Konsènan Fòm W-7, Aplikasyon pou Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Endividyèl IRS

Itilize Fòm W-7 pou w aplike pou yon nimewo idantifikasyon kontribyab endividyèl IRS (ITIN). Ou ka itilize fòm sa tou pou w renouvle yon ITIN ki egziste epi k ap ekspire oubyen ki gentan ekspire.

Yon ITIN se yon nimewo 9 chif Internal Revenue Service (IRS) (Sèvis Revni Entèn) mete pou moun ki dwe peye enpo federal Ozetazini pou yo ka gen yon nimewo idantifikasyon kontribyab endividyèl, men ki pa genyen oubyen ki pa elijib pou genyen yon nimewo Sekirite Sosyal (SSN).


Revizyon aktyèl


Inovasyon ki fèk parèt


Lòt eleman ou ka twouve itil