Chủ Đề Số 607 Tín Thuế Xin Con Nuôi và Chương Trình Hỗ Trợ Nhận Con Nuôi

Lợi ích về thuế cho việc nhận con nuôi bao gồm cả hai tín thuế cho chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện được trả để nhận một đứa trẻ đủ điều kiện nhận con nuôi và khoản loại trừ khỏi thu nhập đối với hỗ trợ nhận con nuôi do chủ lao động cung cấp.chủ lao động Tín thuế này không hoàn lại, có nghĩa là giới hạn đên nợ thuế của quý vị trong năm. Tuy nhiên, bất kỳ tín thuế nào vượt quá số tiền thuế phải nộp có thể được chuyển tới thời gian lên đến 5 năm. Số tiền tối đa (giới hạn số tiền) trong năm 2022 là $14.890 cho mỗi đứa trẻ.

Chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện

Để được hưởng tín thuế và loại trừ, chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện theo định nghĩa ở đoạn 23(d)(1) của Bộ Luật Thuế gồm có:

 • Chi phí nhận con nuôi cần thiết và hợp lý,
 • Phí tổn cho tòa án và phí luật sư,
 • Chi phí đi lại (bao gồm cả tiền ăn và chỗ ở khi xa nhà), và
 • Chi phí khác liên quan trực tiếp đến mục đích chính là nhận nuôi hợp pháp một đứa trẻ đủ điều kiện.

Chi phí được trả trước khi xác định được một đứa trẻ đủ điều kiện cũng có thể được coi là chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện. Ví dụ, số tiền mà cha mẹ nuôi tương lai trả cho một kiểm tra tại nhà khi bắt đầu tiến trình nhận con nuôi có thể được coi là chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện.

Một đứa trẻ đủ điều kiện là trẻ dưới 18 tuổi, hoặc không đủ khả năng tự chăm sóc bản thân về thể chất hoặc tinh thần.

Chi phí mà người đóng thuế chi trả để nhận con của người hôn phối làm con nuôi không được cộng vào chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện.

Chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện bao gồm chi phí do bạn đời sống chung đã đăng ký, sống ở tiểu bang cho phép cha/mẹ thứ hai là người cùng giới hoặc cùng làm cha mẹ chi trả để nhận con của bạn đời của mình làm con nuôi, miễn là chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện được hưởng tín thuế.

Giới hạn thu nhập và số tiền

Tín thuế và loại trừ đều phải chịu giới hạn thu nhập và số tiền. Giới hạn thu nhập trên tín thuế hoặc loại trừ đối với trường hợp nhận con nuôi dựa trên tổng thu nhập được điều chỉnh đã sửa đổi (modified adjusted gross income, MAGI) của quý vị. Nếu MAGI của quý vị trong năm 2022 nằm giữa giới hạn nhất định thì tín thuế hoặc loại trừ của quý vị phải giảm dần (bị giảm hoặc loại bỏ). Trong năm thuế 2022, mức giảm dần của MAGI bắt đầu từ $223.410 và kết thúc ở $263.410. Do đó, nếu MAGI của quý vị trong năm 2021 thấp hơn $223.410 thì mức giảm dần MAGI sẽ không ảnh hưởng đến tín thuế hoặc loại trừ, nhưng nếu MAGI của quý vị trong năm 2021 từ $263.410 trở lên thì tín thuế hoặc loại trừ của quý vị sẽ bằng không.

Quý vị phải giảm giới hạn số tiền cho năm cụ thể xuống mức chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện đã chi trả và xin bồi hoàn trong năm trước đó để nhận nuôi cùng một đứa trẻ. Ví dụ, nếu quý vị xin được hưởng tín thuế $3.000 liên quan đến việc nhận con nuôi trong nước vào năm 2021 và đã chi trả thêm chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện $14.890 trong năm 2022 (khi hoàn tất việc nhận con nuôi) thì quý vị có thể được hưởng tín thuế tối đa trong năm 2022 là $11.890 (giới hạn là $14.890 trừ đi chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện xin được bồi hoàn $3.000 trong năm 2021).

Khi tính giới hạn số tiền, phải gộp chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện đã chi trả và xin được bồi hoàn khi xin con nuôi trong nước không thành công với chi phí xin con nuôi đủ điều kiện đã chi trả cho những lần xin con nuôi sau đó, cho dù những lần xin con nuôi sau đó có thành công hay không. Ví dụ, giả định rằng trong năm 2020, một người yêu cầu $8,000 chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện cho lần xin con nuôi không thành công. Trong năm 2021 và 2022, người đó đã chi trả tổng cộng $10.000 chi phí xin con nuôi đủ điều kiện và xin con nuôi trong nước thành công trong năm 2022. Tín thuế tối đa được hưởng khi nhận con nuôi năm 2022 là $6.890 (bằng mức giới hạn số tiền $14.890 trong năm 2022 trừ đi số tiền đã xin bồi hoàn trước đó $8.000).

