Vòl idantite ki gen rapò ak taks rive lè yon moun vòlè enfòmasyon pèsonèl ou pou komèt fwod taks. Taks ou yo ka afekte si yo itilize nimewo Sekirite Sosyal ou a pou ranpli yon fo deklarasyon oswa pou reklame yon ranbousman oswa yon kredi.
  

Enfòmasyon pou moun ki konsène

Gid kontribyab sou vòl idantite

Konnen siy yon vòl idantite, poze aksyon si w se yon viktim epi pwoteje done w ak idantite w.

Benefis Chomaj

Kisa w dwe fè si yo te itilize non w pou reklame benefis chomaj ou pa t resevwa yo.

Taks. Sekirite. Ansanm.

Nou tout gen yon wòl pou jwe pou pwoteje done w.

Kòman pou nou konbat Vòl Idantite

Somè Sekirite (an anglè)
IRS la, ajans taks leta yo ak patnè endistri prive yo pou detekte, anpeche epi dekouraje vòl idantite ki gen rapò ak taks ak fwod.

Fwod ak èskrokri sou entènèt
IRS pa kontakte kontribyab yo pa imèl, mesaj tèks oswa chanèl medya sosyal yo pou mande enfòmasyon pèsonèl oswa finansye.

Evite Imèl èskrokri (an anglè)

Etap fasil pou pwoteje òdinatè w ak telefòn ou (an anglè)