Body

Seksyon Komisè a (an anglè)

Fè Konesans ak Komisè Sèvis Entèn nan

Ajans lan, Misyon ak Otorite l selon Lalwa (an anglè)

Sèvis Revni Entèn se ajans ki ranmase taks epi ki administre Kòd Revni Entèn Kongrè pwomilge a.

Plan Estratejik IRS (an anglè)

Plan estratejik IRS Se trase ki gide operasyon IRS epi ki reponn bezwen ak atant ni kontribyab taks nou yo ki toujou ap chanje ni pwofesyonèl taks k ap sèvi yo a

Kwonoloji Istwa IRS (an anglè)

Istwa IRS gen ladan plizyè evènman ki konstwi nasyon nou an. Kwonoloji Istwa IRS pa yon bagay ki konpreyansib, men li la pou bay gran pwen sou evolilsyon sistèm taks Ameriken an, depi ane 1700 pou jouk jounen jodi. Pandan w ap navige nan peryòd tan sa a, w ap wè angajman anplwaye Sèvis Entèn Revni ansanm ak devouman san rete nou pou n bay sèvis epi pou n sèvi tout kontribyab taks nou yo.

Òganizasyon IRS Jounen Jodi a (an anglè)

Estrikti òganizasyon nou an sanble byen kole ak modèl sektè prive a ki òganize l pou sèvi kliyan ki gen menm bezwen.

Nan IRS genyen Ekite, Divèsite ak Enklizyon (an anglè)

IRS pran angajman solid pou l asire l ekite, divèsite ak enklizyon entegre nan tout politik li yo, pwosedi l yo ak pratik li yo pou l ka ranpli misyon l.

Aksyon Kont Kriminèl (an anglè)

Pou l sipòte misyon global li, Ankèt Kriminèl sèvi piblik Ameriken an lè l envestige violasyon kriminèl potansyèl Kòd Revni Entèn ansanm ak krim ki lye ak finans nan yon fason pou sistèm taks la ka enspire konfyans epi pou lwa yo respekte.

Dokiman pou Bidjè epi Lòt Resus(an anglè)

Jwenn Dokiman pou Bidjè, Plan Konsèy Priyoritè epi lòt machaswiv ak politik .

Inisyativ pou yon gouvènman Transparan (an anglè)

IRS pran angajman pou gouvènman l se Gouvènman Transparan.

Politik Divilgasyon Vilnerabilite (an anglè)

Sèvis Revni Entèn nan pran angajman pou li asire sekirite popilasyon amerikèn nan pandan l ap pwoteje enfòmasyon li yo. Politik sa la pou bay chèchè nan domèn sekirite yo bon direktiv pou aktivite k ap pèmèt yo dekouvri vilnerabilite yo epi pou montre yo nan ki mwayen nou vle pou yo pataje avèk nou vilnerabilite yo dekouvri yo.