Paran yo gen sitiyasyon fiskal ak avantaj ki espesyal. Konprann kòman sa afekte oumenm ak taks ou yo.

Ale sou paj endividi yo pou w jwenn enfòmasyon jeneral sou kòman pou deklare ak peye taks ou, ansanm avèk anpil sèvis gratis.