Konsènan Fòm W-7, Demand pou Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Endividyèl IRS

Fòmi W-7 pou w fè demand nimewo idantifikasyon kontribyab endividyèl IRS (ITIN). Ou ka sèvi ak fòm sa a tou pou w renouvle yon ITIN ki egziste epi k ap ekspire oubyen ki gentan ekspire.

Yon ITIN se yon nimewo 9 chif Internal Revenue Service (IRS) (Sèvis Revni  Entèn) mete pou moun ki dwe peye taks federal Ozetazini pou yo ka gen yon nimewo idantifikasyon kontribyab endividyèl, men ki pa genyen oubyen ki pa elijib pou genyen yon nimewo sekirite sosyal (SSN).


Revizyon Aktyèl


Inovasyon ki fèk Parèt

Pa gen okenn nan moman sa a.


Lòt Eleman Ou Ka Twouve Itil