Chủ đề số 607, Tín thuế Nhận con nuôi và Chương trình Hỗ trợ nhận con nuôi

Lợi ích về thuế cho việc nhận con nuôi bao gồm cả hai tín thuế cho chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện được trả để nhận một đứa trẻ đủ điều kiện nhận con nuôi và khoản loại trừ khỏi thu nhập đối với hỗ trợ nhận con nuôi do chủ lao động cung cấp. Tín thuế này không hoàn lại, có nghĩa là giới hạn đên nợ thuế của bạn trong năm. Tuy nhiên, bất kỳ tín thuế nào vượt quá số tiền thuế phải nộp có thể được chuyển tới thời gian lên đến 5 năm. Số tiền tối đa (giới hạn số tiền) trong năm 2023 là $15.950 cho mỗi đứa trẻ.

Chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện

Để được hưởng tín thuế và loại trừ, chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện theo định nghĩa ở đoạn 23(d)(1) của Bộ Luật thuế gồm có:

 • Chi phí nhận con nuôi cần thiết và hợp lý,
 • Phí tổn cho tòa án và phí luật sư,
 • Chi phí đi lại (bao gồm cả tiền ăn và chỗ ở khi xa nhà), và
 • Chi phí khác liên quan trực tiếp đến mục đích chính là nhận nuôi hợp pháp một đứa trẻ đủ điều kiện.

Chi phí được trả trước khi xác định được một đứa trẻ đủ điều kiện cũng có thể được coi là chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện. Ví dụ, số tiền mà cha mẹ nuôi tương lai trả cho một kiểm tra tại nhà khi bắt đầu tiến trình nhận con nuôi có thể được coi là chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện.

Một đứa trẻ đủ điều kiện là trẻ dưới 18 tuổi, hoặc không đủ khả năng tự chăm sóc bản thân về thể chất hoặc tinh thần.

Chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện không bao gồm các chi phí mà người đóng thuế phải trả để nhận con nuôi của vợ/chồng của người đóng thuế.

Chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện bao gồm chi phí do bạn đời sống chung đã đăng ký, sống ở tiểu bang cho phép cha/mẹ thứ hai hoặc cùng làm cha mẹ chi trả để nhận con của bạn đời của mình làm con nuôi, miễn là chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện được hưởng tín thuế.

Giới hạn thu nhập và số tiền

Tín thuế và loại trừ đều phải chịu giới hạn thu nhập và số tiền. Giới hạn thu nhập trên tín thuế hoặc loại trừ đối với trường hợp nhận con nuôi dựa trên tổng thu nhập được điều chỉnh đã sửa đổi (MAGI) của bạn. Nếu MAGI của bạn trong năm 2023 nằm giữa giới hạn nhất định thì tín thuế hoặc loại trừ của bạn phải giảm dần (bị giảm hoặc loại bỏ). Trong năm thuế 2023, mức giảm dần của MAGI bắt đầu từ $239.230 và kết thúc ở $279.230. Do đó, nếu MAGI của bạn trong năm 2023 thấp hơn $239.230 thì mức giảm dần MAGI sẽ không ảnh hưởng đến tín thuế hoặc loại trừ, nhưng nếu MAGI của bạn trong năm 2023 từ $279.230 trở lên thì tín thuế hoặc loại trừ của bạn sẽ bằng không.

Bạn phải giảm giới hạn số tiền cho năm cụ thể xuống mức chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện đã chi trả và xin bồi hoàn trong năm trước đó để nhận nuôi cùng một đứa trẻ. Ví dụ, nếu bạn xin được hưởng tín thuế $3.000 liên quan đến việc nhận con nuôi trong nước vào năm 2022 và đã chi trả thêm chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện $15.950 trong năm 2023 (khi hoàn tất việc nhận con nuôi) thì bạn có thể được hưởng tín thuế tối đa trong năm 2023 là $12.950 (giới hạn là $15.950 trừ đi chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện xin được bồi hoàn $3.000 trong năm 2022).

