Itilize zouti sa a pou kalkile taks sou revni federal ou vle pou anplwayè w la fè prelèvman sou chèk ou a. Sa rele prelèvman taks (an anglè).

Gade kòman prelèvman w yo afekte ranbousman ou, sale nèt oswa taks ou dwe.
 

Kòman Li Fonksyone

Itilize zouti sa pou ou fè san okenn risk:

 • Kalkil prelèvman taks sou revni federal ou
 • Gade kòman montan prelèvman ou yo afekte ranbousman ou, sale nèt ou oswa taks ou dwe
 • Chwazi yon estimasyon montan prelèvman k ap bon pou ou

Rezita yo depann de enfòmasyon ou bay yo.

Sa Ou Bezwen

Prepare sa yo:

 • Bilten salè tout travay (mari oswa madanm tou)
 • Enfòmasyon sou lòt revni (travay sou kote, travay endepandan, envestisman, elatriye)
 • Dènye deklarasyon taks

Enfòmasyon pèsonèl ou pa nesesè. Enfòmasyon ou yo pa anrejistre. Konsènan Sekirite

Pa itilize zouti sa a si:

Kesyon yo Poze Souvan sou Estimatè a (an anglè)



Apre Ou fin Itilize Estimatè a

Itilize estimasyon ou pou w chanje montan prelèvman taks ou sou Fòm W-4 la. Oswa kenbe menm montan an.

Si ou vle chanje montan prelèvman taks ou:

Si ou vle kenbe menm montan prelèvman taks ou a:

 • Ou pa bezwen fè anyen lè sa.
 • Verifye prelèvman w lan ankò lè ou bezwen fè sa; fè sa chak ane avèk Estimatè a. Sa ape de ou rasire ou si montan prelèvman an bon pou sikonstans ou an.
   

Kilè pou Ou Verifye Prelèvman Ou

Verifye prelèvman taks ou chak ane, espesyalman:

Lè ou gen yon gwo chanjman nan vi ou

 • Nouvo travay oswa lòt travay ki peye
 • Gwo chanjman revni
 • Maryaj
 • Timoun ki fèt oswa adopsyon
 • Achte kay

Si ou te chanje prelèvman taks ou nan mitan ane a

 • Verifye prelèvman taks ou nan fen ane a, epi ajiste avèk yon nouvo W-4 jan sa bezwen fèt

Si ou gen plis kesyon konsènan prelèvman ou, mande anplwayè w la oswa konseye w nan zafè taks la.

Poukisa Ou Dwe Verifye Prelèvman Ou

Genyen plizyè rezon ki fè ou dwe verifye prelèvman ou:

 • Sa kapab anpeche ou genyen twò piti prelèvman taks ki fèt ak jwenn yon fakti taks oswa penalite sanzatann nan sezon fiskal la lòt ane.
 • Sa kapab pèmèt ou ajiste prelèvman taks ou alavans, pou ou ka resevwa yon pi gwo pèman ak yon pi piti rannbousman nan sezon fiskal la.

Sekirite

Estimatè Prelèvman Taks la pa mande enfòmasyon pèsonèl tankou non, nimewo Sekirite Sosyal, adrès oswa nimewo kont labank.

Nou pa anrejistre oswa konsève enfòmasyon ou mete nan estimatè a.

Gade Eskwokri nan Taks/Alèt pou Konsomatè pou plis detay sou kòman pou pwoteje tèt ou kont eskwokri.