Pwopozisyon Konpwomisyon

Yon Pwopozisyon konpwomisyon pèmèt ou fè aranjman pou dèt taks ou ka pi piti pase kantite total kòb ou dwe a. Opsyon sa a byen lejitim si w pa ka peye tout taks ou responsab pou li a, olye pou w al peye tout epi w bloke gal kou pou lajan. Nou pran an konsiderasyon done ak sikonstans ki gen pou wè sèlman avè w:

 • Kapasite w pou peye;
 • Revni;
 • Depans; ak
 • Valè ki ajoute sou byen pwopriyete.

Nou aksepte jeneralman yon pwopozisyon konpwomisyon lè òf la montre se pi plis ou ka rive peye nan yon peryòd tan ki rezonab. Eksplore tout lòt opsyon pèman yo anvan w soumèt yon pwopozisyon konpwomisyon. Pwogram Pwopozisyon Konpwomisyon an pa aplikab pou tout moun. Si w anboche yon pwofesyonèl taks pou ede w aplike pou yon pwopozisyon, fè sèten w tcheke kalifikasyon l.

Fè sèten ou elijib

IRS gen pou l voye tounen nenpòt pwopozisyon konpwomisyon (OIC) ki fèk soumèt, si w pat rive deklare tout sa w te dwe deklare pou taks epi si w pat fè okenn plan pèman. Lè sa a, si te gen nenpòt frè ou te peye, y ap ranbouse w li. Nenpòt pèman inisyal ki te fèt nan aplikasyon yo retounen ba ou, y ap kenbe kòb la pou diminye balans ki rete a. Règleman sa a pa aplikab pou deklarasyon taks ane w ladann nan si gen yon ekstansyon valid nan dosye a.

Ou pa elijib si w nan pwosesis pou w deklare bankwout. Itilize Prekalifikasyon pou Pwopozisyon Konpwomisyon (an Anglè) pou w konfime ou elijib, epi prepare yon pwopozisyon preliminè.

Soumèt propozisyon an

W ap jwenn enstriksyon pwen pa pwen epi tout fòm yo pou w soumèt yon pwopozisyon nan Ti Liv Pwopozisyon Konpwomisyon an, Fòm 656-B (an Anglè) PDF. Dokiman konplè pou pwopozisyon an ap gen ladann:

 • Fòm 433-A (OIC) (moun) oubyen 433-B (OIC) (biznis) epi tout dokimantasyon ki nesesè selon jan sa presize nan fòm yo;
 • Fòm 656(s) - dèt taks endividyèl ak dèt taks biznis (Sosyete/ LLC/ Patenarya) dwe soumèt nan yon lòt Fòm 656;
 • $205 non-ranbousab pou frè aplikasyon; ak
 • Pèman inisyal (non-ranbousab) pou chak Fòm 656

Seleksyone yon opsyon pèman

Pèman inisyal ou an ap varye selon òf ou an ak opsyon pèman w chwazi a:

 • Yon Sèl Vèsman Lajan Likid: Soumèt ansanm ak aplikasyon an yon pèman inisyal ki egal 20 pousan total lajan pwopozisyon an. Si Pwopozisyon an aksepte, w ap jwenn yon konfimassyon ekri. Tout rès sa ki rete nan balans la dwe peye nan senk pèman oubyen mwens.
 • Podièman Peryodik: Soumèt pèman inisyal ou a ak aplikasyon w lan. Kontinye peye rès balans lan nan vèsman chak mwa mezi tan IRS pase pou l pran desizyon sou pwopozisyon w lan. Si l aksepte, kontinye peye chak mwa jouktan w fin peye tout nèt.

Si w ranpli kondisyon direksyon pou Sètifikasyon Revni Fèb yo, ou pa bezwen voye yon frè aplikasyon oubyen pèman inisyal, epi w pa p bezwen bay vèsman mansyèl pandan y ap etidye dosye w la. Ale gade nan dokiman konplè aplikasyon w lan pou detay.

Konprann pwosesis la

Pandan y ap evalye pwopozisyon w lan:

 • Pèman ki pa ranbousab ou a ansanm ak frè yo ap transfere sou taks ou responsab la (ou lib pou w dezinye pèman pou ane taks ak dèt taks ou dezire);
 • Li posib pou w depoze yon Avi Nantisman Fiskal Federal;
 • Lòt aktivite deklanche pou fòse w peye dèt ap sispann;
 • Evalyasyon jiridik ak peryòd rekouvreman an ap ba w plis tan;
 • Fè tout pèman obligatwa ki asosye ak pwopozisyon an lan;
 • Ou p ap gen egzijans pou fè vèsman nan plan pèman ki egziste a; epi
 • Pwopozisyon w lan ap aksepte otomatikman si IRS pa rive pran yon desizyon diran dezan aprè dat yo te resevwa aplikasyon an.

Si nou aksepte pwopozisyon w lan

 • Ou dwe ranpli tout kondisyon Pwopozisyon an mande ki figire nan Seksyon 7 Fòm 656 lan, san wete fè deklarasyon tout taks yo epi fè tout pèman yo;
 • Kèlkeswa kòb ki pou ta tounen vin jwenn ou ap transfere pou redui dèt taks ou yo;
 • Sele ki poze sou taks federal p ap soti tout tan tout tèm pwopozisyon an pa respekte; epi
 • Kèk enfòmasyon pou pwopozisyon disponib pou piblik lan si yo mande yon kopi achiv enspeksyon piblik (an Anglè).

Si nou rejte pwopozisyon w lan


 

Jwenn Tout Sa W Bezwen

Anvizaje epi fè yon Pwopozisyon nan Fòm 656-B, Liv Pwopozisyon Konpwomisyon (an Anglè) PDF

Konsilte Piblikasyon 594, Pwosesis Rekouvreman Lajan IRS la

Eksplike Aksyon IRS ka pran pou l ranmase lajan Taks moun dwe. Telechaje Piblikasyon 594, Pwosesis Rekouvreman Lajan IRS la (an Anglè) PDF.

Looking to Settle for Less with the IRS?