Tín Thuế Trẻ Em

Tín Thuế Trẻ Em giúp các gia đình có trẻ đủ điều kiện được giảm thuế. Quý vị có thể yêu cầu khoản tín thuế này ngay cả khi quý vị không thường khai thuế.

Ai Đủ Điều Kiện

Quý vị có thể yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em cho mỗi trẻ đủ điều kiện có số An Sinh Xã Hội hợp lệ để làm việc tại Hoa Kỳ.

Để trở thành một trẻ đủ điều kiện cho năm thuế 2022, người phụ thuộc của quý vị thường phải:

  • Dưới 17 tuổi vào cuối năm
  • Là con trai, con gái, con riêng của vợ/chồng, con nuôi tạm đủ điều kiện, anh/chị/em ruột, anh/chị/em cùng cha khác mẹ, anh/chị/em kế hoặc con cháu của một trong những người này (ví dụ: các các cháu nội/ngoại, các cháu là con của anh/chị/em)
  • Cung cấp không quá một nửa hỗ trợ tài chính của chính họ trong năm
  • Đã sống với quý vị trong hơn nửa năm đó
  • Được khai hợp lệ là người phụ thuộc của quý vị trên tờ khai thuế
  • Không khai thuế chung với vợ/chồng của họ cho năm thuế này hoặc chỉ khai thuế để yêu cầu tiền hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã trả
  • Đã từng là công dân Hoa Kỳ, có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc ngoại nhân thường trú tại Hoa Kỳ

Quý vị đủ điều kiện nhận toàn bộ Khoản Tín Thuế Trẻ Em năm 2022 cho mỗi trẻ đủ điều kiện nếu quý vị đáp ứng tất cả các yếu tố đủ điều kiện và thu nhập hàng năm của quý vị không nhiều hơn $200.000 nếu quý vị ($400.00 nếu quý vị  đã kết hôn và khai thuế chung, hoặc nếu quý vị khai thuế với tư cách là một người góa chồng/vợ đủ điều kiện).

Cha mẹ và người giám hộ có thu nhập cao hơn có thể đủ điều kiện để yêu cầu một phần tín thuế.

Sử dụng Công Cụ Trợ Tá Thuế Tương Tác của chúng tôi để kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện hay không (tiếng Anh).

Cách Yêu Cầu Khoản Tín Thuế Này

Quý vị có thể yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em bằng cách điền con và những người phụ thuộc khác của quý vị vào Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân, và đính kèm Bảng 8812 (tiếng Anh), Tín Thuế Cho Trẻ Đủ Điều Kiện và Người Phụ Thuộc , đã hoàn thành.

Các Khoản Tín Thuế Thuế Khác Cho Gia Đình

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em thì quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế này:

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác (tiếng Anh) cho một trẻ hoặc người phụ thuộc không phải là "trẻ đủ điều kiện" cho các mục đích của Tín Thuế Trẻ Em.

Các Nguồn Trợ Giúp