Khi tính giới hạn số tiền, phải gộp chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện đã chi trả và xin được bồi hoàn khi xin con nuôi trong nước không thành công với chi phí xin con nuôi đủ điều kiện đã chi trả cho những lần xin con nuôi sau đó, cho dù những lần xin con nuôi sau đó có thành công hay không. Ví dụ, giả định rằng trong năm 2021, một người yêu cầu $8,000 chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện cho lần xin con nuôi không thành công. Trong năm 2022 và 2023, người đó đã chi trả tổng cộng $10.000 chi phí xin con nuôi đủ điều kiện và xin con nuôi trong nước thành công trong năm 2023. Tín thuế tối đa được hưởng khi nhận con nuôi năm 2023 là $7.950 (bằng mức giới hạn số tiền $15.950 trong năm 2023 trừ đi số tiền đã xin bồi hoàn trước đó $8.000).

Giới hạn số tiền áp dụng riêng cho tín thuế và loại trừ và bạn có thể xin cả tín thuế và loại trừ đối với chi phí đủ điều kiện. Tuy nhiên, bạn phải xin loại trừ trước khi xin hưởng tín thuế. Chi phí được loại trừ sẽ làm giảm chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện được hưởng tín chỉ. Do đó, bạn không thể xin cả tín thuế và loại trừ cho cùng một loại chi phí. Ví dụ 1, 2 và 3 minh họa cho quy tắc này.

Ví dụ 1. Trong năm 2023 có những sự kiện sau đây xảy ra: (a) bạn trả $15.950 chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện khi nhận nuôi một đứa trẻ đủ điều kiện; (b) chủ lao động bồi hoàn cho bạn $5.950 cho những chi phí này; và (3) quá trình nhận con nuôi hoàn tất. Số MAGI của bạn trong năm 2023 thấp hơn $239.230. Giả sử bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu thì bạn có thể loại trừ $5.950 khỏi tổng thu nhập cho năm 2023. Tuy nhiên, chi phí được hưởng tín thuế khi nhận con nuôi chỉ giới hạn ở $10.000 (tổng chi phí đã trả là $15.950 trừ đi số tiền do chủ lao động bồi hoàn $5.950).

Ví dụ 2. Thông tin tương tự như trong Ví dụ 1, nhưng khác ở chỗ bạn chi trả $20.950 chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện và chủ lao động bồi hoàn cho bạn $5.000 cho những chi phí này. Giả sử bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu khác thì bạn có thể loại trừ $5.000 khỏi tổng thu nhập cho năm 2023 và xin tín thuế $15.950 khi nhận con nuôi (tổng chi phí đã trả là $20.950 trừ đi $5.000 số tiền do chủ lao động bồi hoàn cho bạn).

Ví dụ 3. Thông tin tương tự như trong Ví dụ 1, nhưng khác ở chỗ bạn trả $33.000 chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện và chủ lao động bồi hoàn cho bạn $15.950 cho những chi phí này. Giả sử bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu thì bạn có thể loại trừ $15.950 khỏi tổng thu nhập cho năm 2023. Bạn cũng có thể xin hưởng tín thuế $15.950. Do giới hạn số tiền nên chi phí còn lại $1.100 (tổng chi phí đã chi trả là $33.000 trừ đi $15.950 loại trừ có giới hạn số tiền, rồi trừ đi tín thuế có giới hạn số tiền $15.950) không bao giờ được dùng cho loại trừ hoặc tín thuế xin con nuôi.

Quy định về thời gian: Bạn có thể xin tín thuế vào năm thuế nào?

Năm thuế mà bạn có thể xin tín thuế tùy thuộc vào những điều sau đây:

 • Thời gian chi trả chi phí;
 • Xin con nuôi trong nước hay ở nước ngoài; và
 • Khi nào hoàn tất việc nhận con nuôi (nếu có).

Nhìn chung, bạn được hưởng tín thuế cho dù nhận con nuôi trong nước hay ở nước ngoài. Tuy nhiên, quy định về thời gian xin tín thuế cho chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện là khác nhau tùy vào kiểu nhận con nuôi.

 • Nhận con nuôi trong nước là nhận con nuôi Hoa Kỳ (đứa trẻ đủ điều kiện là công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ trước khi bắt đầu tiến trình xin con nuôi). Bạn được hưởng tín thuế cho chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện đã chi trả trước năm nhận con nuôi chính thức trong năm thuế sau năm chi trả (ngay cả khi không xin được con nuôi và không tìm thấy trẻ đủ điều kiện để làm con nuôi).
 • Nhận con nuôi ngoại quốc là nhận nuôi đứa trẻ đủ điều kiện không phải là công dân hay thường trú nhân Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ trước khi bắt đầu tiến trình xin con nuôi. Chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện đã chi trả trước năm và trong năm xin con nuôi thành công sẽ được hưởng tín thuế.

