Pwopozisyon Konpwomi

Yon pwopozisyon konpwomi pèmèt ou fè aranjman pou dèt taks ou ka pi piti pase kantite total kòb ou dwe a. Opsyon sa a byen lejitim si w pa ka peye tout taks ou responsab pou li a, olye pou w al peye tout epi w bloke pou lajan. Nou pran an konsiderasyon done ak sikonstans ki gen pou wè sèlman avèk:

 • Kapasite w pou peye
 • Revni
 • Depans ak
 • Valè ki ajoute sou byen pwopriyete

Nou aksepte jeneralman yon pwopozisyon konpwomi lè òf la montre se pi plis ou ka rive peye nan yon peryòd tan ki rezonab. Analize tout lòt opsyon pèman yo anvan w soumèt yon pwopozisyon konpwomi. Pwogram Pwopozisyon Konpwomi a pa aplike pou tout moun. Si w anplwaye yon pwofesyonèl taks pou ede w aplike pou yon pwopozisyon, rasire w verifye kalifikasyon l.

Rasire w kalifye

IRS ap refize nenpòt aplikasyon pwopozisyon konpwomi (OIC, an anglè) ki fèk soumèt, si w pat rive deklare tout sa w te dwe deklare pou taks epi si w pat fè okenn plan pèman. Lè sa a, si te gen nenpòt frè w te peye pou aplikasyon an ki nan OIC a, y ap ranbouse w li. Y ap itilize nenpòt pèman inisyal ki te fèt nan aplikasyon yo retounen ba w la diminye balans ki rete a. Règleman sa a pa aplike pou deklarasyon taks ane w ladann nan si gen yon ekstansyon valid nan dosye a.

Ou pa kalifye si w nan pwosesis pou w deklare fayit. Itilize Prekalifikasyon pou Pwopozisyon Konpwomi an (an anglè) pou w konfime kalifikasyon w epi prepare yon pwopozisyon preliminè.

Soumèt propozisyon an

Chèche jwenn tout fòm yo pou soumèt yon pwopozisyon ak enstriksyon pwen pa pwen Manyèl Pwopozisyon Konpwomi an, Fòm 656-B (an anglè) PDF. Dokiman konplè pou pwopozisyon an ap gen ladann:

 • Fòm 433-A (OIC) (moun) oubyen 433-B (OIC) (biznis) epi tout dokimantasyon ki nesesè selon jan yopresize sa a nan fòm yo;
 • Fòm 656(s) - dèt taks endividyèl ak dèt taks biznis (Sosyete/ LLC/ Patenarya) dwe soumèt nan yon lòt Fòm 656;
 • 205 dola (yo p apranbouse) pou frè aplikasyon ak
 • Pèman inisyal (yo p apranbouse) pou chak Fòm 656

Seleksyone yon opsyon pèman

Pèman inisyal ou an ap varye selon òf ou an ak opsyon pèman w chwazi a:

 • Yon Sèl Vèsman Lajan Likid: Soumèt ansanm ak aplikasyon w la yon pèman inisyal ki egal ak 20% total lajan òf la. Si yo asepte pwopozisyon w la, w ap jwenn yon konfimasyon alekri. Yo dwe peye tout rès lajan ki rete sou balans òf la nan senk pèman oubyen pi piti.
 • Pèman Peryodik: Soumèt pèman inisyal ou a ak aplikasyon w la. Kontinye peye rès balans la pa vèsman chak mwa mezi tan IRS ap pase pou l pran desizyon sou òf ou a. Si yo aksepte l, kontinye peye chak mwa jouk ou fin peye l nèt.

Si w ranpli kondisyon direksyon pou Sètifikasyon Revni Fèb yo, ou pa bezwen voye yon frè aplikasyon oubyen pèman inisyal, epi w p ap bezwen bay vèsman chak mwa pandan y ap etidye òf oua. Ale gade nan dokiman konplè aplikasyon w la pou plis detay.

Konprann pwosesis la

Pandan y ap evalye òf ou a:

 • Y ap transfere pèman ki pa ranbousab ou a ansanm ak frè yo sou responsablite taks la (ou lib pou w chwazi pèman pou yon ane fiskal ak dèt sou taks ou vle);
 • Yo dwe depoze yon Notifikasyon Privilèj Fiskal Federal;
 • Lòt aktivite deklanche pou fòse w peye dèt sispann;
 • Evalyasyon jiridik ak peryòd rekouvreman an ap bay plis tan;
 • Asosye tout pèman ki obligatwa yo ak pwopozisyon òf la;
 • Ou p ap gen egzijans pou fè vèsman nan plan pèman ki egziste a; epi
 • Yo otomatikman asepte òf ou a si IRS pa rive pran yon desizyon pandan delane aprè dat yo te resevwa aplikasyon IRS la.

Si yo aksepte òf ou a

 • Ou dwe ranpli tout kondisyon Òf la mande ki nan Seksyon 7 Fòm 656 la, san wete fè deklarasyon tout taks yo epi fè tout pèman yo;
 • Kèlkeswa kòb ki pou ta tounen vin jwenn ou, w ap transfere pou redui dèt taks ou yo;
 • Privilèj taks federal p ap soti tout tan tout tèm òf la pa respekte epi
 • Kèk enfòmasyon pou òf ki disponib pou piblik la si yo mande yon kopi achiv enspeksyon piblik (an anglè).

Si yo rejte òf ou a

Jwenn Tout Sa W Bezwen

Anvizaje epi fè yon òf nan Fòm 656-B, Manyèl Pwopozisyon Konpwomi (an anglè) PDF

Konsilte Piblikasyon 594, Pwosesis Rekouvreman Lajan IRS la

Eksplike Aksyon IRS ka pran pou l ranmase lajan Taks moun dwe. Telechaje a Piblikasyon 594, Pwosesis Rekouvreman Lajan IRS la (an anglè) PDF.

Èske w ap cheche genyen yon pi gwo akò k ap koute mwen ?