Topic 607 - Adoption Credit And Adoption Assistance Programs

Quyền lợi thuế khi nhận con nuôi gồm tín chỉ thuế cho các chi phí xin con nuôi đủ tiêu chuẩn, phải chi trả khi nhận nuôi một trẻ em đủ điều kiện và được loại trừ tiền trợ giúp nhận con nuôi của hãng sở khỏi lợi tức. Tín chỉ này là không hoàn lại, có nghĩa là quý vị chỉ được dùng cho nghĩa vụ thuế của mình trong năm. Tuy nhiên, nếu còn dư tín chỉ sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thì được chuyển sang năm sau đó, đến 5 năm. Số tiền tối đa (mức giới hạn) cho năm 2018 là $13,810 mỗi đứa trẻ.

Chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn

Để được tín chỉ và loại trừ, các chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn theo định nghĩa ở đoạn 23(d)(1) của Bộ Luật gồm có:

 • Các khoản phí nhận con nuôi cần thiết và hợp lý,
 • Phí tổn cho tòa án và phí luật sư,
 • Chi phí đi lại (gồm cả tiền ăn và nhà trọ khi xa nhà), và
 • Các chi phí khác trực tiếp liên quan đến mục đích chánh yếu là nhận nuôi hợp pháp một trẻ đủ điều kiện.

Chi phí chi trả trước khi tìm được một đứa trẻ đủ điều kiện cũng có thể được coi là chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn. Ví dụ, tiền mà cha mẹ nuôi tương lai trả cho một kiểm tra tại nhà khi bắt đầu tiến trình nhận con nuôi có thể được coi là chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn.

Một đứa trẻ đủ điều kiện là trẻ dưới 18 tuổi, hoặc không đủ khả năng tự chăm sóc bản thân về thể chất hoặc tâm thần.

Chi phí người đóng thuế chi trả để nhận con của người hôn phối làm con nuôi không được cộng vào chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn.

Chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn gồm chi phí do bạn tình có ghi danh ở cùng nhà, sống ở tiểu bang cho phép cha/mẹ thứ hai là người cùng giới hoặc cùng làm cha mẹ, chi trả để nhận con của bạn tình của mình làm con nuôi, chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn được tín chỉ theo cách khác.

Mức giới hạn lợi tức và bằng đô-la

Tín chỉ và loại trừ đều phải chịu mức giới hạn lợi tức và đô-la. Mức giới hạn lợi tức trên tín chỉ và loại trừ đối với nhận con nuôi dựa trên tổng lợi tức đã điều chỉnh được sửa đổi (modified adjusted gross income, hay MAGI) của quý vị.  Nếu số MAGI của quý vị trong năm 2018 nằm giữa mức giới hạn nhất định thì tín chỉ và loại trừ của quý vị phải giảm dần (bị giảm hoặc loại bỏ). Đối với năm thuế 2018, mức giảm dần MAGI bắt đầu từ $207,140 và kết thúc lúc đến $247,140. Do đó, nếu số MAGI của quý vị trong năm 2018 thấp hơn $207,140 thì mức giảm dần MAGI sẽ không ảnh hưởng đến tín chỉ hoặc loại trừ của quý vị, nhưng nếu số MAGI của quý vị trong năm 2018 từ $247,140 trở lên thì tín chỉ hoặc loại trừ của quý vị sẽ bằng không.

Quý vị phải giảm mức giới hạn cho năm cụ thể bằng với số tiền chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện đã chi trả và xin bồi hoàn trong năm trước đó để nhận nuôi cùng một trẻ. Thí dụ, nếu quý vị xin được tín chỉ $3,000 cho việc nhận con nuôi trong nước vào năm 2017 và đã chi trả thêm chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn $13,810 trong năm 2018 (khi đã nhận được con nuôi) thì quý vị có thể được mức tín chỉ tối đa trong năm 2018 là $10,810 (mức giới hạn là $13,810 trừ đi chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn xin được bồi hoàn là $3,000 trong năm 2017).

Khi tính mức giới hạn, phải gộp chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn đã chi trả và xin được bồi hoàn khi xin con nuôi trong nước nhưng chưa xong với chi phí xin con nuôi đủ tiêu chuẩn đã chi trả cho những lần xin con nuôi sau đó dù những lần xin con nuôi sau đó có được hay không. Thí dụ, giả định rằng trong năm 2016, một người xin bồi hoàn $8,000 chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn dù lần xin con nuôi đó không thành. Trong năm 2017 và 2018, người đó chi trả tổng cộng $10,000 chi phí xin con nuôi đủ tiêu chuẩn và đã xin được con nuôi trong nước vào năm 2018. Mức tín chỉ tối đa được hưởng cho việc nhận con nuôi năm 2018 là $5,810 (bằng mức giới hạn $13,810 cho năm 2018 trừ khi số tiền đã xin bồi hoàn trước đó là $8,000).