Ngay khi xin con nuôi thành công và theo giới hạn số tiền thì chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện đã chi trả trong năm hoặc sau năm nhận con nuôi thành công sẽ được hưởng tín thuế vào năm chi trả cho dù bạn xin con nuôi trong nước hay ở nước ngoài.

Do quy định về thời gian nên chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện trong năm hiện tại có thể bao gồm các chi phí đã trả trong (các) năm trước đó. Ví dụ 4 cho thấy sự khác nhau giữa các quy định về thời gian nhận con nuôi trong nước và ở nước ngoài.

Ví dụ 4. Cha mẹ nuôi trả $3.000 chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện trong năm 2021, $4.000 trong năm 2022 và $5.000 trong năm 2023. Trong năm 2023, họ nhận con nuôi thành công.

Nếu việc nhận con nuôi trong Ví dụ 4 là trong nước thì khoản chi phí $3.000 thanh toán vào năm 2021 sẽ được phép sử dụng vào năm 2022 (năm sau năm thanh toán) và có thể được yêu cầu khấu trừ trên tờ khai thuế năm 2022 của cha mẹ. Cha mẹ nuôi yêu cầu khấu trừ cả khoản $4.000 được trả vào năm 2022 và $5.000 được trả vào năm 2023 trên tờ khai thuế năm 2023 của họ. Số tiền $4.000 thanh toán vào năm 2022 được phép sử dụng vào năm 2023 (năm sau năm thanh toán); số tiền $5.000 thanh toán vào năm 2023 được phép sử dụng vào năm 2023 (năm quyết toán). Theo đó, không được phép gì vào năm 2021, $3.000 được phép vào năm 2022 và $9.000 ($4.000 cộng với $5.000) được phép vào năm 2023. Mức $3.000 được phép vào năm 2022 sẽ giảm nợ thuế năm 2022, với bất kỳ khoản vượt mức nào sẽ được chuyển sang năm 2023. Tương tự, số tiền $9.000 được phép vào năm 2023 (cộng với bất kỳ số tiền chuyển tiếp nào từ năm 2022) sẽ giảm nợ thuế năm 2023, với bất kỳ khoản khấu trừ vượt mức nào, từ một trong hai năm, sẽ được chuyển sang các năm sau đó. Nếu việc nhận con nuôi trong Ví dụ 4 là ở nước ngoài, cha mẹ nuôi có thể yêu cầu tất cả $12.000 chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện ($3.000 trả vào năm 2021, $4.000 trả vào năm 2022 và $5.000 vào năm 2023) trên tờ khai thuế năm 2023 của cha mẹ nuôi, vì năm 2023 là năm mà việc nhận con nuôi thành công.

Nếu cha mẹ nuôi trả thêm $2.000 chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện trong năm 2024 thì $2.000 đó được hưởng tín thuế trong năm 2024 (theo MAGI và giới hạn số tiền năm 2024) cho dù nhận con nuôi trong nước hay ở nước ngoài.

Nhận nuôi trẻ Hoa Kỳ được tiểu bang xác định có nhu cầu đặc biệt

Nếu bạn nhận nuôi trẻ ở Hoa Kỳ được tiểu bang xác định có nhu cầu đặc biệt thì bạn thường đủ điều kiện được hưởng tín thuế tối đa trong năm nhận con nuôi thành công. Do đó, nếu bạn nhận được con nuôi là trẻ được tiểu bang xác định có nhu cầu đặc biệt trong năm 2023 thì bạn thường được hưởng tín thuế tối đa là $15.950. Tuy nhiên, số tiền tối đa sẽ giảm xuống bằng phần chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện mà bạn đã xin bồi hoàn cho cùng một đứa trẻ trong (các) năm trước và giới hạn MAGI có thể được áp dụng.

Nếu bạn nhận nuôi trẻ được tiểu bang xác định có nhu cầu đặc biệt và nếu chủ lao động của bạn có chương trình trợ giúp nhận con nuôi bằng văn bản thì bạn có thể đủ điều kiện được hưởng loại trừ, ngay cả khi bạn hoặc chủ lao động của bạn không trả bất cứ chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện nào.

Trẻ có nhu cầu đặc biệt cho mục đích chi phí nhận con nuôi nếu:

 1. Trẻ là công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ khi bắt đầu tiến trình xin con nuôi;
 2. Tiểu bang xác định không thể hoặc không nên trả trẻ về cho cha mẹ của em ấy; và
 3. Tiểu bang xác định rằng trẻ có thể sẽ không được nhận nuôi trẻ nếu gia đình nhận nuôi không được trợ giúp.

