Body

Misyon IRS la se bay kontribyab Ameriken yo sèvis tòp kalite pandan l ap ede yo konprann ak reponn ak responsabilite fiskal yo epi aplike lalwa avèk entegrite ak jistis pou tout moun.

Otorite Legal

Nou òganize pou nou asime responsabilite sekretè Trezò a an konfòmite ak seksyon 7801 Kòd Revni Entèn nan (IRC). IRS la te kreye sou baz pou otorite sekretè a administre ak fè respekte lwa revni entèn yo.

Plis toujou apwopo misyon nou an (an anglè)

 

Operasyon yo

Rankontre Komisè a (an anglè)
Danny Werfel

Òganizasyon IRS (an anglè)
Opere pou konsomatè ki gen menm nesesite

Yon Rega Pi Pre (an anglè)
IRS la, moun li yo ak pwoblèm kontribyab yo konn genyen

Politik Divilgasyon Vilnerabilite (an anglè)
Deklare divilgasyon vilnerabilite yo ba nou lè nou byen pwoteje enfòmasyon piblik yo

 

Estrateji

Plan Operasyon estratejik Lwa Rediksyon Enflasyon (an anglè)
Plan nou sou fason IRS la pral pote chanjman ki koz transfòmasyon pou kontribyab yo ak pwofesyonèl fiskal yo

Lwa sou Rediksyon Enflasyon (an anglè)
Plan nou pou fason IRS la pral pote yon chanjman nan transfòmasyon pou kontribyab yo ak pwofesyonèl enpo yo

Fè Biznis avèk Nou

Jwenn konsèy sou pwosesis pasasyon mache nou

Bidjè ak Estatistik

Volontè

Aprann prepare taks epi fè ladiferans nan kominote w la. Devni yon volontè.

Kwonoloji Istwa IRS

Gade evolisyon IRS la ak sistèm fiskal ameriken an soti nan lane 1700 yo pou rive jounen jodi a nan kwonoloji istwa a (an anglè).