Liên Lạc với Văn Phòng Địa Phương từ Địa Điểm Quốc Tế

Dịch Vụ Quốc Tế (International)

Nếu là người đóng thuế có thắc mắc về trương mục cá nhân hay kinh doanh thì quý vị nên liên lạc với Trung Tâm Gọi Dịch Vụ Người Đóng Thuế Quốc Tế qua điện thoại hay điện sao.  Trung Tâm Gọi Philadelphia hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 6:00 sáng đến 11:00 khuya (Giờ Miền Đông):

Điện thoại: 267-941-1000 (số gọi không miễn phí)
Điện sao: 267-466-1055

Nếu quý vị là người cung cấp nhu liệu hoặc dịch vụ về thuế vụ, gọi đến về vấn đề hồ sơ điện tử và không liên quan đến trương mục, xin liên lạc giúp đỡ điện tử ở Austin theo số 512-416-7750 (không phải số gọi miễn phí). Nhân viên trợ giúp có mặt từ 7:00 sáng đến 6:00 chiều, . Giờ trung tâm, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Dịch vụ người đóng thuế, trước đây cung cấp tại trạm ngoại quốc, không còn nữa.  Xin gởi mẫu đơn thuế và thư tín của quý vị đến địa chỉ hiện dụng nêu dưới đây.  

Người đóng thuế ở bên ngoài Hoa Kỳ cũng có thể liên lạc với IRS qua bưu điện tại:

Internal Revenue Service
International Accounts
Philadelphia, PA 19255-0725

Doanh Nghiệp ở bên ngoài Hoa Kỳ cũng có thể liên lạc với IRS qua bưu điện tại:

Internal Revenue Service
International Accounts
Ogden, UT 84201-0038

Cư dân Puerto Rico và Quần Đảo U.S. Virgin Islands có thể gọi IRS qua số miễn phí 800-829-1040. Giờ hoạt động 7:00 sáng đến 10:00 đêm, thứ Hai đến thứ Sáu.

Các mục quan tâm khác (Other items of potential interest):

Biện Hộ Người Đóng Thuế Quốc Tế: (International Taxpayer Advocate):
Muốn yêu cầu trợ giúp Biện Hộ Người Đóng Thuế, xin gọi số miễn phí của Dịch Vụ Người Đóng Thuế theo số 877-777-4778, hoặc tham khảo Liên lạc Biện Hộ Người Đóng Thuế Địa Phương (Local Taxpayer Advocate, hay LTA) tại Vùng Lãnh Thổ Caribê Hoa Kỳ (Puerto Rico & Quần Đảo Virgin Hoa Kỳ) và Quốc Tế hay Liên lạc Biện Hộ Người Đóng Thuế (LTA) tại Hạ Uy Di & Vùng Lãnh Thổ Thái Bình Dương Hoa Kỳ (Guam, American Samoa và Quần Đảo Bắc Phần Mariana).

787-522-8601 - Tiếng Anh
787-522-8600 - Tây Ban Nha
855-818-5697 - Fax