Giới hạn số tiền áp dụng riêng cho tín thuế và loại trừ và quý vị có thể xin cả tín thuế và loại trừ đối với chi phí đủ điều kiện. Tuy nhiên, quý vị phải xin loại trừ trước khi xin hưởng tín thuế. Chi phí được loại trừ sẽ làm giảm chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện được hưởng tín chỉ. Do đó, quý vị không thể xin cả tín thuế và loại trừ cho cùng một loại chi phí. Ví dụ 1, 2 và 3 minh họa cho quy tắc này.

Ví dụ 1. Trong năm 2022 có những sự kiện sau đây xảy ra: (a) quý vị trả $14.890 chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện khi nhận nuôi một đứa trẻ đủ điều kiện; (b) chủ lao động bồi hoàn cho quý vị $4.890 cho những chi phí này; và (3) quá trình nhận con nuôi hoàn tất. Số MAGI của quý vị trong năm 2022 thấp hơn$223.410. Giả sử quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu thì quý vị có thể loại trừ $4.890 khỏi tổng thu nhập cho năm 2022. Tuy nhiên, chi phí được hưởng tín thuế khi nhận con nuôi chỉ giới hạn ở $10.000(tổng chi phí đã trả là $14.890 trừ đi số tiền do chủ lao động bồi hoàn $4.890).

Ví dụ 2. Thông tin tương tự như trong Ví dụ 1, nhưng khác ở chỗ quý vị chi trả $19.890 chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện và chủ lao động bồi hoàn cho quý vị $5.000 cho những chi phí này. Giả sử quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu khác thì quý vị có thể loại trừ $5.000 khỏi tổng thu nhập cho năm 2022 và xin tín thuế $14.890 khi nhận con nuôi (tổng chi phí đã trả là $19.890 trừ đi $5.000 số tiền do chủ lao động bồi hoàn cho quý vị).

Ví dụ 3. Thông tin tương tự như trong Ví dụ 1, nhưng khác ở chỗ quý vị trả $30.000 chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện và chủ lao động bồi hoàn cho quý vị $14.890 cho những chi phí này. Giả sử quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu thì quý vị có thể loại trừ $14.890 khỏi tổng thu nhập cho năm 2022. Quý vị cũng có thể xin hưởng tín thuế $14.890. Do giới hạn số tiền nên chi phí còn lại $220 (tổng chi phí đã chi trả là $30.000 trừ đi $14.890 loại trừ có giới hạn số tiền, rồi trừ đi tín thuế có giới hạn số tiền $14.890) không bao giờ được dùng cho loại trừ hoặc tín thuế xin con nuôi.

Quy định về thời gian: Quý vị có thể xin tín thuế vào năm thuế nào?

Năm thuế mà quý vị có thể xin tín thuế tùy thuộc vào những điều sau đây:

 • Thời gian chi trả chi phí;
 • Xin con nuôi trong nước hay ở nước ngoài; và
 • Khi nào hoàn tất việc nhận con nuôi (nếu có).

Nhìn chung, quý vị được hưởng tín thuế cho dù nhận con nuôi trong nước hay ở nước ngoài. Tuy nhiên, quy định về thời gian xin tín thuế cho chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện là khác nhau tùy vào kiểu nhận con nuôi.

 • Nhận con nuôi trong nước là nhận con nuôi Hoa Kỳ (đứa trẻ đủ điều kiện là công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ hoặc các vùng thuộc địa phận của Hoa Kỳ trước khi bắt đầu tiến trình xin con nuôi). Quý vị được hưởng tín thuế cho chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện đã chi trả trước năm nhận con nuôi chính thức trong năm thuế sau năm chi trả (ngay cả khi không xin được con nuôi và không tìm thấy trẻ đủ điều kiện để làm con nuôi).
 • Nhận con nuôi ngoại quốc là nhận nuôi đứa trẻ đủ điều kiện không phải là công dân hay thường trú nhân Hoa Kỳ hoặc các vùng thuộc địa phận của Hoa Kỳ trước khi bắt đầu tiến trình xin con nuôi. Chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện đã chi trả trước năm và trong năm xin con nuôi thành công sẽ được hưởng tín thuế.

