Body

Toudepann de estati deklarasyon yo, gen kèk kredi fiskal oswa dediksyon paran yo ka reklame.

Li piblikasyon nou an (an anglè) apwopo prensip fiskal yo.

Lè ou itilize sèvis Deklarasyon Gratis IRS la, asire w ou reklame avantaj fiskal yo dwe ba ou yo.

Peman Relans ki Manke pou ou oswa manm fanmi nou yo ? Ale sou Peman Enpak Ekonomik pou plis enfòmasyon.

Reklamasyon Depandan yo ak Estati Deklarasyon yo

Kredi Fiskal Timoun

Avantaj Fiskal pou Edikasyon

Revni Timoun yo

Evennman Lavi yo

Aprann kòman evennman lavi yo (an anglè) ka afekte taks ou dwe y oak ranbousman w yo.

Moun K ap Ede Fanmi yo ak Anplwaye Mezon yo

Gade Gid Fiskal pou Anplwayè Mezon yo (an anglè) pou ou konnen si ou bezwen peye taks anplwa federal pou yon moun k ape de fanmi, gadyen, sèvant timoun, oswa fanm menaj.