Konsènan Fòm W-9, Demand pou Nimewo Idantifikasyon Kontribyab ak Sètifikasyon

Itilize Fòm W-9 la pou bay bon Nimewo Idantifikasyon Kontribyab (TIN) ou ak moun ki gen pou soumèt yon Deklarasyon Enfòmasyon bay IRS pou l rapòte, pa ekzanp:

  • Revni yo peye w. 
  • Tranzaksyon imobilye yo. 
  • Enterè ou peye sou ipotèk. 
  • Akizisyon oswa abandònman yon propriyete garanti. 
  • Anilasyon dèt.
  • Kontribisyon ou bay nan yon IRA.

Revizyon Aktyèl


Chanjman Resan

Pa genyen pou kounye a.


Lòt Eleman Ou Ka Twouve Itil