Body

Ou te rate dat limit la? Pa pèdi ranbousman ou akoz deklarasyon w ou pa fè, menm si se apre dat limit pou deklare a.

Si ou te fè demann pou yon pwolongasyon, ou genyen jiska 17 oktòb pou ou fè deklarasyon 2021 w lan atan. Genyen pwolongasyon espesyal pou kèk viktim katastwòf yo.

Si ou bezwen deklare toujou:

Deklare Depandan ak Kondisyon Fiskal

Kredi Enpo yo

Avantaj sou Taks Edikasyon

Revni Timoun yo

Evènman Lavi yo

Aprann kòman evènman lavi yo (an anglè) kapab afekte taks ou dwe ak ranbousman ou.

Moun k ap ede Fanmi yo ak Anplwaye nan Kay yo

Chèche konnen si ou bezwen taks sou travay federal pou yon moun k ap ede fanmi, yon gadyen tibebe, yon bòn pou timoun, oswa yon sèvant kay avèk Gid Fiskal Anplwayè k ap bay Travay nan Kay la (an anglè).