Ngay khi xin con nuôi thành công và theo giới hạn số tiền thì chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện đã chi trả trong năm hoặc sau năm nhận con nuôi thành công sẽ được hưởng tín thuế vào năm chi trả cho dù quý vị xin con nuôi trong nước hay ở nước ngoài.

Do quy định về thời gian nên chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện trong năm hiện tại có thể bao gồm các chi phí đã trả trong (các) năm trước đó. Ví dụ 4 cho thấy sự khác nhau giữa các quy định về thời gian nhận con nuôi trong nước và ở nước ngoài.

Ví dụ 4. Cha mẹ nuôi trả $3.000 chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện trong năm 2020, $4.000 trong năm 2021 và $5.000 trong năm 2022. Trong năm 2022, họ nhận con nuôi thành công.

Nếu nhận con nuôi ở Ví dụ 4 là con nuôi trong nước, chi phí $3.000 đã trả trong năm 2020 được hưởng tín thuế cho năm 2021 (năm sau năm thanh toán) trên tờ khai thuế năm 2021 của cha mẹ. Cha mẹ nuôi xin tín thuế cho cả $4.000 chi trả trong năm 2021 và $5.000 chi trả trong năm 2022 trên tờ khai thuế năm 2022 của họ. Số tiền $4.000 đã trả trong năm 2022 được hưởng tín thuế năm 2022 (năm sau năm thanh toán); số tiền $5.000 đã trả trong năm 2022 được hưởng tín thuế năm 2022 (năm nhận con nuôi thành công). Theo đó, không có chi phí nào được hưởng tín thuế cho năm 2020, $3.000 được hưởng tín thuế cho năm 2021, $9.000 ($4.000 cộng $5.000) được hưởng tín thuế năm 2022. Số tiền $3.000 được hưởng tín thuế trong năm 2021 giúp giảm sồ tiền thuế năm 2021 phải nộp và nếu còn dư sẽ được chuyển sang năm 2022. Tương tự, $9.000 được hưởng tín thuế năm 2022 (cộng bất kỳ khoản tiền nào được chuyển sang từ năm 2021) giúp giảm số tiền thuế năm 2021 phải nộp và nếu còn dư từ một trong hai năm sẽ được chuyển sang các năm sau. Nếu nhận con nuôi ở Ví dụ 4 là ở ngoại quốc thì cha mẹ nuôi có thể yêu cầu bồi hoàn toàn bộ $12.000 chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện ($3.000 đã trả trong năm 2020, $4.000 đã trả trong năm 2021, và $5.000 đã trả trong năm 2022) trên tờ khai thuế năm 2022 của cha mẹ nuôi do năm 2022 là năm họ nhận con nuôi thành công.

Nếu cha mẹ nuôi trả thêm $2.000 chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện trong năm 2023 thì $2.000 đó được hưởng tín thuế trong năm 2023 (theo MAGI và giới hạn số tiền năm 2023) cho dù nhận con nuôi trong nước hay ở nước ngoài.

Nhận nuôi trẻ Hoa Kỳ được tiểu bang xác định có nhu cầu đặc biệt

Nếu quý vị nhận nuôi trẻ ở Hoa Kỳ được tiểu bang xác định có nhu cầu đặc biệt thì quý vị thường đủ điều kiện được hưởng tín thuế tối đa trong năm nhận con nuôi thành công. Do đó, nếu quý vị nhận được con nuôi là trẻ được tiểu bang xác định có nhu cầu đặc biệt trong năm 2022 thì quý vị thường được hưởng tín thuế tối đa là $14.890. Tuy nhiên, số tiền tối đa sẽ giảm xuống bằng phần chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện mà quý vị đã xin bồi hoàn cho cùng một đứa trẻ trong (các) năm trước và giới hạn MAGI có thể được áp dụng.

Nếu quý vị nhận nuôi trẻ được tiểu bang xác định có nhu cầu đặc biệt và nếu chủ lao động của quý vị có chương trình trợ giúp nhận con nuôi bằng văn bản thì quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng loại trừ, ngay cả khi quý vị hoặc chủ lao động của quý vị không trả bất cứ chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện nào.

Trẻ có nhu cầu đặc biệt cho mục đích chi phí nhận con nuôi nếu:

 1. Trẻ là công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ hoặc các vùng thuộc địa phận của Hoa Kỳ khi bắt đầu tiến trình xin con nuôi;
 2. Tiểu bang xác định không thể hoặc không nên trả trẻ về cho cha mẹ của em ấy; và
 3. Tiểu bang xác định rằng trẻ có thể sẽ không được nhận nuôi trẻ nếu gia đình nhận nuôi không được trợ giúp.