Mức giới hạn  áp dụng riêng rẽ cho tín chỉ và loại trừ và quý vị có thể xin cả tín chỉ và loại trừ cho những chi phí đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, quý vị phải xin loại trừ được hưởng trước khi xin tín chỉ. Chi phí được loại trừ làm giảm chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn được hưởng tín chỉ. Do đó, quý vị không thể xin cả tín chỉ và loại trừ cho cùng một loại chi phí. Thí dụ 1, 2, và 3 minh họa cho quy định này.

      Thí dụ 1. Trong năm 2018, có những hoạt động sau đây xảy ra: (a) Quý vị trả $13,810 chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện khi nhận nuôi một đứa trẻ đủ điều kiện; (b) hãng sở bồi hoàn cho quý vị $3,810 cho những chi phí này; và (3) việc nhận con nuôi đã chánh thức. Số MAGI của quý vị trong năm 2018 thấp hơn $207,140. Giả sử quý vị đáp ứng tất cả các đòi hỏi thì có thể loại trừ $3,810 khỏi tổng lợi tức cho năm 2019. Tuy nhiên, chi phí được hưởng tín chỉ cho việc nhận con nuôi chỉ giới hạn ở $10,000 (tổng chi phí $13,810 trừ đi $3,810 tiền do hãng sở bồi hoàn).

      Thí dụ 2. Thông tin tương tự như ở Thí dụ 1, nhưng khác ở chỗ quý vị chi trả $18,810 chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn và hãng sở bồi hoàn cho quý vị $5,000 cho những chi phí này. Giả sử quý vị đáp ứng tất cả các đòi hỏi khác thì có thể loại trừ $5,000 khỏi tổng lợi tức cho 2018 và xin tín chỉ $13,810 cho việc nhận con nuôi (tổng chi phí $18,810 trừ đi $5,000 tiền do hãng sở bồi hoàn cho quý vị).

      Thí dụ 3. Thông tin tương tự như Thí dụ 1, nhưng khác ở chỗ quý vị trả $30,000 chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn và hãng sở bồi hoàn cho quý vị $13,810 cho những chi phí này. Giả sử quý vị đáp ứng tất cả các đòi hỏi thì có thể loại trừ $13,810 khỏi tổng lợi tức cho năm 2018. Quý vị cũng có thể xin tín chỉ $13,810. Do mức giới hạn nên chi phí còn lại $2,380 (tổng chi phí đã chi trả $30,000 trừ đi $13,810 loại trừ mức giới hạn, rồi trừ đi tín chỉ mức giới hạn $13,810) không khi nào được hưởng loại trừ hoặc tín chỉ cho việc nhận con nuôi nữa.

Quy định về thời gian: Quý vị có thể xin tín chỉ vào năm thuế nào?

Năm thuế quý vị có thể xin tín chỉ tùy thuộc vào những điều sau đây:

 • Thời gian chi trả chi phí;
 • Xin con nuôi trong nước hay xin con nuôi ở ngoại quốc; và
 • Khi nào, nếu có, thì hoàn tất việc nhận con nuôi.

Nói chung, quý vị được hưởng tín chỉ dù nhận con nuôi trong nước hay ở ngoại quốc. Tuy nhiên, quy định về thời gian xin tín chỉ cho chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn có khác nhau tùy vào loại nhận con nuôi.

 • Nhận con nuôi trong nước là nhận con nuôi Hoa Kỳ (đứa trẻ đủ tiêu chuẩn là công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ hoặc các vùng thuộc địa Hoa Kỳ trước khi bắt đầu tiến trình xin con nuôi). Quý vị được hưởng tín chỉ cho chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn đã chi trả trước năm nhận con nuôi chánh thức cho năm thuế sau năm chi trả (ngay cả khi không xin được con nuôi và không tìm thấy trẻ đủ điều kiện để làm con nuôi).
 • Nhận con nuôi ngoại quốc là nhận nuôi đứa trẻ đủ điều kiện không phải công dân hay thường trú nhân của Hoa Kỳ hoặc các vùng thuộc địa Hoa Kỳ trước khi bắt đầu tiến trình xin con nuôi. Chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn đã chi trả trước và trong năm xin được con nuôi sẽ được hưởng tín chỉ.

