Kontakte Biwo Lokal Mwen lè M Aletranje

Sèvis Entènasyonal 

Si w se yon kontribyab ki gen kesyon espesifik sou yon kont pèsonèl oubyen biznis, ou ta dwe kontakte Sant Apèl Telefonik pou Sèvis Kontribyab Entènasyonal la pa telefòn oubyen faks. Kesyon sou kont sa yo ka gen rapò ak divès sijè tankou estati peman anplis, balans ou dwe, ak korespondans ou resevwa konsènan fòm fiskal entènasyonal yo.

Pandan ke asistan telefonik nou yo ka ede reponn kesyon sa yo, gen kèk kesyon ki twò konplèks pou nou trete. Pou jwenn resous ki ka ede w ak sijè fiskal ki pi konplèks sa yo, vizite Jwenn Enfòmasyon sou Sijè Fiskal Konplèks yo (an anglè).

Sant Apèl Telefonik Entènasyonal la fonksyone lendi pou vandredi, soti:

  • 6 è a.m rive 11 è p.m (Fizo Orè Lès, Etazini ak Kanada )

Telefòn: 267-941-1000 (sèvis la pa gratis)

Faks: 681-247-3101 (pou pwoblèm konsènan kont fiskal entènasyonal sèlman)

Si w se yon pwofesyonèl fiskal oubyen founisè lojisyèl ki ap rele sou kesyon deklarasyon elektwonik, epi sa pa gen lyen ak kont, tanpri kontakte biwo èd elektwonik (e-help) Austin lan nan 512-416-7750 (sèvis la pa gratis). Moun pou ede yo ap disponib Lendi jiska Vandredi soti 7 è a.m rive 6 è p.m. (Lè Santral).

Sèvis yo te konn ofri kontribyab nan pòs aletranje yo pa disponib ankò. Tanpri voye fòm fiscal ak kòrespondans ou yo nan adrès ki endike anba a.

Kontribyab endividyèl yo ki p ap viv Etazini, ka kontakte IRS la pa lapòs nan:

Internal Revenue Service
International Accounts
Philadelphia, PA
19255-0725

Kontribyab Biznis yo ki pa Etazini ka kontakte IRS la tou pa lapòs nan:

Internal Revenue Service
International Accounts
Ogden, UT
84201-0038

Rezidan Pòtoriko ak Zile Vyèj yo ka kontakte IRS la gratis nan nimewo 800-829-1040. (Orè Travay yo se 7 è a.m. rive 10 è p.m. Lendi jiska Vandredi). Pou rezidan Pòtoriko ki vle jwenn enfòmasyon fas pou fas, se pou yo ale nan Kontakte Biwo Lokal IRS ou a.

Lòt atik ki ka enterese moun:

Reprezantan Entènasyonal Kontribyab la:

Pou mande asistans Reprezantan Kontribyab la, al gade nan seksyon "Ap Viv Aletranje?" a nan paj Reprezantan Kontribyab Lokal la (an anglè) pou detèmine ki biwo pou w kontakte selon kote w ye a.