Không nên nhầm lẫn giữa định nghĩa về "trẻ có nhu cầu đặc biệt" cho mục đích tín thuế khi nhận con nuôi và định nghĩa "trẻ có nhu cầu đặc biệt" cho mục đích khác. Trẻ em ngoại quốc không được coi là có nhu cầu đặc biệt để được hưởng tín thuế khi nhận con nuôi. Ngay cả trẻ em Hoa Kỳ bị tàn tật cũng có thể không có nhu cầu đặc biệt cho mục đích hưởng tín thuế khi nhận con nuôi. Nhìn chung, "nhận con nuôi có nhu cầu đặc biệt" là nhận nuôi đứa trẻ mà cơ quan an sinh trẻ em của tiểu bang xét thấy khó sắp xếp nhận nuôi.

Tư cách khai thuế

Để xác định tư cách khai thuế của bạn, xin xem Ấn phẩm 501, Người phụ thuộc, khấu trừ tiêu chuẩn và thông tin khai thuế (tiếng Anh) và Tư cách khai thuế của tôi là gì? (tiếng Anh).

Nếu bạn khai thuế theo diện kết hôn và khai thuế riêng trong năm đầu tiên được hưởng tín thuế đối với một số chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện, nhìn chung bạn sẽ không được xin hưởng tín thuế hay loại trừ cho những chi phí này. Bạn có thể cần nộp tờ khai được điều chỉnh (tiếng Anh) để thay đổi sang diện khai thuế đủ điều kiện trong thời gian áp dụng giới hạn. Tuy nhiên, xin xem Married Persons Not Filing Jointly (Người đã kết hôn không khai thuế chung ) trong Hướng dẫn cho Mẫu 8839 (tiếng Anh)PDF, trong đó mô tả một ngoại lệ cho một số người đóng thuế sống tách biệt với người phối ngẫu của họ và đáp ứng các yêu cầu khác.

Ví dụ 5. Người chồng và người vợ c trả chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện $3.000 trong năm 2021, $4.000 trong năm 2022 và $5.000 trong năm 2023. Trong năm 2023, họ xin con nuôi trong nước thành công. Họ khai thuế như vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế cho tất cả các năm thuế trước đó.

Họ khai thuế như vợ chồng khai chung hồ sơ thuế trong năm 2023 và chỉ có $9.000 ($4.000 đã trả trong năm 2022 và $5.000 đã trả trong năm 2023) chi phí đủ điều kiện cho năm 2023. Vì họ khai thuế với tư cách vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế trong năm 2022 và số tiền $3.000 đã trả trong năm 2021 lần đầu được hưởng tín thuế cho năm 2022 nên họ không thể xin hưởng tín thuế khi nhận con nuôi cho những chi phí này trừ khi họ thay đổi tư cách khai thuế sang vợ chồng khai chung hồ sơ thuế cho năm 2022.

Mẫu 8839 và hướng dẫn

Để xin hưởng tín thuế hoặc loại trừ khi nhận con nuôi, xin hãy điền thông tin vào Mẫu 8839, Chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện (tiếng Anh) và đính kèm mẫu này cùng Mẫu 1040, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân hoặc Mẫu 1040-NR, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Người nước ngoài tạm trú (tiếng Anh)Hướng dẫn cho Mẫu 8839 (tiếng Anh) có chứa thông tin khác về tín thuế và loại trừ khi nhận con nuôi. Bạn cũng có thể truy cập trang mạng Tôi có đủ điều kiện xin tín thuế nhận con nuôi hoặc loại trừ trợ cấp nhận con nuôi do Chủ lao động cung cấp không? (tiếng Anh). Bạn không phải gửi kèm giấy tờ nhận con nuôi cùng tờ khai thuế nữa; tuy nhiên, bạn phải lưu hồ sơ các loại giấy tờ của mình. IRS khuyến khích người đóng thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập liên bang trực tuyến. Bạn có thể nộp Mẫu 8839 trực tuyến cùng với Mẫu 1040, Mẫu 1040-SR hoặc Mẫu 1040-NR. Do đó, người đóng thuế nộp hồ sơ khai thuế trực tuyến không cần in ra và gửi qua đường bưu điện các mẫu đã điền thông tin cho IRS.