Paran ka reklame kèk kredi taks oubyen dediksyon tou depann ki estati deklarasyon yo genyen.

Li piblikasyon nou yo (an Anglè) sou règleman fiskal yo.

Itilize sèvis Deklarasyon Gratis IRS la oswa Jwenn Èd Gratis nan men volontè yo ka ede w reklame avantaj fiskal yo dwe w yo.

Deklare Depandan yo ak Estati Fiskal

Kredi Enpo pou Timoun

Avantaj Fiskal pou Edikasyon

Revni Timoun

Evènman Lavi

Aprann kijan evènman lavi (an Anglè) ka afekte taks ou dwe ak ranbousman ou jwenn.

Moun ki ofri Swen Sante pou Fanmi ak Anplwaye nan Kay yo

Repase Gid Taks pou Anplwayè Kay (an Anglè) pou w wè si w bezwen peye taks federal sou anplwa pou yon moun k ap travay pou pran swen fanmi, pou pran swen timoun, oubyen pou netwaye kay.