là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế và bạn hoặc người vợ/chồng của bạn là:

 • Công dân Hoa Kỳ có số An sinh Xã hội hợp lệ hoặc
 • Người nước ngoài thường trú ở Hoa Kỳ ít nhất 6 tháng trong năm bạn khai thuế  có số An sinh Xã hội hợp lệ

Yêu cầu EITC khi không có trẻ đủ điều kiện

Bạn  đủ điều yêu cầu EITC khi không có trẻ đủ điều kiện nếu bạn đáp ứng tất cả các quy tắc sau. Bạn (và người vợ/chồng nếu bạn khai thuế chung) phải:

 • Đáp ứng các quy tắc đủ điều kiện cơ bản để nhận EITC
 • Nhà chính của bạn có ở Hoa Kỳ trong hơn nửa năm thuế
  • Hoa Kỳ bao gồm 50 tiểu bang và Đặc khu Columbia và các khu căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không bao gồm các lãnh thổ thuộc sở hữu của Hoa Kỳ như Guam, Quần đảo Virgin hoặc Puerto Rico
 • Không được khai là trẻ đủ điều kiện trên tờ khai thuế của bất kỳ ai khác
 • Từ 25 tuổi trở lên nhưng dưới 65 tuổi (ít nhất một người vợ/chồng phải đáp ứng quy định về độ tuổi)

Khi nào bạn được nhận tiền hoàn thuế

IRS dự kiến hầu hết các khoản tiền hoàn thuế liên quan đến EITC/CTC bổ sung sẽ có sẵn trong tài khoản ngân hàng của người đóng thuế hoặc trên thẻ ghi nợ trước ngày 1 tháng 3, nếu họ chọn ký gửi trực tiếp và không có vấn đề nào khác với tờ khai thuế của họ. Tuy nhiên, một số người đóng thuế có thể nhận được tiền hoàn thuế sớm hơn vài ngày. Kiểm tra Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hoặc ứng dụng di động IRS2Go để kiểm tra tình trạng hoàn thuế của bạn.

Các khoản tín thuế khác mà bạn có thể đủ điều kiện

Nếu bạn đủ điều kiện cho EITC, bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế khác.

Tài nguyên