Paran ka reklame kèk kredi taks oubyen dediksyon tou depan ki estati fiskal yo genyen.

Li piblikasyon nou yo (an Anglè) sou règleman taks.

Reklame Depandan epi tou Estati Fiskal

Kredi Taks pou Timoun

Avantaj Fiskal pou Edikasyon

Revni Timoun

Evènman Lavi

Aprann kijan evènman lavi (an Anglè) ka afekte taks ou dwe ak ranbousman ou jwenn.

Moun ki ofri Swen Sante pou Fanmi ak Anplwaye nan Kay yo

Repase Gid Taks pou Anplwayè Kay (an Anglè) pou w wè si w bezwen peye taks federal sou anplwa pou yon moun k ap travay pou pran swen fanmi, pou pran swen timoun, oubyen pou netwaye kay.