Khi đã xin được con nuôi, và việc xin con nuôi chịu mức giới hạn thì chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện đã chi trả trong hoặc sau năm nhận được con nuôi sẽ được hưởng tín chỉ vào năm chi trả dù quý vị xin con nuôi trong nước hay ở ngoại quốc.

Do quy định về thời gian, chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn trong năm hiện tại có thể gồm các chi phí đã trả trong năm hoặc các năm trước đó. Thí dụ 4 cho thấy sự khác nhau giữa quy định về thời gian nhận con nuôi trong nước và ở ngoại quốc.

      Thí dụ 4. Bố mẹ nuôi trả $3,000 chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn trong năm 2016 và $4,000 trong năm 2017, và $5,000 trong năm 2018. Trong năm 2018, họ nhận được con nuôi.

Nếu nhận con nuôi ở Thí dụ 4 là con nuôi trong nước, chi phí $3,000 chi trả trong năm 2016 được hưởng tín chỉ cho năm 2017 (năm sau năm chi trả) trên khai thuế của cha mẹ năm 2017. Cha mẹ nuôi xin tín chỉ cho cả $4,000 chi trả trong năm 2017 và $5,000 chi trả trong năm 2018 trên khai thuế 2018 của họ. Số tiền $4,000 chi trả trong năm 2017 được hưởng tín chỉ năm 2018 (năm sau năm chi trả); số tiền $5,000 chi trả trong năm 2018 được hưởng tín chỉ cho năm 2018 (năm nhận được con nuôi). Theo đó, không có chi phí nào được hưởng tín chỉ cho năm 2016, $3,000 được hưởng tín chỉ cho năm 2017, $9,000 ($4,000 cộng $5,000) được hưởng tín chỉ cho năm 2018. Số tiền $3,000 được hưởng tín chỉ trong năm 2017 giúp giảm nghĩa vụ thuế 2017 và nếu còn dư sẽ được chuyển sang năm 2018. Tương tự, $9,000 được hưởng tín chỉ năm 2018 (cộng bất cứ số tiền nào được chuyển sang từ năm 2017) giúp giảm nghĩa vụ thuế 2018 và nếu còn dư từ một trong hai năm sẽ được chuyển sang các năm sau. Nếu nhận con nuôi ở Thí dụ 4 là ở ngoại quốc thì cha mẹ nuôi có thể yêu cầu bồi hoàn tất cả $12,000 chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn ($3,000 chi trả trong năm 2018, $4,000 chi trả trong năm 2017, và $5,000 trong năm 2018) trên khai thuế năm 2018 của cha mẹ vì năm 2018 là năm họ nhận được con nuôi.

Nếu cha mẹ nuôi trả thêm $2,000 chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn trong năm 2019 thì $2,000 đó được hưởng tín chỉ vào năm 2019 (nhưng phải theo mức giới hạn MAGI của năm 2019) dù nhận con nuôi trong nước hay ở ngoại quốc.

Nhận nuôi trẻ Hoa Kỳ được tiểu bang xác định có nhu cầu đặc biệt

Nếu quý vị nhận nuôi trẻ ở Hoa Kỳ được tiểu bang xác định có nhu cầu đặc biệt thì nói chung quý vị đủ điều kiện được hưởng tín chỉ tối đa trong năm nhận được con nuôi. Do đó, nếu quý vị nhận được con nuôi là trẻ được tiểu bang xác định có nhu cầu đặc biệt trong năm 2018 thì được hưởng tín chỉ tối đa thường là $13,810. Tuy nhiên, số tiền tối đa sẽ giảm xuống bằng phần chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn quý vị đã yêu cầu bồi hoàn cho cùng một trẻ cho năm hoặc các năm trước, và mức giới hạn MAGI có thể được áp dụng.

Nếu quý vị nhận nuôi trẻ được tiểu bang xác định có nhu cầu đặc biệt và nếu hãng sở có chương trình trợ giúp nhận con nuôi trên văn bản thì quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng loại trừ ngay cả khi quý vị hoặc hãng sở không trả bất cứ chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn nào.

Trẻ có nhu cầu đặc biệt cho mục đích chi phí nhận con nuôi nếu:

 1. Trẻ là công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ hoặc các vùng thuộc địa Hoa Kỳ khi bắt đầu tiến trình xin con nuôi;
 2. Tiểu bang xác định không thể hoặc không nên trả trẻ về nhà của cha mẹ em; và
 3. Tiểu bang xác định không thể cho nhận nuôi trẻ nếu gia đình nhận nuôi không được trợ giúp.

