Pwopozisyon Konpwomi

Yon pwopozisyon konpwomi pèmèt ou fè peman dèt enpo ou yo pou yon montan ki pi piti pase montan total ou dwe a. Sa ka yon opsyon legal si w pa ka peye tout enpo ou dwe yo, oswa si sa kreye difikilte lè’w fè sa. Nou pran an konsiderasyon done ak sikonstans ou ki gen pou wè avèk:

 • Kapasite w pou w peye
 • Revni w
 • Depans w
 • Valè ki ajoute sou byen pwopriyete

Jeneralman, nou aksepte yon pwopozisyon konpwomi lè montan ou ofri a reprezante pi plis nou ka espere ranmase nan yon peryòd tan ki rezonab. Analize tout lòt opsyon pèman yo anvan w soumèt yon pwopozisyon konpwomi. Pwogram Pwopozisyon Konpwomi an pa pou tout moun. Asire w ou verifye kalifikasyon nenpòt pwofesyonèl enpo ou anplwaye pou ede w ranpli yon pwopozisyon...

Kiyès Ki Kalifye

Konfime si ou kalifye epi prepare yon pwopozisyon preliminè avèk Zouti Pre-Kalifikasyon pou Pwopozisyon Konpwomi an (an anglè).

Ou kalifye pou w aplike pou yon Pwopozisyon Konpwomi si ou:

 • Te fè tout deklarasyon enpo ak tout pèman estime yo te ekzije yo
 • Pa nan pwosedi fayit ouvèt
 • Gen yon pwolongasyon valid pou yon ane ki ankou (si w ap aplike pou ane ki ankou a)
 • Se yon anplwayè epi out e fè depo enpo pou trimès ki ankou a ak pou 2 sa ki pase yo anvan ou aplike

Si Ou Aplike Epi Ou Pa Kalifye

Si ou aplike pou yon Pwopozisyon Konpwomi epi nou pa ka trete òf ou a, n ap:

 • Voye aplikasyon an ak frè aplikasyon òf la tounen ba ou
 • Mete tout pèman òf ou te enkli sou balans ou dwe

Soumèt Aplikasyon w lan

Chèche jwenn tout fòm yo pou soumèt yon pwopozisyon ak enstriksyon pwen pa pwen nan Manyèl Pwopozisyon Konpwomi an, Fòm 656-B (an anglè)PDF

Pake dokiman konplè pou yon aplikasyon ap gen ladann:

 • Fòm 433-A (OIC) (patikilye yo) oubyen 433-B (OIC) (biznis yo) epi tout dokimantasyon ki nesesè selon jan yo presize sa a nan fòm yo;
 • Fòm 656(s) - dèt enpo endividyèl ak dèt enpo biznis (Sosyete/ LLC/ Patenarya) dwe soumèt nan yon Fòm 656 apa;
 • 205 dola (yo p ap ranbouse) pou frè aplikasyon
 • Pèman inisyal (yo p ap ranbouse) pou chak Fòm 656

Seleksyone yon Opsyon Pèman

Pèman inisyal ou an ap varye selon òf ou an ak opsyon pèman w chwazi a:

 • Yon Sèl Vèsman: Soumèt ansanm ak aplikasyon w la yon pèman inisyal ki egal ak 20% total lajan òf la. Si nou asepte pwopozisyon w lan, w ap jwenn yon konfimasyon alekri. Ou dwe peye tout rès lajan ki rete sou balans òf la nan senk pèman oubyen pi piti.
 • Pèman Peryodik: Soumèt pèman inisyal ou a avèk aplikasyon w lan. Kontinye peye rès balans la pa vèsman chak mwa pandan IRS la ap panse pou l pran desizyon sou òf ou a. Si IRS asepte òf ou a, kontinye peye chak mwa jouk ou fin peye l nèt.

Si Ou Ranpli Kondisyon Direktiv pou Sètifikasyon Revni Fèb yo

Ou pa bezwen:

 • voye frè aplikasyon an oubyen pèman inisyal la
 • Bay vèsman chak mwa pandan y ap etidye òf ou a.

Ale gade nan Fòm 656, Manyèl Pwopozisyon Konpwomi an (an anglè)PDF pou plis detay.

Konprann Pwosesis la

Pandan IRS ap evalye òf ou a:

 • Y ap transfere pèman ki pa ranbousab ou a ansanm ak frè yo sou dèt enpo a (ou lib pou w chwazi pèman pou yon ane fiskal ak dèt sou enpo ou vle)
 • IRS ka depoze yon Notifikasyon Privilèj Fiskal Federal
 • IRS sispann lòt aktivite lakòlèk
 • Peryòd evalyasyon ak rekouvreman legal w an ap pwolonje
 • Ou fè tout pèman ki obligatwa yo selon pwopozisyon òf la
 • Ou p ap gen egzijans pou fè vèsman nan akò plan pèman ki egziste deja
 • Yo ap asepte òf ou a otomatikman si IRS pa rive pran yon desizyon pandan de (2) lane aprè dat IRS la te resevwa li a (Sa pa enkli okenn peryòd Kontestasyon.)

Si yo Aksepte Òf Ou a

 • Ou dwe ranpli tout kondisyon Òf la Mande ki nan Seksyon 7 Fòm 656 la, epi soumèt tout deklarasyon enpo yo, ak tout pèman ki nesesè yo
 • IRS la pa bay privilèj enpo federal tout tan tout tèm òf la pa respekte
 • Kèk enfòmasyon pou òf disponib pou piblik la si yo mande yon kopi achiv enspeksyon piblik (an anglè).

Si yo Rejte Òf Ou a

Jwenn Tout Sa W Bezwen

Piblikasyon 594, Pwosesis Rekouvreman Lajan IRS la

Eksplike Aksyon IRS ka pran pou l ranmase lajan Taks moun dwe. Telechaje a Piblikasyon 594, Pwosesis Rekouvreman Lajan IRS la (an anglè)PDF.