Pwopozisyon Konpwomi

Yon pwopozisyon konpwomi pèmèt ou fè aranjman pou dèt taks ou ka pi piti pase kantite total kòb ou dwe a. Opsyon sa a byen lejitim si w pa ka peye tout taks ou responsab pou li a, olye pou w al peye tout epi w bloke pou lajan. Nou pran an konsiderasyon done ak sikonstans ki gen pou wè sèlman avèk:

 • Kapasite w pou peye
 • Revni
 • Depans
 • Valè ki ajoute sou byen pwopriyete

Jeneralman, nou aksepte yon pwopozisyon konpwomi lè montan ou ofri a reprezante pi plis nou ka espere ranmase nan yon peryòd tan ki rezonab. Analize tout lòt opsyon pèman yo anvan w soumèt yon pwopozisyon konpwomi. Pwogram Pwopozisyon Konpwomi an pa pou tout moun. Si w anplwaye yon pwofesyonèl taks pou ede w aplike pou yon pwopozisyon, rasire w ou verifye kalifikasyon l.

Kiyès Ki Kalifye

Konfime si ou kalifye epi prepare yon pwopozisyon preliminè avèk Zouti Pre-Kalifikasyon pou Pwopozisyon Konpwomi an (an anglè).

Ou kalifye pou w aplike pou yon Pwopozisyon Konpwomi si ou:

 • Te fè tout deklarasyon taks ak tout pèman estime yo te ekzije yo
 • Pa nan pwosedi fayit ouvèt
 • Gen yon pwolongasyon valid pou yon ane ki ankou (si w ap aplike pou ane ki ankou a)
 • Se yon anplwayè epi out e fè depo taks pou trimès ki ankou a ak pou 2 sa ki pase yo anvan ou aplike

Si Ou Aplike Epi Ou Pa Kalifye

Si ou aplike pou yon Pwopozisyon Konpwomi epi nou pa ka trete òf ou a, n ap:

 • Voye aplikasyon an ak frè aplikasyon òf la tounen ba ou
 • Mete tout pèman òf ou te enkli sou balans ou dwe

Soumèt Aplikasyon w lan

Chèche jwenn tout fòm yo pou soumèt yon pwopozisyon ak enstriksyon pwen pa pwen nan Manyèl Pwopozisyon Konpwomi an, Fòm 656-B (an anglè)PDF

 • Pake dokiman konplè pou yon aplikasyon ap gen ladann:
 • Fòm 433-A (OIC) (moun) oubyen 433-B (OIC) (biznis) epi tout dokimantasyon ki nesesè selon jan yo presize sa a nan fòm yo;
 • Fòm 656(s) - dèt taks endividyèl ak dèt taks biznis (Sosyete/ LLC/ Patenarya) dwe soumèt nan yon lòt Fòm 656;
 • 205 dola (yo p ap ranbouse) pou frè aplikasyon
 • Pèman inisyal (yo p ap ranbouse) pou chak Fòm 656

Seleksyone yon Opsyon Pèman

Pèman inisyal ou an ap varye selon òf ou an ak opsyon pèman w chwazi a:

 • Yon Sèl Vèsman Lajan Likid: Soumèt ansanm ak aplikasyon w la yon pèman inisyal ki egal ak 20% total lajan òf la. Si nou asepte pwopozisyon w lan, w ap jwenn yon konfimasyon alekri. Ou dwe peye tout rès lajan ki rete sou balans òf la nan senk pèman oubyen pi piti.
 • Pèman Peryodik: Soumèt pèman inisyal ou a avèk aplikasyon w lan. Kontinye peye rès balans la pa vèsman chak mwa mezi tan IRS ap pase pou l pran desizyon sou òf ou a. Si IRS asepte òf ou a, kontinye peye chak mwa jouk ou fin peye l nèt.

Si Ou Ranpli Kondisyon Direktiv pou Sètifikasyon Revni Fèb yo

Ou pa bezwen:

 • voye yon frè aplikasyon oubyen pèman inisyal la
 • Ou p ap bezwen bay vèsman chak mwa pandan y ap etidye òf ou a.

Ale gade nan Fòm 656, Manyèl Pwopozisyon Konpwomi an (an anglè)PDF pou detay.

Konprann Pwosesis la

Pandan IRS ap evalye òf ou a:

 • Y ap transfere pèman ki pa ranbousab ou a ansanm ak frè yo sou responsablite taks la (ou lib pou w chwazi pèman pou yon ane fiskal ak dèt sou taks ou vle)
 • IRS dwe depoze yon Notifikasyon Privilèj Fiskal Federal
 • IRS sispann lòt aktivite lakòlèk
 • Evalyasyon jiridik ak peryòd rekouvreman an ap bay plis tan
 • Ou fè tout pèman ki obligatwa yo ak pwopozisyon òf la
 • Ou p ap gen egzijans pou fè vèsman nan plan pèman ki egziste a
 • Yo asepte òf ou a otomatikman si IRS pa rive pran yon desizyon pandan de (2) lane aprè dat yo te resevwa aplikasyon IRS la.

Si yo Aksepte Òf Ou a

 • Ou dwe ranpli tout kondisyon Òf la Mande ki nan Seksyon 7 Fòm 656 la, san wete fè deklarasyon tout taks yo epi fè tout pèman yo
 • Privilèj taks federal p ap soti tout tan tout tèm òf la pa respekte epi
 • Kèk enfòmasyon pou òf ki disponib pou piblik la si yo mande yon kopi achiv enspeksyon piblik (an anglè).

Si yo Rejte Òf Ou a

Jwenn Tout Sa W Bezwen

Piblikasyon 594, Pwosesis Rekouvreman Lajan IRS la

Eksplike Aksyon IRS ka pran pou l ranmase lajan Taks moun dwe. Telechaje a Piblikasyon 594, Pwosesis Rekouvreman Lajan IRS la (an anglè)PDF.