Advance Child Tax Credit: Download our free payment racking form to help you keep good tax records. www.taxpayeradvocate.irs.gov/AdvCTC; image with dollar sign in chalk on sidewalk and four pieces of chalk in white, blue, yellow and purple.

Avans Kredi Enpo pou Timoun: Telechaje fòm pou swiv peman nou an gratis

Telechaje fòm pou swiv peman (an anglè)PDF nou an pou ede ou genyen yon bon dosye fiskal. 

Nouvèl (an Anglè)

 Konpreyansyon sou Dat Ekspirasyon Estati Lakòlèk ou (CSED) (an anglè) 
Enfòmasyon sou CSED k ap itil pou ou. 
 
Enfòmasyon sou deklarayon taks federal ak konsèy pou ede ou evite erè anpil moun konn fè (an anglè) 
Chèche konnen resous disponib yo pou ede ou rasanble dokiman fiskal ou yo.

Plis Nouvèl (an Anglè)

National Taxpayer Advocate NTA Blog

Blòg NTA

Mizajou:  Bòn Fèt Thanksgiving (an anglè)

Li blòg pase (an Anglè) NTA yo

 

Social Media