Apèsi Jeneral sou Depandans Kontribyab la sou Gid ki Pibliye nan Bilten Revni Entèn nan ak FAQ yo

Objektif Paj Depandans sa a se pou konfime oswa eksplike FAQ yo jeneralman, yo pa ka konte sou yo epi dekri otorite yo ka konte sou yo a.

Gid ki Pibliye nan Bilten Revni Entèn nan

Bilten Revni Entèn nan (Bilten) se enstriman otorite Komisè Revni Entèn nan pou anons ofisyèl règleman ak pwosedi Sèvis Revni Entèn nan ak pou pibliye Desizyon Trezò yo, Lòd Ekzekitif yo, Konvansyon Fiskal yo, lejislasyon, desizyon tribinal yo, ak lòt eleman enterè jeneral.

Se politik Sèvis la pou li pibliye nan Bilten an tout gwo règleman ki nesesè pou pou pwomouvwa aplikasyon lwa fiskal la menm jan pou tout moun, ansanm avèk tout règleman ki ranplase, revoke, modifye, oswa amande nenpòt nenpòt nan sa yo ki te pibliye anvan nan Bilten an. Tout règleman ki pibliye aplike nan yon mannyè retwoaktiv sof si sa endike pou fèt yon lòt jan. Pwosedi ki an rapò sèlman ak afè jesyon entèn yo pa pibliye; sepandan, deklarasyon pratik ak pwosedi entèn yo ki afekte dwa ak devwa kontribyab yo pibliye.

Règleman revni yo reprezante konklizyon Sèvis la sou aplikasyon lwa a sou fè fondamantal ki site nan règleman revni an. Nan sila yo ki baze sou pozisyon ki pran nan règleman pou kontribyab yo oswa konsèy teknik pou biwo domèn Sèvis la, idantifye detay ak enfòmasyon yon nati konfidansyèl efase pou anpeche envazyon nan vi prive epi konfòme avèk egzijans legal yo.

Règleman ak pwosedi yo ki nan Bilten an pa genyen fòs ak efè Regilasyon Depatman Trezò a, men yo kapab itilize yo tankou presedan. Règleman ki pa pibliye nan Bilten an, yo p ap konte sou yo, itilize yo, oswa site yo antanke presedan pa Sèvis pèsonèl la nan dispozisyon lòt ka. Nan aplikasyon règleman ak pwosedi ki pibliye yo, efè lejislasyon annapre yo, regilasyon yo, desizyon tribinal yo, règleman yo, ak pwosedi yo dwe konsidere, epi Sèvis pèsonèl la ak lòt konsène yo fè atansyon pou yo pa rive nan menm konklizyon ak lòt ka yo sof si fè yo sikonstans yo sanble anpil.

FAQ yo

FAQ yo se yon altènativ valab kont gid ki pibliye nan Bilten an paske yo pèmèt IRS la kominike enfòmasyon yo pi rapid bay piblik la sou sijè y ap pale souvan epi ki gen aplikabilite jeneral. FAQ yo bay repons nòmalman pou demann jeneral yo olye li aplike lwa a sou fè espesifik kontribyab la e ki ka pa reflete plizyè règ espesyal oswa eksepsyon ki te ka aplike nan yon ka patikilye. FAQ ki pa t pibliye nan Bilten an, yo p ap konte sou yo, itilize yo, oswa site yo antanke presedan pa Sèvis pèsonèl la nan dispozisyon lòt ka. Menm jan an, si yon FAQ sanble vin yon deklarasyon lwa a ki pa presi jan sa aplike ak yon ka patikilye kontribyab la, lwa a ap kontwole responsabilite fiskal kontribyab la. Sèlman gid ki pibliye nan Bilten an kapab konsidere presedan.

Malgre nati non presedan FAQ yo, depandans rezonab yon kontribyab sou yon FAQ (menm youn ki aktyalize oswa modifye annapre) pètinan epi y ap konsidere li lè y ap detèmine si yon seri penalite ka aplike. Kontribyab ki montre yo te konte sou yon FAQ ak bòn fwa epi depandans yo te rezonab dapre tout fè ak sikonstans yo pa gen yon penalite ki prevwa yon koz rezonab estanda pou alèjman, ansanm ak yon penalite neglijans oswa lòt penalite ki an rapò ak presizyon, nan mezi depandans lan lakoz yon mank peman taks. Gade Reg. Trez. § 1.6664-4(b) (an anglè) pou plis enfòmasyon. Anplis, FAQ ki pibliye nan yon Fich Enfòmasyon konekte ak yon kominike près IRS, konsidere kòm otorite pou rezon eksepsyon pou penalite ki an rapò ak presizyon ki aplike, lè gen yon gwo otorite pou tretman yon eleman nan yon deklarasyon. Gade Reg. Trez. § 1.6662-4(d) (an anglè) poui plis enfòmasyon.

Konsèy enfòmèl (Fòm, Enstriksyon, Piblikasyon, Paj Web IRS.gov)

Gid enfòmèl tankou fòm, enstriksyon, piblikasyon ak paj wèb IRS.gov se yon lòt altènatif ki gen anpil valè nan konsèy ki pibliye nan Bilten an. Konsèy enfòmèl sa a pèmèt IRS aji pi vit pou l bay enfòmasyon administratif, edikatif ak pwosedi pou kontribyab yo ki bezwen enfòmasyon rapid, tankou ki jan ak ki kote pou fè deklarasyon, kisa pou fè si dosye finansye yo pèdi nan yon gwo katastwòf ak lòt enfòmasyon sou fòm ak enstriksyon yo. Menm jan ak FAQ, konsèy enfòmèl pa aplike lalwa a nan reyalite espesifik kontribyab yo epi yo ka pa reflete divès règ espesyal oswa eksepsyon ki ta ka aplike nan nenpòt ka patikilye. Yo pa pbliye konsèy enfòmèl nan Bilten an epi yo pap konte sou, itilize, oswa site l kòm presedan pa pèsonèl Sèvis nan jesyon ka yo. Si enfòmasyon ki enkli nan konsèy enfòmèl yo vin tounen yon deklarasyon ki pa kòrèk sou lwa a jan yo aplike nan ka yon kontribyab an patikilye, lwa a pral kontwole responsablite enpo kontribyab la. Se sèlman konsèy ki pibliye nan Bilten an ki gen valè tankou presedan.

Malgre konsèy enfòmèl pa presedan, tankou enstriksyon fòm, piblikasyon ak paj wèb IRS.gov, yon kontribiyab ki depann yon fason rezonab sou konsèy enfòmèl sa a (menm si konsèy enfòmèl la vin mete ajou oswa modifye) yo pral konsidere si wi ou non sèten penalite aplike. Kontribyab yo ki montre ke yo te konte ak bòn fwa sou konsèy enfòmèl e konfyans lan te rezonab baze baze sou tout reyalite ak sikonstans yo pa pral sijè a yon penalite ki bay yon estanda kòz rezonab pou soulajman, sa gen ladan l yon penalite neglijans oswa lòt pnalite ki gen rapò ak presizyon, nan limit depandans la lakòz pa t gen ase enpo ki te peye. Gade Treas. Reg. § 1.6664-4(b) pou plis enfòmasyon.

Mo kle: IRS-FAQ