Không nên lẫn lộn định nghĩa về "trẻ có nhu cầu đặc biệt" cho mục đích tín chỉ nhận con nuôi với định nghĩa "trẻ có nhu cầu đặc biệt" cho mục đích khác. Trẻ em ngoại quốc không được coi là có nhu cầu đặc biệt để được hưởng tín chỉ khi nhận con nuôi. Ngay cả trẻ em Hoa Kỳ bị tàn tật cũng có thể không có nhu cầu đặc biệt cho mục đích hưởng tín chỉ khi nhận con nuôi. Nói chung, "nhận con nuôi có nhu cầu đặc biệt" là nhận nuôi trẻ nào mà cơ quan an sinh trẻ em của tiểu bang coi là khó sắp xếp nhận nuôi.

Diện đệ nộp

Để xác định diện đệ nộp, xem Ấn Bản 501 Người Phụ Thuộc, Khấu Trừ Tiêu Chuẩn và Thông Tin Đệ Nộp, và Diện Đệ Nộp của Tôi là gì?

Nếu quý vị khai thuế theo diện khai thuế riêng khi đã kết trong năm đầu tiên được hưởng tín chỉ đối với một số chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn thì nhìn chung quý vị không được xin hưởng tín chỉ hay loại trừ cho những chi phí này. Quý vị có thể cần khai thuế điều chỉnh (amended return) để đổi sang diện khai thuế đủ tiêu chuẩn trong thời gian hạn định. Tuy nhiên, hãy xem Người Đã Kết Hôn Không Khai Thuế Chung trong Hướng Dẫn Mẫu Đơn 8839, trong đó mô tả một ngoại lệ đối với một số người nộp thuế nhất định sống tách biệt với người phối ngẫu của họ và đáp ứng các yêu cầu khác.

      Thí dụ 5. Người chồng và người vợ chi trả chi phí nhận con nuôi đủ tiêu chuẩn $3,000 trong năm 2016, $4,000 trong năm 2017, và $5,000 trong năm 2018. Trong năm 2018, họ xin được con nuôi trong nước. Họ khai thuế theo diện kết hôn khai thuế riêng cho tất cả các năm thuế trước đó.

Họ khai thuế theo diện kết hôn khai thuế chung trong năm 2018 và chỉ có $9,000 ($4,000 đã chi trả trong năm 2017 và $5,000 đã chi trả trong năm 2018) chi phí đủ tiêu chuẩn cho năm 2018. Vì họ khai thuế theo diện kết hôn khai thuế riêng trong năm 2017 và số tiền $3,000 đã chi trả trong năm 2016 lần đầu được hưởng tín chỉ cho năm 2017 nên họ không thể xin hưởng tín chỉ cho việc nhận con nuôi cho những chi phí này trừ khi họ thay đổi diện khai thuế sang kết hôn khai thuế chung cho năm 2017.

Mẫu Đơn 8839 và chỉ dẫn

Để xin hưởng tín chỉ hoặc loại trừ cho việc nhận con nuôi, điền thông tin vào Mẫu Đơn 8839 Chi Phí Nhận Con Nuôi Đủ Tiêu Chuẩn và đính kèm mẫu đơn đó cùng Mẫu Đơn 1040, Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ, (cũng đính kèm các bản khai thích hợp) hay Mẫu Đơn 1040NR, Khai Thuế Lợi Tức của Ngoại Nhân Không Thường Trú Hoa Kỳ. Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 8839 có các thông tin thêm về tín chỉ và loại trừ cho việc nhận con nuôi. Quý vị có thể đến trang mạng Tôi Có Đủ Tiêu Chuẩn Xin Tín Chỉ Nhận Nuôi Trẻ hay Loại Trừ Quyền Lợi Nhân Nuôi ra khỏi Hãng Sở hay không? (Am I Eligible to Claim a Credit for Adopting a Child or to Exclude Employer-Provided Adoption Benefits from My Employer?) Quý vị không phải gửi kèm giấy tờ nhận con nuôi với khai thuế nữa; tuy nhiên, quý vị phải giữ các loại giấy tờ trong hồ sơ của mình. IRS khuyến khích người đóng thuế nộp e-file khai thuế lợi tức liên bang của họ. Có thể nộp Mẫu Đơn 8839 qua e-file cùng Mẫu Đơn 1040 hoặc Mẫu Đơn 1040NR. Do đó, người đóng thuế khai thuế qua e-file không cần in ra và gửi qua bưu điện các mẫu đã điền thông tin đến IRS.