Không nên nhầm lẫn giữa định nghĩa về "trẻ có nhu cầu đặc biệt" cho mục đích tín thuế khi nhận con nuôi và định nghĩa "trẻ có nhu cầu đặc biệt" cho mục đích khác. Trẻ em ngoại quốc không được coi là có nhu cầu đặc biệt để được hưởng tín thuế khi nhận con nuôi. Ngay cả trẻ em Hoa Kỳ bị tàn tật cũng có thể không có nhu cầu đặc biệt cho mục đích hưởng tín thuế khi nhận con nuôi. Nhìn chung, "nhận con nuôi có nhu cầu đặc biệt" là nhận nuôi đứa trẻ mà cơ quan an sinh trẻ em của tiểu bang xét thấy khó sắp xếp nhận nuôi.

Tình trạng khai thuế

Để xác định tình trạng khai thuế của quý vị, xin xem Ấn Phẩm 501, Người Phụ Thuộc, Khấu Trừ Tiêu Chuẩn và Thông Tin Khai Thuế (tiếng Anh) và Tình Trạng Khai Thuế Của Tôi Là Gì? (tiếng Anh).

Nếu quý vị khai thuế theo diện kết hôn và khai thuế riêng trong năm đầu tiên được hưởng tín thuế đối với một số chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện, nhìn chung quý vị sẽ không được xin hưởng tín thuế hay loại trừ cho những chi phí này. Quý vị có thể cần nộp tờ khai được điều chỉnh (tiếng Anh) để thay đổi sang diện khai thuế đủ điều kiện trong thời gian áp dụng giới hạn. Tuy nhiên, xin xem Married Persons Not Filing Jointly (Người Đã Kết Hôn Không Khai Thuế ) trong Hướng Dẫn cho Mẫu 8839 (tiếng Anh)PDF, trong đó mô tả một ngoại lệ cho một số người đóng thuế sống tách biệt với người phối ngẫu của họ và đáp ứng các yêu cầu khác.

Ví dụ 5. Người chồng và người vợ c trả chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện $3.000 trong năm 2020, $4.000 trong năm 2021 và $5.000 trong năm 2022. Trong năm 2022, họ xin con nuôi trong nước thành công. Họ khai thuế theo diện kết hôn và khai thuế riêng cho tất cả các năm thuế trước đó.

Họ khai thuế theo diện kết hôn và khai thuế chung trong năm 2022 và chỉ có $9.000 ($4.000 đã trả trong năm 2021 và $5.000 đã trả trong năm 2022) chi phí đủ điều kiện cho năm 2022. Vì họ khai thuế theo diện kết hôn và khai thuế riêng trong năm 2021 và số tiền $3.000 đã trả trong năm 2020 lần đầu được hưởng tín thuế cho năm 2021 nên họ không thể xin hưởng tín thuế khi nhận con nuôi cho những chi phí này trừ khi họ thay đổi diện khai thuế sang kết hôn và khai thuế chung cho năm 2021.

Mẫu 8839 và hướng dẫn

Để xin hưởng tín thuế hoặc loại trừ khi nhận con nuôi, xin hãy điền thông tin vào Mẫu 8839, Chi Phí Nhận Con Nuôi Đủ Điều kiện (tiếng Anh) và đính kèm mẫu này cùng Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân hoặc Mẫu 1040-NR, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Người Nước Ngoài Tạm Trú (tiếng Anh)Hướng Dẫn cho Mẫu 8839 (tiếng Anh) có chứa thông tin khác về tín thuế và loại trừ khi nhận con nuôi. Quý vị cũng có thể truy cập trang mạng Tôi Có Đủ Điều Kiện Xin Tín Thuế Nhận Con Nuôi hoặc Loại Trừ Trợ Cấp Nhận Con Nuôi do Chủ Lao Động Cung Cấp Không? (tiếng Anh). Quý vị không phải gửi kèm giấy tờ nhận con nuôi cùng tờ khai thuế nữa; tuy nhiên, quý vị phải lưu hồ sơ các loại giấy tờ của mình. IRS khuyến khích người đóng thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập liên bang trực tuyến. Quý vị có thể nộp Mẫu 8839 trực tuyến cùng với Mẫu 1040, Mẫu 1040-SR hoặc Mẫu 1040-NR. Do đó, người đóng thuế nộp hồ sơ khai thuế trực tuyến không cần in ra và gửi qua đường bưu điện các mẫu đã điền thông tin cho IRS.