Kite nou ede w

Nou ka ede w sou entènèt, nan telefòn oswa an pèsòn.

Zouti ak resous anliy yo

Ou ka jwenn èd sou entènèt ak opsyon pwòp tèt ou-sèvis.

W ap tann yon ranbousman?

 • IRS la bay plis pase 9 sou 10 ranbousman nan mwens pase 21 jou.

Ou ka verifye estati ranbousman w lan:

 • Deklarasyon elektwonik: Nan 24 è apre nou fin resevwa l
 • Deklarasyon sou papye : 4 semèn apre ou voye l pa lapòs.

Ou ta dwe rele sèlman si:

 • Deklarasyon elektwonik : Tann 3 semèn apre w te deklare
 • Deklarasyon sou papye : Tann 6 semèn apre ou te voye l pa lapòs
 • Si Kote Ranbousman Mwen an? mande ou pou w kontakte nou.

Si ou depoze Fòm 8379, Konjwen ki Viktim nan (an anglè), tann 11 semèn si w te fè sa elektwonikman, tann 14 semèn si se sou papye ou te voye l.

Jwenn dènye enfòmasyon sou operasyon ak sèvis IRS yo (an anglè).

Pou verifye estati deklarasyon amande w la:

 • Ou dwe tann 3 semèn apre ou fin soumèt fòm nan anvan w itilize zouti Kote Deklarasyon Amande Mwen an?

Ou ta dwe rele sèlman si:

 • Sa gen plis pase 16 semèn depi ou te voye deklarasyon amande w la pa lapòs
 • Zouti Kote Deklarasyon Amande Mwen an? mande ou pou w rele nou.

Èd nan lang pa w

Si ou pa ka jwenn repons pou kesyon enpo w yo sou IRS.gov, nou ofri èd nan plis pase 350 lang ak sipò entèprèt pwofesyonèl.

Pou asistans an panyòl, rele 800-829-1040. Pou tout lòt lang, rele 833-553-9895.

W ap jwenn yon asistan IRS ki ka swa:

 • Bay yon entèprèt nan telefòn
 • Pran yon randevou pou ou nan youn nan Sant Asistans Kontribyab lokal nou yo pou w ka jwenn èd an pèsòn. Tanpri sonje, biwo lokal nou yo bay asistans sou sijè espesifik sèlman.

Asistans Lokal ak Telefonik

Si ou te voye yon deklarasyon enpo oswa yon lèt pa lapòs epi ou pako tande nou, ou pa bezwen rele oswa soumèt yon dezyèm deklarasyon. Chèche konnen peryòd atant pou operasyon ak sèvis aktyèl IRS yo (an anglè).

Asistan pa telefòn nou yo kapab ede konsènan anpil sijè men, gade lis sijè asistan nou yo pa ka abòde yo (an anglè).

Verifye idantite w lè w rele

Reprezantan nou yo dwe verifye idantite w anvan yo diskite sou enfòmasyon pèsonèl ou.

Mete sa yo prè lè ou ap rele:

Patikilye yo

 • Nimewo Sekirite Sosyal yo (SSN) ak dat nesans yo
 • Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Pèsonèl (ITIN) si w pa genyen yon nimewo Sekirite Sosyal
 • Kondisyon fiskal – selibatè, chèf fwaye, marye k ap fè deklarasyon konjwen, oswa marye k ap fè deklarasyon apa oswa yon konjwen sivivan kalifye
 • Deklarasyon enpo ane ki pase
 • Deklarasyon enpo w ap rele pou li a
 • Tout korespondans nou te voye ba ou

Tyès k ap rele pou yon lòt moun

Tyès k ap rele pou yon kontribyab ki mouri

Nimewo telefòn IRS – Dire Atant Apèl yo

Sezon Deklarasyon
(Janvye - Avril)

 • Atant pou sèvis nan telefòn kapab 4 minit an mwayèn. Gen liy telefòn ki ka gen dire atant ki pi long.
 • Atant pou sèvis nan telefòn yo pi long jou lendi ak madi, pandan wikenn Jounen Prezidan (Presidents Day) ak nan alantou dat limit deklarasyon enpo mwa avril la.

Sezon Apre Deklarasyon
(Me - Desanm)

 • Atant pou sèvis nan telefòn kapab 11 minit an mwayèn. Gen liy telefòn ki ka gen dire atant ki pi long.
 • Jeneralman, atant sèvis telefonik yo pi long jou lendi ak madi.

Liy asistans nou yo louvri soti lendi rive vandredi. Rezidan Alaska ak Hawaii ta dwe swiv lè Pasifik la. Liy telefòn nan pòtoriko yo louvri soti 8 è nan maten pou 8 è nan aswè nan lè lokal.

Patikilye yo
800-829-1040
7 è nan maten pou 7 è nan aswè, lè lokal

Antrepriz yo
800-829-4933
7 è nan maten pou 7 è nan aswè, lè lokal

Enpo benevòl yo
877-829-5500
8 è nan maten pou 5 è apremidi, lè lokal

Enpo sou testaman ak don (Fòm 706/709)
866-699-4083
10 è nan maten pou 2 nan apremidi, lè ès

Enpo endirèk
866-699-4096
​​​​​8 è nan maten pou 6 è nan aswè, lè ès

Moun  k ap rele depi aletranje yo
itilize paj Sèvis Entènasyonal nou an. 

Moun ki gen pwoblèm tande k ap rele yo
TTY/TDD 800-829-4059

Si w toujou bezwen èd, Sant Asistans pou Kontribyab yo (TAC). Ou ka pran yon randevou pou w evite ret tann nan liy long.

Ou ka jwenn biwo ki pi pre w la avèk zouti Lokalizasyon Asistans pou Kontribyab (an anglè) nou an. Yon fwa ou jwenn biwo lokal ou a, gade ki sèvis ki disponib. Oswa, sou aplikasyon IRS2Go a, anba tab "Stay Connected" (Rete Konekte) a, chwazi opsyon "Contact Us" (Kontakte Nou) an epi klike sou "Local Offices" (Biwo lokal yo). Apre sa, rele 844-545-5640 pou pran yon randevou.

Biwo IRS yo fèmen nan jou ferye federal yo (an anglè).

Ou ka ranpli deklarasyon w lan gratis pa mwayen:

 • Depoze Gratis IRS — ede kontribyab ki kalifye yo ranpli taks yo lè l sèvi avèk lojisyèl taks komèsyal gratis
 • Depoze Dirèk IRS — yon nouvo sèvis pilòt pou ranpli dirèkteman nan IRS, ki disponib nan 12 eta

Gen kontribyab ki ka kalifye pou yo jwenn èd preparation enpo gratis epi depoze elektwonikman yon kote toupre lakay ou. Pou plis enfòmasyon, gade Volontè Asistans Enpo sou Revni ak Konseye Fiskal pou Granmoun Aje.

 Jwenn èd nan men volontè IRS sètifye

Jwenn èd preparasyon enpo gratis si w ranpli nènpòt nan kondisyon sa yo:

 • Touche $64 000 oswa mwens
 • Gen yon andikap
 • Bezwen sipò lang
 • Gen 60 an oswa plis

Sèvis Defans pou Kontribyab

Si ou gen pwoblèm fiskal akoz difikilte finansyè oswa menas mezi defavorab imedya epi ou pat anmezi pou w rezoud yo avèk IRS la, Sèvis Defans pou Kontribyab (TAS) (an anglè) la ka anmezi pou l ede ou.