Paran yo gen sitiyasyon fiskal ak avantaj ki espesyal. Konprann kòman sa afekte oumenm ak enpo ou yo.

Ale sou paj fason pou w ranpli enpo: etap pa etap pou w jwenn enfòmasyon jeneral sou kòman pou deklare ak peye enpo ou, ansanm avèk anpil sèvis gratis.